HvJ 12-09-2000 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-359/97

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door over de tolgelden die als tegenprestatie voor de aan de weggebruikers verleende dienst voor het gebruik van tolwegen en tolbruggen worden geheven, geen btw te heffen wanneer die dienst niet door een publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 4, lid 5, van de Zesde richtlijn wordt verricht, en door de […]

Lees verder

HvJ 10-03-2005 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-33/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door belastingplichtigen in strijd met de artikelen 17, lid 2, sub a, en 18, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn het recht te geven om de BTW over bepaalde leveringen van motorbrandstof aan niet belastingplichtigen af te trekken, is het Verenigd Koninkrijk de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen. ARREST VAN HET […]

Lees verder

HvJ 21-07-2005 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-349/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door op het grondgebied van Gibraltar op de gebieden van de BTW en de accijnzen geen uitvoering te geven aan richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen, zoals gewijzigd bij […]

Lees verder

HvJ 09-02-2006 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-305/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door een verlaagd BTW-tarief toe te passen op de commissie die veilingmeesters bij de veiling van onder de regeling voor tijdelijke invoer ingevoerde kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten ontvangen, is het Verenigd Koninkrijk de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2, punt 1, 5, lid 4, sub c, 12, lid 3, en […]

Lees verder

HvJ 15-07-2010 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-582/08

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 juli 2010 (*) „Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 169 tot en met 171 – Dertiende richtlijn 86/560/EEG – Artikel 2 – Teruggaaf – Niet in Unie gevestigde belastingplichtige – Verzekeringshandelingen – Financiële handelingen” In zaak C‑582/08, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens […]

Lees verder

HvJ 25-04-2013 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-86/11

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013. Europese Commissie tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die […]

Lees verder

HvJ 04-06-2015 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-161/14

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Dit arrest is niet in het Nederlands gepubliceerd. JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) 4 June 2015 (Failure of a Member State to fulfil obligations — Common system of value added tax — Directive 2006/112/EC — Article 98(2) — Category (10) of Annex III — Reduced rate of VAT applicable to the provision, construction, renovation and alteration of housing, […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 416/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 416/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( […]

Lees verder

HvJ 23-02-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 353/85

ARREST VAN HET HOF VAN 23 FEBRUARI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – GOEDEREN GELEVERD IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN. – ZAAK 353/85. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – […]

Lees verder