HvJ 23-05-1990 Commissie-Duitsland C-251/88

HvJ Commissie-Duitsland arrest Wanneer in alle stadia BTW wordt geheven, is het BTW-tarief niet van invloed op de heffingsgrondslag van de BTW-middelen. Aangezien het bedrag dat de Bondsrepubliek van de omzet van de Bundespost op telecommunicatiegebied aftrekt, precies overeenstemt met de aan haar leveranciers betaalde voorbelasting, heeft het toegepaste BTW-tarief geen invloed op die heffingsgrondslag, die […]

Lees verder

HvJ 27-10-1992 Commissie-Duitsland C-74/91

HvJ Commissie-Duitsland arrest Door op de winstmarge van reisbureaus een regeling voor de heffing van BTW toe te passen die onverenigbaar is met artikel 26 Zesde richtlijn, is Duitsland de krachtens het EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. ARREST VAN HET HOF VAN 27 OKTOBER 1992 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZESDE […]

Lees verder

HvJ 20-06-2002 Commissie-Duitsland C-287/00

HvJ Commissie-Duitsland arrest Door bij § 4, punt 21a, van het Umsatzsteuergesetz (wet op de omzetbelasting) van 27 april 1993, zoals gewijzigd bij § 4, lid 5, van het Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz van 12 december 1996, de onder bezwarende titel verrichte onderzoeksactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs vrij te stellen van BTW, is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen […]

Lees verder

HvJ 15-10-2002 Commissie-Duitsland C-427/98

HvJ Commissie-Duitsland arrest Door geen bepalingen vast te stellen die, voor het geval dat kortingsbonnen zijn vergoed, voorzien in de mogelijkheid van een herziening van de maatstaf van heffing van de belastingplichtige die deze vergoeding heeft betaald, is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 11 van de Zesde richtlijn. […]

Lees verder

HvJ 23-10-2003 Commissie-Duitsland C-109/02

HvJ Commissie-Duitsland arrest Door een verlaagd BTW-tarief toe te passen op diensten die muziekensembles rechtstreeks voor het publiek of voor een concertorganisator verrichten en op diensten die solisten rechtstreeks voor het publiek verrichten, maar op diensten van solisten die voor een organisator werken het normale tarief toe te passen, is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet […]

Lees verder

HvJ 15-07-2004 Commissie-Duitsland C-144/02

HvJ Commissie-Duitsland arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 juli 2004 (1)   „Niet-nakoming – Richtlijn 77/388/EEG – BTW – Artikel 11, A, lid 1, sub a – Maatstaf van heffing – Subsidie die rechtstreeks verband houdt met prijs – Verordening (EG) nr. 603/95 – Steun in sector gedroogde voedergewassen”   In zaak C-144/02, Commissie van de […]

Lees verder

HvJ 06-12-2007 Commissie-Duitsland C-401/06

HvJ Commissie-Duitsland arrest De diensten van de executeur zijn noch diensten die hoofdzakelijk en gewoonlijk door een advocaat worden verricht, noch zijn soortgelijk aan met de door een advocaat verrichte diensten. Derhalve heeft de Commissie niet heeft aangetoond Duitsland, door regelgeving in stand te houden op grond waarvan de plaats van uitvoering van de diensten van een […]

Lees verder

HvJ 12-05-2011 Commissie-Duitsland C-453/09

HvJ Commissie-Duitsland arrest Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011. Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland. Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Toepassing van verlaagd tarief – Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie – Levering, import en verwerving van […]

Lees verder

HvJ 15-11-2011 Commissie-Duitsland C-539/09

HvJ Commissie-Duitsland arrest Door zich ertegen te verzetten dat de Rekenkamer van de Europese Unie in Duitsland controles uitvoert betreffende de administratieve samenwerking uit hoofde van verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw en van de uitvoeringsvoorschriften ervan, is de Bondsrepubliek Duitsland de krachtens artikel 248, […]

Lees verder

HvJ 11-07-1985 Commissie-Duitsland 107/84

ARREST VAN HET HOF VAN 11 JULI 1985. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN BONDESREPUBLIEK DUITSLAND. – BTW – VRIJSTELLING VOOR TEN BEHOEVE VAN DE POSTERIJEN VERRICHTE DIENSTEN. – ZAAK 107/84. Trefwoorden FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE – VRIJSTELLINGEN VOORZIEN IN ZESDE RICHTLIJN […]

Lees verder

HvJ 14-02-1984 Commissie-Duitsland 325/82

ARREST VAN HET HOF VAN 14 FEBRUARI 1984. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND. – (” NIET – NAKOMING – VRIJSTELLING VAN OMZETBELASTING EN ACCIJNZEN VOOR GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE PERSOONLIJKE BAGAGE VAN REIZIGERS -‘BUTTERFAHRTEN'”). – ZAAK NO. 325/82. Trefwoorden 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – PRECONTENTIEUZE FASE – INGEBREKESTELLING […]

Lees verder