HvJ 17-11-1993 Commissie-Luxemburg C-69/92

HvJ Commissie-Luxemburg arrest Door de verkoop van roerende lichamelijke goederen in het kader van een reclamecampagne, en geleverde diensten in het kader van diverse “public relations”-manifestaties, zoals persconferenties, seminars, cocktailparty’s, recreatieve bijeenkomsten en dergelijke, uit te sluiten van het begrip “diensten op het gebied van de reclame” in artikel 9, lid 2, sub e, van de […]

Lees verder

HvJ 19-01-2006 Commissie-Luxemburg C-90/05

HvJ Commissie-Luxemburg arrest Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 januari 2006. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg. Niet-nakoming – Richtlijn 79/1072/EEG – BTW – Teruggaaf – Niet in binnenland gevestigde belastingplichtigen. Zaak C-90/05. De volledige tekst is alleen beschikbaar in het Frans. ECLI:EU:C:2006:58

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Luxemburg C-502/13

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken” In zaak C‑502/13, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 18 september 2013, Europese Commissie, vertegenwoordigd door C. Soulay en F. Dintilhac als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te […]

Lees verder