HvJ 12-09-2000 Commissie-Nederland C-408/97

HvJ Commissie-Nederland arrest Terbeschikkingstelling van wegen tegen betaling van tol door publiekrechtelijke lichamen is niet aan BTW onderworpen. ARREST VAN HET HOF 12 september 2000 (1) „Niet-nakoming – Artikel 4, lid 5, Zesde BTW-richtlijn – Terbeschikkingstelling van wegen tegen betaling van tol – Niet aan BTW onderworpen” In zaak C-408/97, Commissie van de Europese Gemeenschappen, aanvankelijk […]

Lees verder

HvJ 25-02-2016 Commissie-Nederland C-22/15

HvJ Commissie-Nederland arrest 1)      Het Koninkrijk der Nederlanden is de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2, lid 1, 24, lid 1, en 133 van de BTW-richtlijn, in verbinding met artikel 132, lid 1, onder m), van deze richtlijn: –        door vrijstelling van de BTW te verlenen voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen aan leden van watersportverenigingen die […]

Lees verder

HvJ 08-11-2001 Commissie-Nederland C-338/98

HvJ Commissie-Nederland arrest Door in strijd met de artikelen 17, lid 2, sub a, en 18, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn te voorzien in de aftrek door een aan BTW onderworpen werkgever van een gedeelte van de kostenvergoeding die een werknemer ontvangt voor het gebruik van een privé-voertuig voor beroepsdoeleinden, is Nederland de krachtens […]

Lees verder

HvJ 25-03-2010 Commissie-Nederland C-79/09

HvJ Commissie-Nederland arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 25 maart 2010 (*) „Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 13 en 132 – Publiekrechtelijke lichamen – Hoedanigheid van overheid – Werkzaamheden – Niet aan belasting onderworpen – Vrijstellingen – Sociaal-culturele, gezondheids‑ en onderwijssector – ‚Euregio’s’ – Bevordering van arbeidsmobiliteit – Ter beschikking stellen van personeel […]

Lees verder

HvJ 03-03-2011 Commissie-Nederland C-41/09

HvJ Commissie-Nederland arrest Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op alle leveringen, invoer en intracommunautaire verwervingen van paarden, is het Koninkrijk der Nederlanden de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 12, gelezen in samenhang met bijlage H, van de Zesde richtlijn, alsmede krachtens de artikelen 96 tot en met 99, lid 1, van de btw richtlijn, […]

Lees verder

HvJ 25-04-2013 Commissie-Nederland C-65/11

HvJ Commissie-Nederland arrest ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 25 april 2013 (*) „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wetgeving op grond waarvan niet-belastingplichtigen voor btw lid kunnen zijn van fiscale eenheid – Raadpleging btw-comité” In zaak C‑65/11, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 15 februari 2011, […]

Lees verder

HvJ 26-03-1987 Commissie-Nederland 235/85

ARREST VAN HET HOF VAN 26 MAART 1987. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. – BTW-PLICHTIGEN – PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN – NOTARISSEN EN GERECHTSDEURWAARDERS. – ZAAK 235/85. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTINGEN – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE – BELASTINGPLICHTIGEN – NOTARISSEN EN DEURWAARDERS BIJ […]

Lees verder

HvJ 10-07-1985 Commissie-Nederland 16/84

ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. – COMMISSIE VAN DE EUROPEESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. – BTW – MAATSTAF VAN HEFFING BIJ INRUIL VAN EEN ROEREND GOED ALS GEDEELTELIJKE BETALING. – ZAAK 16/84. Trefwoorden 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – PRECONTENTIEUZE FASE – MET REDENEN OMKLEED ADVIES – AAN LID-STAAT GESTELDE TERMIJN […]

Lees verder