HvJ 26-04-2017 Farkas C-564/15

HvJ Farkas arrest 1)      Artikel 199, lid 1, onder g), van de Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de levering van onroerend goed dat in een openbare verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar aan een andere persoon wordt verkocht. […]

Lees verder

HvJ 08-05-2008 Ecotrade C-95/07

HvJ Ecotrade arrest 1)      De artikelen 17, 18, leden 2 en 3, en 21, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn verzetten zich niet tegen een nationale regeling die voorziet in een vervaltermijn voor de uitoefening van het recht op aftrek als die in de hoofdgedingen, voor zover het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Het enkele feit dat de […]

Lees verder

HvJ 23-10-2014 Unitrading C-437/13

HvJ Unitrading arrest 1)      Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat het door de douaneautoriteiten op basis van de nationale procesregels geleverde bewijs van de oorsprong van ingevoerde goederen berust op de resultaten van onderzoek door een derde waarover die derde geen […]

Lees verder