HvJ 07-03-2017 RPO C-390/15

HvJ RPO arrest Geen verlaagd btw-tarief voor de levering van digitale boeken langs elektronische weg. Bij het onderzoek van de prejudiciële vragen is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van punt 6 van bijlage III bij de Btw-richtlijn of van artikel 98, lid 2, van die richtlijn, gelezen in samenhang met punt 6 van bijlage III […]

Lees verder

HvJ 15-02-2017 British Film Institute C-592/15

HvJ British Film Institute arrest Artikel 13, A, lid 1, onder n), van de Zesde richtlijn, op grond waarvan bepaalde culturele diensten worden vrijgesteld, moet aldus worden uitgelegd dat het geen rechtstreekse werking heeft en dus, wanneer het niet in nationaal recht is omgezet, niet rechtstreeks kan worden ingeroepen door een publiekrechtelijke culturele instelling of door een andere culturele […]

Lees verder

HvJ 09-02-2017 Euro Tyre C-21/16

HvJ Euro Tyre arrest Artikel 131 en artikel 138, lid 1, van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de belastingdienst van een lidstaat een intracommunautaire levering weigert van de btw vrij te stellen enkel en alleen omdat de afnemer die gevestigd is op het grondgebied van de lidstaat van bestemming en voor handelingen […]

Lees verder

HvJ 12-01-2017 MVM C-28/16

HvJ MVM beschikking De artikelen 2, 9, 26, 167, 168 en 173 van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat de inmenging van een holding in het beheer van haar dochterondernemingen geen economische activiteit is wanneer de holding haar dochters noch de prijs van de diensten die zij heeft betrokken in het belang van de gehele groep […]

Lees verder

HR 09-12-2016 Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds 15/00148

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds btw Het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de hoogte van hun pensioenuitkeringen niet van voldoende betekenis is om deze gelijk te stellen met het risico dat deelnemers van een gemeenschappelijk beleggingsfonds dragen. De hoogte van de pensioenuitkeringen die de […]

Lees verder

HR 25-11-2016 Bijzonder overheidstoezicht 11/04540

Bijzonder overheidstoezicht gemeenschappelijk beleggingsfonds   Een vastgoedfonds kan een gemeenschappelijke beleggingsfonds zijn. Vereist is dat het fonds is onderworpen aan bijzonder overheidstoezicht. Het beheer omvat niet de feitelijke exploitatie van de onroerende zaken. Vervolg op HR 1 november 2013, nr. 11/04540, en HvJ 9 december 2015, Fiscale Eenheid X N.V. cs, C-595/13.   Instantie Hoge Raad […]

Lees verder

HvJ 18-01-2017 Sjelle Autogenbrug C-471/15

HvJ Sjelle Autogenbrug arrest Artikel 311, lid 1, punt 1, van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat gebruikte onderdelen die worden gedemonteerd uit autowrakken die door een autorecyclagebedrijf zijn gekocht van een particulier, en die zijn bestemd voor wederverkoop als reserveonderdelen, „gebruikte goederen” in de zin van die bepaling zijn, met als gevolg dat de levering van die […]

Lees verder

HvJ 18-01-2017 SAWP C‑37/16

HvJ SAWP arrest De Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat houders van reproductierechten geen dienst in de zin van deze richtlijn verrichten ten behoeve van producenten en importeurs van blanco dragers en van inrichtingen voor opname en reproductie bij wie collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en […]

Lees verder

HvJ 19-01-2017 National Roads Authority C-344/15

HvJ National Roads Authority arrest Artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een publiekrechtelijk lichaam dat een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat toegang tot een weg te verlenen tegen betaling van tol, in een situatie als die van het hoofdgeding niet moet worden geacht te concurreren met particuliere exploitanten die, op […]

Lees verder

Hof 29-11-2016 Zorgboerderij BTW 15/01518

Prestaties aan zorgboerderij tegen vergoeding  De Btw-richtlijn bevat geen voorwaarden omtrent de hoedanigheid van de contractant van de ondernemer die de prestaties verricht. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om voorwaarden te stellen omtrent de hoedanigheid van de wederpartij van de ondernemer die de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten derde, van de […]

Lees verder

HR 11-11-2016 Kosten voor gemene rekening 15/03447

Kosten voor gemene rekening   Kosten voor gemene rekening. Belanghebbende maakt aannemelijk dat zij als penvoerder kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van Stichting […]. De naheffingsaanslagen zijn ten onrechte opgelegd. Daarom vormen de in geding zijnde betalingen geen vergoedingen voor door belanghebbende aan [stichting] verrichte prestaties en is belanghebbende ter […]

Lees verder

HR 04-11-2016 Vergoeding speelhal btw 15/04301

Vergoeding speelhal btw Belanghebbende is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een Beheerbedrijf en een speelhal. Belanghebbende ontvangt bedragen inclusief btw van de speelhal en voert aan dat zij hiervoor enkel als kassier optreedt in opdracht van het Beheerbedrijf. Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze betalingen niet de vergoeding vormen voor een door […]

Lees verder