Gelijke behandeling startende ondernemers met zonnepanelen

Door aan startende ondernemers met zonnepanelen geen aangiftebiljet uit te reiken dat mede de periode omvat waarin het recht op aftrek van zonnepanelen is ontstaan behandelt de Belastingdienst startende ondernemers met zonnepanelen anders dan andere startende ondernemers. Door een belanghebbende, die als btw-ondernemer kwalificeert in verband met de aanschaf van zonnepanelen, niet dezelfde mogelijkheden te […]

Lees verder

HvJ 26-04-2017 Farkas C-564/15

HvJ Farkas arrest 1)      Artikel 199, lid 1, onder g), van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de levering van onroerend goed dat in een openbare verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar aan een andere persoon wordt verkocht. […]

Lees verder

HvJ 11-07-2002 Marks & Spencer C-62/00

HvJ Marks & Spencer arrest Het doeltreffendheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich tegen een nationale wettelijke regeling die met terugwerkende kracht de termijn verkort waarbinnen kan worden verzocht om teruggaaf van uit hoofde van de BTW betaalde bedragen, wanneer deze zijn geïnd in strijd met rechtstreeks werkende bepalingen van de Zesde richtlijn, zoals artikel 11, A, lid […]

Lees verder

HvJ 15-03-2007 Reemtsma Cigarettenfabriken C-35/05

HvJ Reemtsma Cigarettenfabriken arrest 1)      De artikelen 2 en 5 van de Achtste richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat niet-verschuldigde, bij vergissing aan de dienstenontvanger in rekening gebrachte btw, die vervolgens is betaald aan de schatkist van de lidstaat waar die diensten zijn verricht, niet vatbaar is voor teruggaaf op grond van die bepalingen. 2)      Behoudens in de gevallen […]

Lees verder

HvJ 08-05-2008 Ecotrade C-95/07

HvJ Ecotrade arrest 1)      De artikelen 17, 18, leden 2 en 3, en 21, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn verzetten zich niet tegen een nationale regeling die voorziet in een vervaltermijn voor de uitoefening van het recht op aftrek als die in de hoofdgedingen, voor zover het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Het enkele feit dat de […]

Lees verder

HvJ 15-12-2011 Banca Antoniana Popolare Veneta C-427/10

HvJ Banca Antoniana Popolare Veneta arrest Het doeltreffendheidsbeginsel staat niet in de weg aan een nationale regeling betreffende terugvordering van het onverschuldigd betaalde die voor de civielrechtelijke vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde die de afnemer van diensten tegen de btw-plichtige verstrekker van die diensten instelt, voorziet in een verjaringstermijn die langer is dan de […]

Lees verder

HvJ 23-10-2014 Unitrading C-437/13

HvJ Unitrading arrest 1)      Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat het door de douaneautoriteiten op basis van de nationale procesregels geleverde bewijs van de oorsprong van ingevoerde goederen berust op de resultaten van onderzoek door een derde waarover die derde geen […]

Lees verder