HvJ 11-12-2014 Idexx Laboratories Italia C-590/13

HvJ Idexx Laboratories Italia arrest De BTW-richtlijn bevat formele voorwaarden voor het recht op aftrek, waarvan niet-naleving, niet kan leiden tot verlies van dat recht. ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 11 december 2014 (*) „Prejudiciële verwijzing – Indirecte belastingen – Btw – Zesde richtlijn – Artikelen 18 en 22 – Recht op aftrek – Intracommunautaire verwervingen – Verleggingsregeling – […]

Lees verder

HvJ 22-10-2015 PPUH Stehcemp C-277/14

HvJ PPUH Stehcemp arrest Niet toegestaan is een nationale regeling volgens welke een belastingplichtige het recht wordt geweigerd op aftrek van BTW die is verschuldigd of is voldaan over aan hem geleverde goederen, op grond dat de factuur is opgesteld door een marktdeelnemer die, gelet op de in deze regeling vastgestelde criteria, moet worden beschouwd als een […]

Lees verder

HvJ 16-07-2015 Larentia + Minerva C-108/14

HvJ Larentia + Minerva arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 16 juli 2015 (*) „Prejudiciële verwijzing – Btw – Zesde richtlijn 77/388/EEG – Artikel 17 – Recht op aftrek – Gedeeltelijke aftrek – Btw die door holdingvennootschappen is voldaan over de verwerving van kapitalen die zij in hun dochterondernemingen hebben geïnvesteerd – Ten behoeve van dochterondernemingen verrichte prestaties […]

Lees verder

HvJ 22-03-2012 Klub C-153/11

HvJ Klub arrest Een als zodanig handelende belastingplichtige die een investeringsgoed heeft aangeschaft en voor zijn bedrijfsvermogen heeft bestemd, heeft recht op aftrek van de btw over de aanschaf van dit goed tijdens het belastbare tijdvak waarin de btw verschuldigd is geworden, ongeacht de omstandigheid dat dit goed niet onmiddellijk voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. Het is de […]

Lees verder