HvJ 07-07-2010 Curia C-381/09

HvJ Curia arrest

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010.

Gennaro Curia tegen Ministero dell’Economia e delle Finanze en Agenzia delle Entrate.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Corte suprema di cassazione – Italië.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Werkingssfeer – Btw-vrijstellingen – Artikel 13, B, sub d, punt 1 – Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten – Woekerleningen – Naar nationaal recht illegale activiteit.

Zaak C-381/09.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2010:406