HvJ 08-03-2001 Commissie-Portugal C-276/98

HvJ Commissie-Portugal arrest Door een verlaagd BTW-tarief van 5 % te handhaven of in te voeren voor de in de punten 1.8, 2.11, 2.19 en 3.8 van bijlage I bij het Portugese wetboek betreffende de BTW genoemde goederen – respectievelijk wijn, machines en uitrusting bestemd voor de exploratie van alternatieve energiebronnen en landbouwwerktuigen – is de Portugese […]

Lees verder

HvJ 12-06-2008 Commissie-Portugal C-462/05

HvJ Commissie-Portugal arrest Door voor de tolgelden voor het oversteken van de Taag te Lissabon via de weg een verlaagd btw-tarief van 5 % te handhaven, is de Portugese Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 12 en 28 van de Zesde richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 12 juni 2008 (*) „Niet-nakoming […]

Lees verder

HvJ 08-03-2012 Commissie-Portugal C-524/10

HvJ Commissie-Portugal arrest ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 8 maart 2012 (*) „Niet-nakoming — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 296 tot en met 298 — Gemeenschappelijke forfaitaire regeling voor landbouwproducenten — Forfaitair compensatiepercentage van nihil” In zaak C‑524/10, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 11 november 2010, […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Portugal C-450/11

HvJ Commissie-Portugal arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013. Europese Commissie tegen Portugese Republiek. Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van […]

Lees verder