HvJ 21-02-1989 Commissie-Italie 203/87

HvJ Commissie-Italie arrest Door voor de periode tussen 1 januari 1984 en 31 december 1988 vrijstelling van BTW met teruggave van voorbelasting te verlenen voor bepaalde handelingen ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Campania en Basilicata, heeft de Italiaanse Republiek inbreuk gemaakt op het bepaalde in artikel 2 van de Zesde richtlijn. ARREST […]

Lees verder

HvJ 26-02-1991 Commissie-Italie C-120/88

HvJ Commissie-Italie arrest De Italiaanse Republiek is de krachtens artikel 95 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen door niet de nodige maatregelen vast te stellen om het voor niet-belastingplichtigen die in Italië goederen invoeren waarover in een andere Lid-Staat reeds BTW is geheven, en die daarvan geen terugbetaling hebben kunnen verkrijgen, mogelijk te maken het […]

Lees verder

HvJ 03-06-1992 Commissie-Italie C-287/91

HvJ Commissie-Italie arrest Door toe te staan dat het Ministerie van Financiën de termijnen voor de teruggaaf van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen stelselmatig overschrijdt, en door niet in te grijpen om de met het gemeenschapsrecht strijdige gevolgen daarvan ab origine weg te werken, is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op […]

Lees verder

HvJ 14-10-1992 Commissie-Italie C-262/91

HvJ Commissie-Italie arrest Door niet binnen de gestelde termijn de nodige bepalingen vast te stellen voor het volgen van richtlijn 83/181/EEG van de Raad van 28 maart 1983 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, sub d, van de Zesde richtlijn met betrekking tot de btw-vrijstelling voor de definitieve invoer van bepaalde goederen, […]

Lees verder

HvJ 19-01-1993 Commissie-Italie C-101/91

HvJ Commissie-Italie arrest Door niet de maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van 21 februari 1989 (zaak 203/87, Commissie/Italië), heeft de Italiaanse Republiek niet voldaan aan de verplichtingen die krachtens artikel 171 EEG-Verdrag op haar rusten. ARREST VAN HET HOF VAN 19 JANUARI 1993 […]

Lees verder

HvJ 25-06-1997 Commissie-Italie C-45/95

HvJ Commissie-Italie arrest Door een regeling in te voeren en in stand te houden die geen vrijstelling van de BTW verleent voor de levering van goederen die uitsluitend zijn gebezigd voor een vrijgestelde activiteit of anderszins van het recht op aftrek zijn uitgesloten, is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen, die op haar rusten krachtens artikel […]

Lees verder

HvJ 25-10-2001 Commissie-Italie C-78/00

HvJ Commissie-Italie arrest Door te bepalen dat voor een categorie van belastingplichtigen die in de loop van 1992 over een belastingkrediet beschikten, de teruggaaf van het overschot aan BTW zou geschieden door de – bovendien te laat tot stand gekomen – afgifte van staatsleningen, is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens […]

Lees verder

HvJ 15-07-2004 Commissie-Italie C-381/01

HvJ Commissie-Italie arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 juli 2004 (1)   „Niet-nakoming – Richtlijn 77/388/EEG – BTW – Artikel 11, A, lid 1, sub a – Maatstaf van heffing – Subsidie die rechtstreeks verband houdt met prijs – Verordening (EG) nr. 603/95 – Steun in sector gedroogde voedergewassen”   In zaak C-381/01, Commissie van de […]

Lees verder

HvJ 17-07-2008 Commissie-Italie C-132/06

HvJ Commissie-Italie arrest Door in de artikelen 8 en 9 van wet nr. 289 houdende bepalingen tot opstelling van de jaar‑ en meerjarenbegroting van de Staat (begrotingswet voor 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello State (legge finanziara 2003)] van 27 december 2002 algemeen en zonder onderscheid af te zien van de controle […]

Lees verder

HvJ 11-12-2008 Commissie-Italie C-174/07

HvJ Commissie-Italie arrest Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Répubique italienne. Niet-nakoming – Artikel 10 EG – Richtlijn 2006/112/EG – Zesde btw-richtlijn – Verplichtingen in binnenlands verkeer – Controle van belastbare handelingen – Kwijtschelding. Zaak C-174/07. De volledige tekst is alleen beschikbaar in het Frans en […]

Lees verder

HvJ 16-07-2009 Commissie-Italie C-244/08

HvJ Commissie-Italie arrest Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 16 juli 2009. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek. Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikel 17 – Achtste richtlijn (79/1072/EEG) – Artikel 1 – Dertiende richtlijn (86/560/EEG) – Artikel 1 – Btw-aftrek of -teruggaaf – In andere lidstaat of in derde land gevestigde belastingplichtige […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Italië C-236/11

HvJ Commissie-Italië arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013. Europese Commissie tegen Italiaanse Republiek. Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van […]

Lees verder