HvJ 18-11-2010 X C-84/09

HvJ X arrest 1)      De artikelen 20, eerste alinea, en 138, lid 1, van de btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat de kwalificatie van een handeling als intracommunautaire levering of verwerving niet kan afhangen van de inachtneming van een termijn waarbinnen het vervoer van het betrokken goed vanuit de lidstaat van levering naar de lidstaat van bestemming moet […]

Lees verder

HvJ 19-07-2012 X C-334/10

HvJ X arrest De artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a en b, 11, A, lid 1, sub c, en 17, lid 2, van de Zesde richtlijn, moeten aldus worden uitgelegd dat een belastingplichtige die een gedeelte van een tot zijn bedrijf behorend investeringsgoed tijdelijk voor eigen privédoeleinden gebruikt, op grond van deze bepalingen recht heeft op aftrek van de […]

Lees verder

HvJ 30-05-2013 X C-651/11

HvJ X arrest De overdracht van 30 % van de aandelen in een BV waarvoor de overdrager met BTW belaste diensten verricht, vormt geen overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen of diensten, ongeacht of de overige aandeelhouders nagenoeg tegelijkertijd aan dezelfde persoon alle andere aandelen in deze BV overdragen en deze overdracht nauw samenhangt […]

Lees verder

HvJ 15-05-2014 X C-480/12

HvJ X arrest ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 15 mei 2014 (*) „Communautair douanewetboek – Werkingssfeer van artikelen 203 en 204, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 2913/92 – Regeling extern douanevervoer – Ontstaan van douaneschuld wegens niet-nakoming van verplichting – Te late aanbrenging van goederen bij kantoor van bestemming – Zesde btw-richtlijn – Artikel 10, lid 3 – […]

Lees verder