Gelegenheid geven tot parkeren geen bijkomende dienst bij verlenen toegang tot attractiepark

Het gelegenheid geven tot parkeren is geen bijkomende dienst bij het verlenen van toegang tot het attractiepark (de Efteling). Het verlaagd tarief is daarom niet van toepassing ter zake van het gelegenheid geven tot het parkeren. Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 28-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer BRE – 16 _ 8468 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken […]

Lees verder

Gevangenisstraf van 32 maanden voor BTW fraude

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan BTW fraude. Uit het dossier blijkt dat hij deze fraude zelf heeft geïnitieerd en feitelijk controle heeft gehad over alle bij de fraude betrokken rechtspersonen. Daarbij is hij er niet voor teruggeschrokken om bestaande rechtspersonen, die op een legale wijze handel dreven, en natuurlijke personen, onder wie zijn stiefvader, […]

Lees verder

Beheersactiviteiten voor Natuurmonumenten belast met btw

  Belanghebbende heeft een gebruiksovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten waaruit voortvloeit dat belanghebbende bepaalde beheersactiviteiten zal verrichten ten aanzien van een stuk grond in eigendom van Natuurmonumenten. Het Hof was van oordeel dat de door belanghebbende uitgevoerde beheersactiviteiten belastbare prestaties zijn voor de heffing van omzetbelasting. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie, zonder nadere […]

Lees verder

Levering schoolgebouw geen prestatie in het economisch verkeer

Er is geen sprake van een situatie waarbij vraag en aanbod tegenover elkaar worden gesteld en er vervolgens een prijs wordt bepaald. De levering van een schoolgebouw zal door onafhankelijk van elkaar optredende marktpartijen niet onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden. De scholen hadden met een willekeurige derde nimmer een dergelijke koopprijs kunnen overeenkomen en belanghebbende zou […]

Lees verder

HR Gemeente Woerden btw eindarrest

Uit het HvJ Gemeente Woerden arrest volgt dat belanghebbende recht heeft op volledige aftrek van de ter zake van de bouw van de panden aan haar in rekening gebrachte btw, en niet slechts op gedeeltelijke aftrek naar evenredigheid van de gedeelten van de panden die de koper van de panden voor verhuur tegen een vergoeding […]

Lees verder

Parkeren bij attractiepark is zelfstandige prestatie voor btw

  Parkeren bij een attractiepark is een zelfstandige prestatie voor de btw. Het parkeren breng niet teweeg dat het genieten van de hoofdprestatie (bezoek aan het park) onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt. Het brengt geen toename in de waardering voor het eigenlijke bezoek aan het park. De rechtbank zoekt aansluiting bij de motivatie-hygiënetheorie van […]

Lees verder

Inkoopverklaring caravan margeregeling btw

Belanghebbende heeft de margeregeling ten onrechte toegepast bij de verkoop van caravans. De margeregeling heeft ten doel cumulatie van omzetbelasting te voorkomen. De voorwaarden waaronder de margeregeling kan worden toegepast, zijn met dit doel voor ogen opgesteld. Een van de voorwaarden betreft de hoedanigheid van de leverancier. In de dossiers die de FIOD heeft samengesteld, […]

Lees verder

Onzekerheid over betaling vergoeding belemmert aftrek btw niet

Onzekerheid over het betalen van een voor het verrichten van een prestatie bedongen vergoeding is geen grond om recht op aftrek te weigeren. Het recht van ondernemers om de omzetbelasting die is verschuldigd of is voldaan voor aan hen geleverde goederen en verrichte diensten in aftrek te brengen op de door hen verschuldigde omzetbelasting ter […]

Lees verder

Geen ondernemer voor de btw

  Gelet op het feit, dat de deelname aan het maatschappelijk verkeer van de eenmanszaak van belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2012 slechts daaruit bestaat dat belanghebbende contacten onderhoudt met voormalige klanten en door middel van aanpassing van zijn woning een werkkamer gecreëerd heeft die aangepast is aan zijn handicap, komt het […]

Lees verder

HR 09-12-2016 Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds 15/00148

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds btw Het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de hoogte van hun pensioenuitkeringen niet van voldoende betekenis is om deze gelijk te stellen met het risico dat deelnemers van een gemeenschappelijk beleggingsfonds dragen. De hoogte van de pensioenuitkeringen die de […]

Lees verder

HR 25-11-2016 Bijzonder overheidstoezicht 11/04540

Bijzonder overheidstoezicht gemeenschappelijk beleggingsfonds   Een vastgoedfonds kan een gemeenschappelijke beleggingsfonds zijn. Vereist is dat het fonds is onderworpen aan bijzonder overheidstoezicht. Het beheer omvat niet de feitelijke exploitatie van de onroerende zaken. Vervolg op HR 1 november 2013, nr. 11/04540, en HvJ 9 december 2015, Fiscale Eenheid X N.V. cs, C-595/13.   Instantie Hoge Raad […]

Lees verder

HR 11-11-2016 Kosten voor gemene rekening 15/03447

Kosten voor gemene rekening   Kosten voor gemene rekening. Belanghebbende maakt aannemelijk dat zij als penvoerder kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van Stichting […]. De naheffingsaanslagen zijn ten onrechte opgelegd. Daarom vormen de in geding zijnde betalingen geen vergoedingen voor door belanghebbende aan [stichting] verrichte prestaties en is belanghebbende ter […]

Lees verder