HvJ 22-10-2015 PPUH Stehcemp C-277/14

HvJ PPUH Stehcemp arrest Niet toegestaan is een nationale regeling volgens welke een belastingplichtige het recht wordt geweigerd op aftrek van BTW die is verschuldigd of is voldaan over aan hem geleverde goederen, op grond dat de factuur is opgesteld door een marktdeelnemer die, gelet op de in deze regeling vastgestelde criteria, moet worden beschouwd als een […]

Lees verder

HvJ 03-09-2015 Fast Bunkering Klaipeda C-526/13

HvJ Fast Bunkering Klaipeda arrest ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 3 september 2015 (*) „Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 148, onder a) – Levering van goederen – Begrip – Vrijstelling – Levering van goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen voor de vaart op volle zee – […]

Lees verder

HvJ 16-07-2015 Mapfre asistencia en Mapfre warranty C-584/13

HvJ Mapfre asistencia en Mapfre warranty arrest De dienst die erin bestaat dat een van de verkoper van een tweedehandsauto onafhankelijke marktdeelnemer tegen betaling van een vast bedrag een garantie verstrekt voor het geval dat zich aan bepaalde onderdelen van deze auto een mechanisch defect voordoet, vormt een vrijgestelde handeling ter zake van verzekering. De verrichting […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Trgovina Prizma (Kezic) C-331/14

Samenvatting HvJ Trgovina Prizma (Kezic) arrest Als een belastingplichtige stukken grond heeft gekocht waarvan hij sommige tot zijn privévermogen en andere tot zijn ondernemingsvermogen heeft bestemd, en op al die stukken grond als belastingplichtige een winkelcentrum heeft laten bouwen dat hij vervolgens samen met de grond waarop dat winkelcentrum staat, heeft verkocht, moet de verkoop van […]

Lees verder

HvJ 23-04-2015 Property Development Company C-16/14

HvJ Property Development Company arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 23 april 2015 „Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Zesde btw-richtlijn – Artikel 11, A – Bestemming van een goed die wordt gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel – Bestemming van een gebouw voor een van btw vrijgestelde activiteit – Maatstaf van heffing voor deze bestemming – […]

Lees verder

HvJ 16-04-2015 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa C-42/14

HvJ Wojskowa Agencja Mieszkaniowa arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 16 april 2015 „Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Verhuur van een onroerend goed – Levering van elektriciteit, verwarming en water en ophaling van afval – Overeenkomsten tussen de verhuurder en de leveranciers van die goederen, respectievelijk […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Luxemburg C-502/13

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken” In zaak C‑502/13, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 18 september 2013, Europese Commissie, vertegenwoordigd door C. Soulay en F. Dintilhac als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Frankrijk C-479/13

Samenvatting HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken, is Frankrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de btw-richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale […]

Lees verder