HvJ 05-04-2017 Orsi C-217/15

HvJ Orsi arrest Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling die het mogelijk maakt strafrechtelijke vervolging in te stellen wegens verzuim btw te betalen, nadat voor dezelfde feiten een definitieve fiscale sanctie is opgelegd, wanneer deze sanctie is opgelegd […]

Lees verder

HvJ 14-03-2013 Ablessio C-527/11

HvJ Ablessio arrest Art. 213, 214 en 273 van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de belastingdienst van een lidstaat weigert een vennootschap een btw-identificatienummer toe te kennen louter op grond dat zij volgens deze belastingdienst niet over de materiële, technische en financiële middelen beschikt om de aangegeven economische activiteit […]

Lees verder