HvJ 20-06-2013 Fuchs C-219/12

Hvj Fuchs arrest Artikel 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning, die zodanig is ontworpen dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit altijd minder bedraagt dan de door de bewoner in totaliteit voor privédoeleinden verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd in ruil […]

Lees verder