HvJ 04-06-2015 Commissie-Polen C-678/13

Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ Commissie-Polen arrest

Toepassing van een verlaagd btw-tarief op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten alsmede op farmaceutische producten

Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op leveringen van:

– medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten die niet voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten zijn bestemd of die niet gewoonlijk zijn bestemd voor verlichting of behandeling van handicaps, en
– producten die geen farmaceutische producten zijn van een soort die gewoonlijk wordt gebruikt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen, en geen voorbehoedsmiddelen en producten bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw zijn,

is Polen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 Btw-richtlijn in samenhang met bijlage III ervan.

Dit arrest is alleen in het Frans en het Pools gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 4 juni 2015 – Commissie/Polen

(Zaak C‑678/13) 1(1)

„Niet-nakoming – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Bijlage III – Toepassing van een verlaagd btw-tarief op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten alsmede op farmaceutische producten”

1.                     Gerechtelijke procedure – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Vaststelling van het voorwerp van het geschil – Summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen – Ondubbelzinnige formulering van de conclusies van de verzoeker [Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 120, c)] (cf. punten 16, 17)

2.                     Beroep wegens niet-nakoming – Bewijs van de niet-nakoming – Bewijslast rustend op de Commissie – Vermoedens – Ontoelaatbaarheid – Elementen die de niet-nakoming aantonen (Art. 258 VWEU) (cf. punten 18, 27, 32)

3.                     Beroep wegens niet-nakoming – Inleidend verzoekschrift – Uiteenzetting van de bezwaren en middelen – Vormvereisten – Nauwkeurige aanduiding van de bezwaren – Geen [Art. 258 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 21, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 120, c)] (cf. punt 35)

4.                     Beroep wegens niet-nakoming – Voorwerp van het geschil – Vaststelling tijdens de precontentieuze procedure – Uitvoeriger formulering van de bezwaren in de repliek, zonder wijziging of uitbreiding van het voorwerp van het geschil – Toelaatbaarheid (Art. 258 VWEU) (cf. punt 37)

5.                     Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen – Toepassing van een verlaagd tarief op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten en op farmaceutische producten – Producten die niet onder bijlage III bij richtlijn 2006/112 vallen – Niet-nakoming – Rechtvaardiging – Geen (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 96‑98 en bijlage III) (cf. punten 40‑42, 45‑49, 51‑53 en dictum)

Dictum

1) Door een verlaagd tarief voor de belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op leveringen van:

–        medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten die niet voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten zijn bestemd of die niet gewoonlijk zijn bestemd voor verlichting of behandeling van handicaps, en

–      producten die geen farmaceutische producten zijn van een soort die gewoonlijk wordt gebruikt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen, en geen voorbehoedsmiddelen en producten bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw zijn,

bedoeld in de punten 82, 92 en 103 van bijlage nr. 3 bij de Ustawa o podatku od towarów i usług (wet op de belasting over de toegevoegde waarde) van 11 maart 2004, is de Republiek Polen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in samenhang met bijlage III ervan.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) De Europese Commissie en de Republiek Polen dragen hun eigen kosten.

1      PB C 61 van 1.3.2014.

ECLI:EU:C:2015:358