HvJ 15-01-2013 Križan C-416/10

HvJ Križan arrest 1)      Artikel 267 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter, zoals de verwijzende rechter, ook dan verplicht is om ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen, wanneer de zaak na de vernietiging van zijn eerste beslissing en terugverwijzing door de constitutionele rechter van de betrokken […]

Lees verder

HvJ 08-08-2010 Stoß C-316/07

HvJ Stoß arrest 1)      De artikelen 43 EG en 49 EG moeten aldus worden uitgelegd dat: a)      de betrokken nationale autoriteiten, om een publiek monopolie inzake sportweddenschappen en loterijen, zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, te kunnen rechtvaardigen op grond van het doel, te voorkomen dat personen tot geldverkwisting door gokken worden aangespoord en gokverslaving […]

Lees verder

HvJ 03-09-2014 GMAC UK C-589/12

HvJ GMAC UK arrest Artikel 11, C, lid 1, eerste alinea, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat in omstandigheden als in het hoofdgeding een lidstaat een belastingplichtige niet kan verbieden zich voor een handeling op de rechtstreekse werking van deze bepaling te beroepen op grond dat hij zich op bepalingen van nationaal recht kan beroepen […]

Lees verder

HvJ 28-07-2016 Astone C-332/15

HvJ Astone arrest 1)      De artikelen 167, 168, 178, 179, eerste alinea, 180 en 182 van de btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale regeling die voor de uitoefening van het recht op aftrek voorziet in een vervaltermijn als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, voor zover het gelijkwaardigheidsbeginsel […]

Lees verder

HvJ 28-07-2016 Ordre des barreaux francophones en germanophone C-543/14

HvJ Ordre des barreaux francophones en germanophone arrest 1)      Uit de toetsing van de artikelen 1, lid 2, en 2, lid 1, onder c), van de btw-richtlijn aan het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en aan het beginsel van wapengelijkheid, die worden gewaarborgd door artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, is niet gebleken van […]

Lees verder

HvJ 14-07-1988 Weissgerber 207/87

HvJ Weissgerber arrest Wanneer de Zesde richtlijn niet ten uitvoer is gelegd, kan een kredietbemiddelaar zich voor tussen 1 januari en 30 juni 1978 en na 1 januari 1979 gemaakte omzetten beroepen op de bepaling inzake belastingvrijstelling, vervat in artikel 13, B, sub d, punt 1, van deze richtlijn, wanneer hij de belasting niet aldus heeft […]

Lees verder

HvJ 14-07-1988 Jeunehomme 123/87

HvJ Jeunehomme arrest De artikelen 18, lid 1, sub a, en 22, lid 3, sub a en b, van de Zesde richtlijn staan de Lid-Staten toe, de uitoefening van het recht op aftrek afhankelijk te stellen van het bezit van een factuur met een aantal verplichte vermeldingen die nodig zijn om de inning van de BTW en […]

Lees verder

HvJ 21-09-1988 Commissie-Frankrijk 50/87

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door in strijd met de bepalingen van de Zesde richtlijn een belastingregeling in te voeren en te handhaven die voor ondernemingen, die onroerende goederen welke zij hebben verworven of doen bouwen, verhuren, het recht op aftrek van de reeds betaalde BTW beperkt, wanneer de inkomsten uit de verhuur van die onroerende goederen minder […]

Lees verder

HvJ 23-11-1988 Naturally Yours Cosmetics 230/87

HvJ Naturally Yours Cosmetics arrest Artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer een leverancier (” grossier “) aan een ander (” de wederverkoper “) goederen levert (” het lokartikel “) voor een geldelijke tegenprestatie ( dat wil zeggen een geldbedrag ) die lager is dan die […]

Lees verder

HvJ 21-02-1989 Commissie-Italie 203/87

HvJ Commissie-Italie arrest Door voor de periode tussen 1 januari 1984 en 31 december 1988 vrijstelling van BTW met teruggave van voorbelasting te verlenen voor bepaalde handelingen ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Campania en Basilicata, heeft de Italiaanse Republiek inbreuk gemaakt op het bepaalde in artikel 2 van de Zesde richtlijn. ARREST […]

Lees verder

HvJ 15-03-1989 Hamann 51/88

HvJ Hamann arrest Zeegaande zeiljachten die de huurders gebruiken voor het beoefenen van de zeilsport, zijn vervoermiddelen in de zin van artikel 9, lid 2, sub d, van de Zesde richtlijn. ARREST VAN HET HOF (TWEEDE KAMER) VAN 15 MAART 1989 KNUT HAMANN TEGEN FINANZAMT HAMBURG-EIMSBUETTEL. – VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET FINANZGERICHT […]

Lees verder

HvJ 15-06-1989 SUFA 348/87

HvJ SUFA arrest De handelingen waarvoor ingevolge artikel 13, deel A, lid 1, sub f, van de Zesde richtlijn vrijstelling van BTW moet worden verleend, omvatten niet mede de door een stichting uitgeoefende activiteiten, uitsluitend bestaande in de organisatie en uitvoering van werkzaamheden welke zijn verbonden aan de activiteiten van een andere stichting, tegen vergoeding van de […]

Lees verder