Gelijke behandeling startende ondernemers met zonnepanelen

Door aan startende ondernemers met zonnepanelen geen aangiftebiljet uit te reiken dat mede de periode omvat waarin het recht op aftrek van zonnepanelen is ontstaan behandelt de Belastingdienst startende ondernemers met zonnepanelen anders dan andere startende ondernemers. Door een belanghebbende, die als btw-ondernemer kwalificeert in verband met de aanschaf van zonnepanelen, niet dezelfde mogelijkheden te […]

Lees verder

HvJ 13-07-2017 London Borough of Ealing C-633/15

HvJ London Borough of Ealing arrest  1)      Artikel 133, tweede alinea, van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de verlening van de btw-vrijstelling aan publiekrechtelijke instellingen die diensten verrichten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding in de zin van […]

Lees verder

Vernietiging actio pauliana geen recht op btw teruggave

  Vernietiging van een rechtshandeling op grond van paulianeus handelen heeft slechts relatief effect. De vernietiging werkt alleen ten opzichte van de boedel en dan slechts voor zover de boedel door de rechtsgevolgen van de vernietigde rechtshandeling wordt benadeeld. Er is derhalve geen sprake van een vernietiging van de rechtshandeling ten aanzien van alle anderen, […]

Lees verder

HvJ 04-05-2017 A C-33/16

HvJ A arrest 1)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat hijsdiensten bestaande in het laden en lossen van een schip diensten zijn die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de lading van de in artikel 148, onder a) van de Btw-richtlijn bedoelde schepen. 2)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat […]

Lees verder

HvJ 11-05-2017 Posnania Investment C-36/16

HvJ Posnania Investment arrest Artikel 2, lid 1, onder a), en artikel 14, lid 1, van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat voor de heffing van btw geen sprake is van een belastbare levering van goederen onder bezwarende titel wanneer de eigendom van onroerend goed door een btw-ondernemer aan de schatkist of een lagere overheid van een lidstaat wordt overgedragen […]

Lees verder

HvJ 04-05-2017 Brockenhurst College C-699/15

HvJ Brockenhurst College arrest Artikel 132, lid 1, onder i), van de Btw-richtlijn moet in die zin worden uitgelegd dat activiteiten waarbij studenten van een hogeronderwijsinstelling in het kader van hun opleiding en tegen betaling aan derden restaurant- en theaterdiensten leveren, kunnen worden aangemerkt als „nauw samenhangend” met de hoofdprestatie, het onderwijs, en dus als vrijgesteld van btw, wanneer […]

Lees verder

HvJ 05-04-2017 Orsi C-217/15

HvJ Orsi arrest Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling die het mogelijk maakt strafrechtelijke vervolging in te stellen wegens verzuim btw te betalen, nadat voor dezelfde feiten een definitieve fiscale sanctie is opgelegd, wanneer deze sanctie is opgelegd […]

Lees verder

HvJ 04-05-2017 Commissie/Luxemburg C-274/15

HvJ Commissie/Luxemburg arrest Door de vaststelling van de regeling inzake de btw met betrekking tot zelfstandige groeperingen van personen, zoals neergelegd in, in de eerste plaats, artikel 44, lid 1, onder y), van de gecoördineerde tekst van de Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, gelezen in samenhang met artikel 2, onder a), en artikel 3 van het […]

Lees verder

HvJ 18-05-2017 Litdana C-624/15

HvJ Litdana arrest Artikel 314 van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de bevoegde autoriteiten van een lidstaat een belastingplichtige die een factuur heeft ontvangen waarop zowel melding wordt gemaakt van de winstmargeregeling als van de btw-vrijstelling, het recht weigeren […]

Lees verder

HvJ 18-05-2017 Latvijas dzelzceļš C-154/16

HvJ Latvijas dzelzceļš arrest Artikel 2, lid 1, onder d), en de artikelen 70 en 71 van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat geen btw verschuldigd is voor het geheel vernietigde of onherstelbaar verloren gegane deel van goederen die onder de regeling extern communautair douanevervoer zijn geplaatst. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 18 mei 2017 (*) „Prejudiciële verwijzing – […]

Lees verder

HvJ 26-04-2017 Farkas C-564/15

HvJ Farkas arrest 1)      Artikel 199, lid 1, onder g), van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de levering van onroerend goed dat in een openbare verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar aan een andere persoon wordt verkocht. […]

Lees verder

HvJ 16-03-2017 Identi C‑493/15

HvJ Identi arrest Het Unierecht, in het bijzonder artikel 4, lid 3, VEU en de artikelen 2 en 22 van de Zesde richtlijn, alsook de staatssteunregels, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat btw-schulden niet-opeisbaar worden verklaard krachtens een nationale regeling die voorziet in een procedure voor kwijtschelding van schulden waarbij een rechterlijke instantie […]

Lees verder