HR 11-11-2016 Het Oudeland Beheer BV 09/02220

HR Het Oudeland Beheer BV arrest In het Oudeland Beheer arrest heeft het HvJ verduidelijkt dat de omstandigheid dat belanghebbende voorafgaand aan de ingebruikneming van het kantoorpand, ter zake van de vestiging van het recht van erfpacht op het perceel grond alsmede van afbouw van het kantoorpand aan haar in rekening gebrachte bedragen aan omzetbelasting […]

Lees verder

HvJ 08-12-2016 Stock ’94 C-208/15

HvJ Stock ’94 arrest Een samenwerking in de landbouw op basis van integratie waarbij een marktdeelnemer goederen levert aan een landbouwer en hem een lening verstrekt voor het aankopen van die goederen, is één enkele handeling voor de btw, waarbinnen de levering van de goederen de hoofdprestatie is. De maatstaf van heffing voor die ene handeling […]

Lees verder

HvJ 14-12-2016 Mercedes Benz Italia C-378/15

HvJ Mercedes Benz Italia arrest Artikel 17, lid 5, derde alinea, onder d), en artikel 19 van de Zesde richtlijn moeten zo worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan een belastingplichtige verplicht is: voor alle door hem verworven goederen en diensten een pro rata voor de toepassing van de aftrek toe te […]

Lees verder

HvJ 08-12-2016 A en B C-453/15

HvJ A en B arrest Artikel 56, lid 1, onder a), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de daarin bedoelde andere soortgelijke rechten de emissierechten voor broeikasgassen omvatten die zijn gedefinieerd in artikel 3, onder a), van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in […]

Lees verder

HR 11-11-2016 Tandpasta zonnebrand btw 15/03118

Tandpasta zonnebrand btw De vermeldingen op de verpakkingen van de zonnebrandmiddelen en van de tandpasta’s laten geen andere conclusie toe dan dat deze producten worden gepresenteerd als zijnde geschikt voor en behulpzaam bij het voorkomen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Met deze vermeldingen wordt het de consument, al dan niet impliciet, […]

Lees verder

HR 15-04-2011 Frisdrankenarrest 09/00552

Frisdrankenarrest Belanghebbende in- en verkoopt frisdranken. Belanghebbende heeft verschillende partijen frisdrank verkocht en laten vervoeren naar adressen in het Verenigd Koninkrijk. Ter zake van deze leveringen heeft belanghebbende – ervan uitgaande dat sprake was van een intracommunautaire levering waarvoor het nultarief geldt – geen btw in rekening gebracht noch op aangifte voldaan. Na controle heeft de Belastingdienst zich […]

Lees verder

HvJ 10-11-2016 Baštová C-432/15

HvJ Baštová arrest 1)      Artikel 2, lid 1, onder c), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de terbeschikkingstelling van een paard door zijn btw-belastingplichtige eigenaar aan de organisator van een paardenwedren met het oog op deelname van dat paard aan die wedren, geen dienst onder bezwarende titel is in de zin van die bepaling, wanneer die terbeschikkingstelling niet […]

Lees verder

HR 28-10-2016 Omzetbelasting fraude 15/02940

Omzetbelasting fraude Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet wanneer de belanghebbende wist of had moeten weten dat hij deelnam aan omzetbelasting fraude, en dat tegenover de belastingdienst heeft verzwegen. Naheffing van in aftrek gebrachte omzetbelasting die ten onrechte in rekening is gebracht. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28-10-2016 Datum publicatie 28-10-2016 Zaaknummer 15/02940 Formele relaties In […]

Lees verder

AG 20-10-2016 Oxycure Belgium C-573/15

Conclusie AG HvJ EU Oxycure Belgium Artikel 98, leden 1 en 2, van de Btw-richtlijn en de punten 3 en 4 van bijlage III bij die richtlijn verzetten zich niet tegen een nationale bepaling volgens welke een verlaagd btw-tarief niet van toepassing is op de levering en/of de verhuur van zuurstofconcentratoren als in het hoofdgeding, aangezien die apparaten noch farmaceutische […]

Lees verder

HR 25-03-2016 intracommunautaire verwerving tandprothesen 10/04806

Intracommunautaire verwerving tandprothesen   Het is niet mogelijk een asymmetrisch beroep op de Wet OB en op de Zesde richtlijn te doen bij de levering van tandprothesen in verband met de vrijstelling bij de intracommunautaire verwerving dan wel de invoer van tandprothesen. Dit betreft het eindarrest na HvJ 26 februari 2015, gevoegde zaken VDP Dental […]

Lees verder

HR 21-05-2010 Prematuur bezwaar ontvankelijk 07/11207 en 07/11210

Prematuur bezwaar ontvankelijk   Een voor het begin van de bezwaartermijn ingediend bezwaarschrift gericht tegen een op aangifte voldaan belastingbedrag is ontvankelijk, indien het bezwaarschrift is verzonden op of na de datum waarop de aangifte is ingediend en/of de opdracht tot betaling is verstrekt.   Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 21-05-2010 Zaaknummer […]

Lees verder

HR 14-10-2016 Btw constructie scholen 15/00664

Btw constructie scholen De gemeente heeft bij de levering van een schoolgebouw door een samenstel van rechtshandelingen in wezen geen vergoeding bedongen. De gemeente heeft dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer 15/00664 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2556, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2014:6001, (Gedeeltelijke) […]

Lees verder