HvJ 18-12-1997 Garage Molenheide C-286/94

HvJ Garage Molenheide arrest 1)    Artikel 18, lid 4, van de Zesde Richtlijn staat niet in de weg aan maatregelen als in de hoofdgedingen aan de orde zijn. 2)    Het evenredigheidsbeginsel is evenwel van toepassing op nationale maatregelen als in de hoofdgedingen aan de orde zijn, welke door een Lid-Staat in de uitoefening van zijn bevoegdheid op het […]

Lees verder

HvJ 10-07-2008 Sosnowska C-25/07

HvJ Sosnowska arrest 1)      Artikel 18, lid 4, van de Zesde richtlijn en het evenredigheidsbeginsel verzetten zich tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, waarbij, teneinde de tot voorkoming van belastingfraude en ‑ontwijking noodzakelijke controles mogelijk te maken, de termijn waarover de nationale belastingadministratie beschikt voor de teruggaaf van het overschot aan btw aan een categorie van belastingplichtigen, […]

Lees verder

HvJ 10-07-2008 Koninklijke Ahold C-484/06

HvJ Koninklijke Ahold arrest 1)      Bij gebreke van een specifieke communautaire regeling staat het aan de lidstaten om de regels en methoden vast te stellen voor de afronding van de bedragen van de btw. De lidstaten zijn daarbij gehouden om de beginselen waarop het gemeenschappelijke btw-stelsel is gebaseerd, met name het beginsel van fiscale neutraliteit en het […]

Lees verder

HvJ 05-03-2009 J D Wetherspoon C-302/07

HvJ J D Wetherspoon arrest 1)      Het gemeenschapsrecht bevat in zijn huidige stand geen enkel specifiek voorschrift met betrekking tot de methode van afronding van de bedragen van de btw. Bij gebreke van een specifieke communautaire regeling, staat het aan de lidstaten om de regels en methoden vast te stellen voor de afronding van bedragen van de […]

Lees verder

GH 28-05-2015 14/00762 en 14/00763

Aansprakelijkstelling voor omzetbelastingschulden van een lichaam waarmee belanghebbende in de tijdvakken waarop die schulden betrekking hebben in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting was gevoegd. Geen strijd met Europeesrechtelijk rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel. Ter zake van aansprakelijkstelling voor boete heeft ontvanger niet toereikend gesteld dat het belopen daarvan aan belanghebbende was te wijten. Instantie Gerechtshof Amsterdam […]

Lees verder