Artikelsgewijs

Het Europese BTW-stelsel is geregeld in de BTW-richtlijn. Onderstaande indeling van de arresten van het HvJ over BTW is dan ook gebaseerd op de opbouw van de BTW-richtlijn.

1. Voorwerp en toepassingsgebied

2. Geografisch toepassingsgebied

3. Belastingplichtigen

4. Belastbare handelingen

4.1 Levering van goederen

4.2 Intracommunautaire verwerving van goederen

4.3 Diensten

4.4 Invoer van goederen

5. Plaats van de belastbare handelingen

5.1 Plaats van levering van goederen

5.2 Plaats van een intracommunautaire verwerving van goederen

5.3 Plaats van een dienst

5.4 Plaats van invoer van goederen

6. Belastbaar feit en verschuldigdheid van btw

7. Maatstaf van heffing

8. Tarieven

9. Vrijstellingen

9.1 Vrijstellingen algemeen

9.2 Vrijstellingen in het algemeen belang

9.3 Vrijstellingen ten gunste van andere activiteiten

10. Aftrek

11. Verplichtingen van (niet-)belastingplichtigen

12. Bijzondere regelingen

13. Afwijkingen

14. Diverse bepalingen

15. Slotbepalingen