HvJ 07-03-2002 Commissie-Finland C-169/00

HvJ Commissie-Finland arrest Door een wettelijke regeling te handhaven die zowel de verkoop van een kunstwerk door de maker ervan of door een tussenpersoon als de invoer van een kunstwerk door de eigenaar-maker van BTW vrijstelt, is de Republiek Finland de krachtens artikel 2 van de Zesde richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. ARREST VAN HET […]

Lees verder

HvJ 15-07-2004 Commissie-Finland C-495/01

HvJ Commissie-Finland arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 juli 2004 (1)   „Niet-nakoming – Richtlijn 77/388/EEG – BTW – Artikel 11, A, lid 1, sub a – Maatstaf van heffing – Subsidie die rechtstreeks verband houdt met prijs – Verordening (EG) nr. 603/95 – Steun in sector gedroogde voedergewassen”   In zaak C-495/01, Commissie van de […]

Lees verder

HvJ 15-06-2006 Commissie-Finland C-249/05

HvJ Commissie-Finland arrest Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juni 2006. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland. Niet-nakoming – Artikelen 28 EG en 49 EG – Zesde BTW-richtlijn – Artikelen 21 en 22 – Verplichting voor belastingplichtige die is gevestigd in andere lidstaat dan die waar hij belastbare handelingen verricht, om fiscaal […]

Lees verder

HvJ 19-03-2009 Commissie-Finland C-10/08

HvJ Commissie-Finland arrest Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2009. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland. Belastingheffing in Finland op uit andere lidstaten ingevoerde gebruikte voertuigen – Overeenstemming van nationale regeling met artikel 90, eerste alinea, EG, Zesde btw-richtlijn en richtlijn 2006/112/EG. Zaak C-10/08. De volledige tekst van deze zaak is […]

Lees verder

HvJ 29-10-2009 Commissie-Finland C-246/08

HvJ Commissie-Finland arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 29 oktober 2009 (*) „Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikelen 2, punt 1, en 4, leden 1 en 2 – Begrip ‚economische activiteiten’ – Openbare rechtsbijstandbureaus – Rechtsbijstanddiensten die in kader van gerechtelijke procedure tegen betaling van gedeeltelijke vergoeding door begunstigde worden verleend – Begrip ‚rechtstreeks verband’ tussen verrichte dienst en ontvangen […]

Lees verder

HvJ 25-04-2013 Commissie-Finland C-74/11

HvJ Commissie-Finland arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013. Europese Commissie tegen Republiek Finland. Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Finland C-309/11

HvJ Commissie-Finland arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013. Europese Commissie tegen Republiek Finland. Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van […]

Lees verder