HvJ 21-09-1988 Commissie-Frankrijk 50/87

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door in strijd met de bepalingen van de Zesde richtlijn een belastingregeling in te voeren en te handhaven die voor ondernemingen, die onroerende goederen welke zij hebben verworven of doen bouwen, verhuren, het recht op aftrek van de reeds betaalde BTW beperkt, wanneer de inkomsten uit de verhuur van die onroerende goederen minder […]

Lees verder

HvJ 13-03-1990 Commissie-Frankrijk C-30/89

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Uit het voorgaande volgt dat, waar de zesde richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat zij de Franse Republiek de verplichting oplegt, het vervoer tussen haar op het vasteland gelegen gebied en de op Corsica gelegen departementen voor het door of over internationale wateren verlopende gedeelte van het traject aan BTW te onderwerpen, […]

Lees verder

HvJ 02-08-1993 Commissie-Frankrijk C-276/91

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door uit hoofde van artikel 414 van de Franse Code des douanes een stelsel van sancties ter zake van overtredingen van de BTW-regeling bij invoer uit een andere Lid-Staat in te voeren en toe te passen dat strenger is dan dat voor overtredingen van de BTW-regeling bij transacties in het binnenland, is de […]

Lees verder

HvJ 17-11-1993 Commissie-Frankrijk C-68/92

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door op grond van een administratieve praktijk uit te sluiten van het begrip “diensten op het gebied van de reclame” in artikel 9, lid 2, sub e, van de Zesde richtlijn: a) de verkoop door een reclamebureau aan de klant van roerende lichamelijke goederen, die zijn bestemd voor uitdeling aan consumenten, b) de […]

Lees verder

HvJ 03-07-1997 Commissie-Frankrijk C-60/96

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door een bestuursrechtelijke bepaling in te stellen en van kracht te laten, waarbij de BTW-vrijstelling die ingevolge artikel 13 B, sub b, van de Zesde richtlijn uitsluitend geldt voor de verhuur van onroerende goederen, wordt uitgebreid tot de verhuur van bepaalde roerende goederen, is de Franse Republiek de krachtens artikel 2 van die […]

Lees verder

HvJ 18-06-1998 Commissie-Frankrijk C-43/96

HvJ Commissie-Frankrijk arrest De Franse Republiek, door wettelijke bepalingen te handhaven volgens welke de aftrekbaarheid van de BTW is uitgesloten voor vervoermiddelen die voor de belastingplichtige het gereedschap van zijn werkzaamheid vormen, is niet tekortgeschoten in haar verplichtingen krachtens de Zesde richtlijn, met name artikel 17, lid 2, daarvan. Het beroep wegens niet-nakoming moet mitsdien worden […]

Lees verder

HvJ 12-09-2000 Commissie-Frankrijk C-276/97

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door over de autowegentol die wordt geheven als tegenprestatie voor de aan de weggebruikers verleende dienst geen BTW te heffen wanneer die dienst niet door een publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 4, lid 5, van de Zesde richtlijn wordt verricht, en door de bedragen overeenkomend met de BTW die over die tolgelden had […]

Lees verder

HvJ 11-01-2001 Commissie-Frankrijk C-76/99

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door BTW te heffen over de vaste vergoedingen voor de overdracht van monsters voor medische analyse, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 13, A, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 11 januari 2001 (1) „Niet-nakoming – Zesde BTW-richtlijn […]

Lees verder

HvJ 25-01-2001 Commissie-Frankrijk C-429/97

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door aan in een andere lidstaat dan de Franse Republiek gevestigde belastingplichtigen die hoofdaannemer zijn in een overeenkomst inzake een complexe dienst op het gebied van afvalverwijdering, teruggaaf van de aan de Franse Staat betaalde BTW te weigeren wanneer die belastingplichtigen een deel van de onder een dergelijke overeenkomst vallende werkzaamheden aan een in […]

Lees verder

HvJ 29-03-2001 Commissie-Frankrijk C-404/99

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door onder bepaalde voorwaarden toe te staan dat van de maatstaf van heffing voor de BTW wordt uitgesloten de verplichte toeslag op de prijs die door sommige belastingplichtigen in rekening wordt gebracht als beloning voor de bediening („bedieningsgeld”), is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen […]

Lees verder

HvJ 03-05-2001 Commissie-Frankrijk C-481/98

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Frankrijk heeft, door een BTW-regeling in te stellen en te handhaven volgens welke op de voor vergoeding door de sociale zekerheid in aanmerking komende geneesmiddelen het tarief van 2,1 % wordt toegepast, terwijl voor de andere geneesmiddelen het verlaagde tarief van 5,5 % geldt, voldaan aan de krachtens artikel 12 van de Zesde […]

Lees verder

HvJ 14-06-2001 Commissie-Frankrijk C-40/00

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door per 1 januari 1998 het recht op aftrek van BTW op dieselbrandstof die wordt gebruikt voor voertuigen en machines waarvoor geen recht op aftrek bestaat, weer volledig in te trekken na een gedeeltelijke aftrek te hebben verleend, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 17, lid […]

Lees verder