Geen recht op aftrek bij meer dan 90% privégebruik

Europese Unie EU EC

Geen recht op aftrek bij meer dan 90% privégebruik

Nederland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de artikelen 168 en 168 bis btw-richtlijn.

De artikelen 168 en 168 bis btw-richtlijn betreffen het recht op aftrek van een belastingplichtige ter zake van de btw op goederen en diensten die hij ten behoeve van zijn belaste activiteiten heeft gebruikt.

Bijzondere maatregel

Nederland heeft de Europese Commissie verzocht om machtiging tot invoering van de bijzondere maatregel om de btw op goederen en diensten van het recht op aftrek uit te sluiten wanneer die goederen en diensten voor meer dan 90 % worden gebruikt voor de privédoeleinden van de belastingplichtige of van zijn werknemers, dan wel in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-economische activiteiten.

De bijzondere maatregel strekt ertoe de procedure voor de inning van de btw te vereenvoudigen en bepaalde vormen van belastingontduiking of -ontwijking te voorkomen. Er is geen noemenswaardig effect op de in het stadium van het eindverbruik verschuldigde belasting.

Evaluatie 

Nederland mag de bijzondere maatregel invoeren tot en met 31 december 2023. Deze termijn moet voldoende zijn om een evaluatie te verrichten van de noodzaak en de doeltreffendheid van de bijzondere maatregel, evenals van de opsplitsing tussen gebruik voor bedrijfsdoeleinden en gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden, die de grondslag voor de maatregel vormt.

Verlenging

Indien Nederland de maatregel wil verlengen, moet het de Europese Commissie uiterlijk 31 maart 2023, samen met het verzoek om verlenging, een verslag over de toepassing van de bijzondere maatregel voorleggen met daarin ook een evaluatie van de toegepaste procentuele opsplitsing.