HvJ 20-05-1976 Mazzalai 111/75

HvJ Mazzalai/Ferrovia del Renon arrest Art. 6 lid 4 Tweede Richtlijn kan niet aldus worden uitgelegd, dat het tijdstip waarop de dienst wordt verricht, mag worden gelijkgesteld met het tijdstip van het uitreiken van de factuur of het ontvangen van een vooruitbetaling wanneer deze handelingen plaatsvinden na de voltooiing van de dienst. ARREST VAN HET […]

Lees verder

HvJ 22-10-1974 Demag 27/74

HvJ Demag arrest Een belasting die zonder onderscheid exporten van industrieproducten naar andere lidstaten aan een financiele last onderwerpt door de vrijstelling van binnenlandse belastingen gedeeltelijk af te schaffen, en die nauw verbonden is met het nationale omzetbelastingstelsel, valt onder het begrip binnenlandse belasting in de zin van art. 95 e.v. van het EEG-verdrag en […]

Lees verder