HvJ 09-03-2017 Oxycure Belgium C‑573/15

HvJ Oxycure Belgium arrest Artikel 98, leden 1 en 2, van de Btw-richtlijn en de punten 3 en 4 van bijlage III bij deze richtlijn, gelezen in het licht van het beginsel van fiscale neutraliteit, laten toe dat het normale btw-tarief van toepassing is op de levering of de verhuur van zuurstofconcentratoren, terwijl volgens die regeling een verlaagd tarief in de […]

Lees verder

Hof 29-11-2016 Zorgboerderij BTW 15/01518

Prestaties aan zorgboerderij tegen vergoeding  De Btw-richtlijn bevat geen voorwaarden omtrent de hoedanigheid van de contractant van de ondernemer die de prestaties verricht. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om voorwaarden te stellen omtrent de hoedanigheid van de wederpartij van de ondernemer die de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten derde, van de […]

Lees verder

HvJ 15-03-2007 Reemtsma Cigarettenfabriken C-35/05

HvJ Reemtsma Cigarettenfabriken arrest 1)      De artikelen 2 en 5 van de Achtste richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat niet-verschuldigde, bij vergissing aan de dienstenontvanger in rekening gebrachte btw, die vervolgens is betaald aan de schatkist van de lidstaat waar die diensten zijn verricht, niet vatbaar is voor teruggaaf op grond van die bepalingen. 2)      Behoudens in de gevallen […]

Lees verder

HvJ 10-11-2011 The Rank Group C-259/10

HvJ The Rank Group arrest 1)      Het beginsel van fiscale neutraliteit moet aldus worden uitgelegd dat een verschil in behandeling voor de btw van twee verrichtingen van diensten die vanuit het oogpunt van de consument gelijk of soortgelijk zijn en aan dezelfde behoeften van deze laatste voldoen, volstaat om te kunnen spreken van schending van dat beginsel. Om […]

Lees verder

HvJ 11-04-2013 Rusedespred C-138/12

HvJ Rusedespred arrest ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 11 april 2013 (*) „Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 203 – Beginsel van fiscale neutraliteit – Teruggaaf van voldane belasting aan leverancier indien verkrijger van vrijgestelde handeling recht op aftrek wordt ontzegd” In zaak C‑138/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, […]

Lees verder