HvJ 30-05-2013 X C-651/11

HvJ X arrest De overdracht van 30 % van de aandelen in een BV waarvoor de overdrager met BTW belaste diensten verricht, vormt geen overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen of diensten, ongeacht of de overige aandeelhouders nagenoeg tegelijkertijd aan dezelfde persoon alle andere aandelen in deze BV overdragen en deze overdracht nauw samenhangt […]

Lees verder

HvJ 11-12-2014 Idexx Laboratories Italia C-590/13

HvJ Idexx Laboratories Italia arrest De BTW-richtlijn bevat formele voorwaarden voor het recht op aftrek, waarvan niet-naleving, niet kan leiden tot verlies van dat recht. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 11 december 2014 (*) „Prejudiciële verwijzing – Indirecte belastingen – Btw – Zesde richtlijn – Artikelen 18 en 22 – Recht op aftrek – Intracommunautaire verwervingen – Verleggingsregeling – […]

Lees verder

HvJ 18-12-2014 Italmoda C-131/13

HvJ Italmoda arrest Het staat aan de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties een belastingplichtige in het kader van een intracommunautaire levering de toepassing te weigeren van het recht op aftrek, vrijstelling of teruggaaf van de BTW, ook indien de nationale wet niet voorziet in bepalingen van die strekking, indien aan de hand van objectieve gegevens vast […]

Lees verder

HvJ 18-07-2007 Société thermale d’Eugénie-Les-Bains C-277/05

HvJ Société thermale arrest Bedragen die als voorschot zijn betaald voor met btw belaste hoteldiensten, in gevallen waarin de klant gebruik maakt van zijn recht van annulering en de hotelexploitant de bedragen behoudt, dienen te worden beschouwd als forfaitaire schadeloosstelling wegens ontbinding ter compensatie van de schade die is geleden als gevolg van de niet-nakoming door de klant, […]

Lees verder

HvJ 03-03-1994 Tolsma C-16/93

Samenvatting HvJ Tolsma arrest Een dienst wordt alleen “onder bezwarende titel” verricht en is dus alleen dan belastbaar, als tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst. Aan deze […]

Lees verder

HvJ 16-07-2015 Larentia + Minerva C-108/14

HvJ Larentia + Minerva arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 16 juli 2015 (*) „Prejudiciële verwijzing – Btw – Zesde richtlijn 77/388/EEG – Artikel 17 – Recht op aftrek – Gedeeltelijke aftrek – Btw die door holdingvennootschappen is voldaan over de verwerving van kapitalen die zij in hun dochterondernemingen hebben geïnvesteerd – Ten behoeve van dochterondernemingen verrichte prestaties […]

Lees verder

HvJ 02-07-2015 NLB Leasing C-209/14

HvJ NLB Leasing arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 2 juli 2015 „Prejudiciële verwijzing – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Levering van goederen of verrichting van diensten – Leaseovereenkomst – Restitutie aan de lessor van onroerend goed dat voorwerp van een leaseovereenkomst is – Begrip ‚annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling’ – Recht […]

Lees verder

HvJ 12-03-2015 go fair C-594/13

Samenvatting HvJ go fair arrest Noch gediplomeerd zorgpersoneel dat zijn diensten rechtstreeks ten behoeve van hulpbehoevenden verstrekt, noch een uitzendbureau dat dergelijk personeel ter beschikking stelt van instellingen die zijn erkend als van sociale aard, valt onder het begrip „organisaties die […] als instellingen van sociale aard worden erkend” in de zin van deze bepaling. […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Luxemburg C-502/13

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken” In zaak C‑502/13, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 18 september 2013, Europese Commissie, vertegenwoordigd door C. Soulay en F. Dintilhac als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Frankrijk C-479/13

Samenvatting HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken, is Frankrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de btw-richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale […]

Lees verder

HvJ 06-07-1988 Ledoux 127/86

HvJ Ledoux arrest  De vrijstelling voor tijdelijke invoer van goederen (art. 14 lid 1 sub c Zesde richtlijn) kan, voor zover er geen aanwijzing is voor fraude, belastingontwijking of misbruik, door een Lid-Staat niet worden geweigerd wanneer een motorvoertuig, toebehorend aan een werkgever die is gevestigd in een andere Lid-Staat, waar de BTW is betaald, […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Tattersalls 10/87

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – THE QUEEN TEGEN COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE, EX PARTE TATTERSALLS LTD. – VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN’S BENCH DIVISION. – BTW – VRIJSTELLING VOOR TIJDELIJKE INVOER. – ZAAK 10/87. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN […]

Lees verder