HvJ 22-10-2015 PPUH Stehcemp C-277/14

HvJ PPUH Stehcemp arrest Niet toegestaan is een nationale regeling volgens welke een belastingplichtige het recht wordt geweigerd op aftrek van BTW die is verschuldigd of is voldaan over aan hem geleverde goederen, op grond dat de factuur is opgesteld door een marktdeelnemer die, gelet op de in deze regeling vastgestelde criteria, moet worden beschouwd als een […]

Lees verder

HvJ 29-09-2015 Gmina Wroclaw C-276/14

HvJ Gmina Wroclaw arrest Publiekrechtelijke lichamen zoals de gemeentelijke begrotingseenheden aan de orde in het hoofdgeding, kunnen niet worden beschouwd als belastingplichtigen ter zake van de BTW aangezien zij niet voldoen aan het criterium van zelfstandigheid. ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 29 september 2015 (*) „Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Trgovina Prizma (Kezic) C-331/14

Samenvatting HvJ Trgovina Prizma (Kezic) arrest Als een belastingplichtige stukken grond heeft gekocht waarvan hij sommige tot zijn privévermogen en andere tot zijn ondernemingsvermogen heeft bestemd, en op al die stukken grond als belastingplichtige een winkelcentrum heeft laten bouwen dat hij vervolgens samen met de grond waarop dat winkelcentrum staat, heeft verkocht, moet de verkoop van […]

Lees verder

HvJ 21-04-2015 Commissie-Zweden C-114/14

Samenvatting HvJ Commissie-Zweden arrest Door de door openbare postdiensten verrichte diensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen (met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten) en de leveringen (tegen de nominale waarde) van postzegels die frankeerwaarde hebben binnen zijn grondgebied, niet vrij te stellen van BTW, is het Koninkrijk Zweden de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten […]

Lees verder

HvJ 26-02-2015 VDP Dental Laboratory C-144/13

Samenvatting HvJ VDP Dental Laboratory arrest 1)      Als een btw-vrijstelling naar nationaal recht onverenigbaar is met de btw-richtlijn, kan een belastingplichtige niet in aanmerking komen voor die vrijstelling en tevens aanspraak maken op het recht op aftrek. 2)      De btw-vrijstelling voor de intracommunautaire verwerving en de definitieve invoer van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen geldt, wanneer de […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 416/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 416/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Ierland 415/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 415/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 169 ) 2 […]

Lees verder

HvJ 23-02-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 353/85

ARREST VAN HET HOF VAN 23 FEBRUARI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – GOEDEREN GELEVERD IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN. – ZAAK 353/85. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – […]

Lees verder