HvJ 28-06-2007 JP Morgan Fleming C-363/05

HvJ JP Morgan Fleming arrest 1)      Artikel 13, B, sub d, punt 6, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „gemeenschappelijke beleggingsfondsen” in deze bepaling gesloten beleggingsfondsen zoals fiduciaire beleggingsmaatschappijen (Investment Trust Companies) kan omvatten. 2)      Artikel 13, B, sub d, punt 6, van de Zesde richtlijn kent de lidstaten een beoordelingsvrijheid toe bij het definiëren van de fondsen binnen […]

Lees verder

HvJ 03-04-2008 Torgau-Westelbien C-442/05

HvJ Torgau-Westelbien arrest 1)      Artikel 4, lid 5, van en bijlage D, punt 2, bij de Zesde richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat de aanleg van een individuele aansluiting die – zoals in het hoofdgeding – bestaat uit het leggen van een leiding waardoor de waterinstallatie van een gebouw wordt aangesloten op de vaste waterdistributienetten, onder het begrip „levering van water” […]

Lees verder

HvJ 10-04-2008 Marks & Spencer C-309/06

HvJ Marks & Spencer arrest 1)      Wanneer een lidstaat in het kader van artikel 28, lid 2, van de Zesde richtlijn zowel vóór als na de wijziging van deze bepaling bij richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992, in zijn nationale wettelijke regeling een vrijstelling met teruggaaf van voorbelasting voor bepaalde gespecificeerde leveringen of dienstverrichtingen heeft gehandhaafd, ontleent […]

Lees verder

HvJ 22-05-2008 Ampliscientifica en Amplifin C-162/07

HvJ Ampliscientifica en Amplifin arrest 1)      Artikel 4, lid 4, tweede alinea, van de Zesde richtlijn is een regel waarvan de toepassing door een lidstaat vooronderstelt dat deze laatste vooraf het Raadgevend Comité voor de btw raadpleegt en een nationale regeling vaststelt op grond waarvan personen, met name vennootschappen die in het binnenland gevestigd zijn en die juridisch gezien […]

Lees verder

HvJ 10-07-2008 Koninklijke Ahold C-484/06

HvJ Koninklijke Ahold arrest 1)      Bij gebreke van een specifieke communautaire regeling staat het aan de lidstaten om de regels en methoden vast te stellen voor de afronding van de bedragen van de btw. De lidstaten zijn daarbij gehouden om de beginselen waarop het gemeenschappelijke btw-stelsel is gebaseerd, met name het beginsel van fiscale neutraliteit en het […]

Lees verder

HvJ 05-03-2009 J D Wetherspoon C-302/07

HvJ J D Wetherspoon arrest 1)      Het gemeenschapsrecht bevat in zijn huidige stand geen enkel specifiek voorschrift met betrekking tot de methode van afronding van de bedragen van de btw. Bij gebreke van een specifieke communautaire regeling, staat het aan de lidstaten om de regels en methoden vast te stellen voor de afronding van bedragen van de […]

Lees verder

HvJ 10-06-2010 CopyGene C-262/08

HvJ CopyGene arrest 1)      Het begrip handelingen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging en medische verzorging in de zin van artikel 13, A, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat activiteiten als die in het hoofdgeding, bestaande in inzameling, transport, analyse van navelstrengbloed alsmede bewaring van navelstrengstamcellen, niet onder dit begrip vallen wanneer de in […]

Lees verder

HvJ 12-05-2011 Enel Maritsa Iztok C-107/10

HvJ Enel Maritsa Iztok arrest 1)      Artikel 183 van de btw richtlijn gelezen in samenhang met het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling volgens welke de termijn voor teruggave van een overschot aan btw met terugwerkende kracht wordt verlengd, voor zover krachtens deze regeling de belastingplichtige […]

Lees verder

HvJ 10-11-2011 The Rank Group C-259/10

HvJ The Rank Group arrest 1)      Het beginsel van fiscale neutraliteit moet aldus worden uitgelegd dat een verschil in behandeling voor de btw van twee verrichtingen van diensten die vanuit het oogpunt van de consument gelijk of soortgelijk zijn en aan dezelfde behoeften van deze laatste voldoen, volstaat om te kunnen spreken van schending van dat beginsel. Om […]

Lees verder

HvJ 11-04-2013 Rusedespred C-138/12

HvJ Rusedespred arrest ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 11 april 2013 (*) „Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 203 – Beginsel van fiscale neutraliteit – Teruggaaf van voldane belasting aan leverancier indien verkrijger van vrijgestelde handeling recht op aftrek wordt ontzegd” In zaak C‑138/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, […]

Lees verder

HvJ 02-07-2015 NLB Leasing C-209/14

HvJ NLB Leasing arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 2 juli 2015 „Prejudiciële verwijzing – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Levering van goederen of verrichting van diensten – Leaseovereenkomst – Restitutie aan de lessor van onroerend goed dat voorwerp van een leaseovereenkomst is – Begrip ‚annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling’ – Recht […]

Lees verder

HvJ 23-04-2015 GST–Sarviz Germania C-111/14

HvJ GST–Sarviz Germania arrest ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 23 april 2015 „Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Beginsel van fiscale neutraliteit – Tot voldoening van de btw gehouden persoon – Onjuiste berekening van de btw door de ontvanger – Onderwerping van de dienstverrichter aan de btw – Weigering van […]

Lees verder