HvJ 26-02-1991 Commissie-Spanje C-119/89

HvJ Commissie-Spanje arrest Het Koninkrijk Spanje is de krachtens artikel 95 EEG-Verdrag op hem rustende verplichtingen niet nagekomen door niet de nodige maatregelen vast te stellen om het voor niet-belastingplichtigen die in Spanje goederen invoeren waarover in een andere Lid-Staat reeds BTW is geheven, en die daarvan geen terugbetaling hebben kunnen verkrijgen, mogelijk te maken het […]

Lees verder

HvJ 17-10-1991 Commissie-Spanje C-35/90

HvJ Commissie-Spanje arrest Door de diensten – daaronder begrepen die waarvoor de tegenprestatie bestaat in auteursrechten – die uit hoofde van hun beroep worden verricht door beeldende kunstenaars, schrijvers, literaire, grafische en fotografische medewerkers aan tijdschriften en periodieken, componisten, toneelschrijvers en auteurs, bewerkers, draaiboek- en dialoogschrijvers van audiovisuele werken, in strijd met het bepaalde in artikel […]

Lees verder

HvJ 09-06-1992 Commissie-Spanje C-96/91

HvJ Commissie-Spanje arrest Door te bepalen dat ter verkrijging van de BTW-ontheffing in het internationale reizigersverkeer een met een officieel model overeenstemmend formulier, “bijzondere factuur” genaamd, moet worden overgelegd en dat het gebruik van andere formulieren is uitgesloten, en door aldus de belastingontheffing te onthouden aan reizigers die in het bezit zijn van een gewone factuur […]

Lees verder

HvJ 17-11-1993 Commissie-Spanje C-73/92

HvJ Commissie-Spanje arrest Door een BTW-regeling voor diensten op het gebied van de reclame in te voeren en te handhaven, die promotie-activiteiten van dat begrip uitsluit, ook indien zij het doorgeven van een reclameboodschap meebrengen om de consumenten in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van het betrokken product of de betrokken dienst met […]

Lees verder

HvJ 14-12-1995 Commissie-Spanje C-16/95

HvJ Commissie-Spanje arrest Door de termijn van zes maanden voor de teruggaaf van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen niet in acht te nemen, is Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 7, lid 4, van de Achtste richtlijn. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 december 1995 Commissie […]

Lees verder

HvJ 07-05-1998 Commissie-Spanje C-124/96

HvJ Commissie-Spanje arrest Door te bepalen dat de vrijstelling van BTW voor diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, slechts geldt voor particuliere instellingen waarvan de lidmaatschapsgelden of periodieke contributies een bepaald bedrag niet te boven gaan, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens […]

Lees verder

HvJ 16-09-1999 Commissie-Spanje C-414/97

HvJ Commissie-Spanje arrest Door de intracommunautaire invoer en verwerving van wapens, munitie en materiaal voor uitsluitend militair gebruik, niet zijnde luchtvaartuigen en oorlogsschepen in de zin van de punten 23 en 25 van bijlage F bij de Zesde richtlijn, van BTW vrij te stellen ondanks het bepaalde in de artikelen 2, sub 2, 14, 28 bis en […]

Lees verder

HvJ 18-01-2001 Commissie-Spanje C-83/99

HvJ Commissie-Spanje arrest Door een verlaagd BTW-tarief toe te passen op de dienstverrichting bestaande in het tegen betaling van tol ter beschikking van de gebruikers stellen van een wegeninfrastructuur, is Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 12, lid 3, sub a, van de Zesde richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) […]

Lees verder

HvJ 06-10-2005 Commissie-Spanje C-204/03

HvJ Commissie-Spanje arrest Door een pro rata voor de aftrek van BTW in te stellen voor belastingplichtigen die enkel belaste handelingen verrichten en door een bijzondere regel in te voeren die de aftrekbaarheid van de BTW ter zake van de aanschaf van door middel van subsidies gefinancierde goederen of diensten beperkt, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen […]

Lees verder

HvJ 12-11-2009 Commissie-Spanje C-154/08

HvJ Commissie-Spanje arrest Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 november 2009. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje. Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikelen 2 en 4, leden 1, 2 en 5 – Harmonisatie van wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag – Belastingplichtigen – […]

Lees verder

HvJ 17-01-2013 Commissie-Spanje C-360/11

HvJ Commissie-Spanje arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 17 januari 2013 (*) „Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Toepassing van verlaagd tarief – Artikelen 96 en 98, lid 2 – Bijlage III, punten 3 en 4 – ‚Farmaceutische producten van een soort die gewoonlijk gebruikt wordt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Spanje C-189/11

HvJ Commissie-Spanje arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 26 september 2013 (*) „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/12/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling volgens welke deze bijzondere regeling op andere personen dan reizigers van toepassing is – Begrippen ,reiziger’ […]

Lees verder