HvJ 04-05-2017 Commissie/Luxemburg C-274/15

HvJ Commissie/Luxemburg arrest Door de vaststelling van de regeling inzake de btw met betrekking tot zelfstandige groeperingen van personen, zoals neergelegd in, in de eerste plaats, artikel 44, lid 1, onder y), van de gecoördineerde tekst van de Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, gelezen in samenhang met artikel 2, onder a), en artikel 3 van het […]

Lees verder

HvJ 18-05-2017 Litdana C-624/15

HvJ Litdana arrest Artikel 314 van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de bevoegde autoriteiten van een lidstaat een belastingplichtige die een factuur heeft ontvangen waarop zowel melding wordt gemaakt van de winstmargeregeling als van de btw-vrijstelling, het recht weigeren […]

Lees verder

HvJ 18-05-2017 Latvijas dzelzceļš C-154/16

HvJ Latvijas dzelzceļš arrest Artikel 2, lid 1, onder d), en de artikelen 70 en 71 van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat geen btw verschuldigd is voor het geheel vernietigde of onherstelbaar verloren gegane deel van goederen die onder de regeling extern communautair douanevervoer zijn geplaatst. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 18 mei 2017 (*) „Prejudiciële verwijzing – […]

Lees verder

HvJ 26-04-2017 Farkas C-564/15

HvJ Farkas arrest 1)      Artikel 199, lid 1, onder g), van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de levering van onroerend goed dat in een openbare verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar aan een andere persoon wordt verkocht. […]

Lees verder

HvJ 16-03-2017 Identi C‑493/15

HvJ Identi arrest Het Unierecht, in het bijzonder artikel 4, lid 3, VEU en de artikelen 2 en 22 van de Zesde richtlijn, alsook de staatssteunregels, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat btw-schulden niet-opeisbaar worden verklaard krachtens een nationale regeling die voorziet in een procedure voor kwijtschelding van schulden waarbij een rechterlijke instantie […]

Lees verder

Parkeren bij attractiepark is zelfstandige prestatie voor btw

  Parkeren bij een attractiepark is een zelfstandige prestatie voor de btw. Het parkeren breng niet teweeg dat het genieten van de hoofdprestatie (bezoek aan het park) onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt. Het brengt geen toename in de waardering voor het eigenlijke bezoek aan het park. De rechtbank zoekt aansluiting bij de motivatie-hygiënetheorie van […]

Lees verder

Inkoopverklaring caravan margeregeling btw

Belanghebbende heeft de margeregeling ten onrechte toegepast bij de verkoop van caravans. De margeregeling heeft ten doel cumulatie van omzetbelasting te voorkomen. De voorwaarden waaronder de margeregeling kan worden toegepast, zijn met dit doel voor ogen opgesteld. Een van de voorwaarden betreft de hoedanigheid van de leverancier. In de dossiers die de FIOD heeft samengesteld, […]

Lees verder

Besluit samenloop omzetbelasting overdrachtsbelasting geactualiseerd

Het besluit samenloop omzetbelasting overdrachtsbelasting is geactualiseerd. Dit besluit bevat het beleid over de samenloop tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M. Het beleid in het besluit van 17 januari 2012, nr. BLKB2011/1338M (Verlenging termijn goedkeuring bij de verkrijging van de juridische eigendom van […]

Lees verder

Onzekerheid over betaling vergoeding belemmert aftrek btw niet

Onzekerheid over het betalen van een voor het verrichten van een prestatie bedongen vergoeding is geen grond om recht op aftrek te weigeren. Het recht van ondernemers om de omzetbelasting die is verschuldigd of is voldaan voor aan hen geleverde goederen en verrichte diensten in aftrek te brengen op de door hen verschuldigde omzetbelasting ter […]

Lees verder

Misbruik van recht door verhuurstructuur met jachten

De aan de particulier in rekening gebrachte huurprijzen zijn abnormaal laag en staan in geen enkele verhouding tot prijzen die commercieel gebruikelijk zijn. Verhuur via onafhankelijke commerciële partijen onder zakelijke voorwaarden behoort niet tot de mogelijkheden. De betalingen van de fees aan en door de betrokken partijen zijn volledig op elkaar afgestemd en worden geregisseerd. […]

Lees verder

Geen ondernemer voor de btw

  Gelet op het feit, dat de deelname aan het maatschappelijk verkeer van de eenmanszaak van belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2012 slechts daaruit bestaat dat belanghebbende contacten onderhoudt met voormalige klanten en door middel van aanpassing van zijn woning een werkkamer gecreëerd heeft die aangepast is aan zijn handicap, komt het […]

Lees verder

HvJ 09-03-2017 Oxycure Belgium C‑573/15

HvJ Oxycure Belgium arrest Artikel 98, leden 1 en 2, van de Btw-richtlijn en de punten 3 en 4 van bijlage III bij deze richtlijn, gelezen in het licht van het beginsel van fiscale neutraliteit, laten toe dat het normale btw-tarief van toepassing is op de levering of de verhuur van zuurstofconcentratoren, terwijl volgens die regeling een verlaagd tarief in de […]

Lees verder