HvJ 06-02-2014 Jagiello C-33/13

factuur

HvJ Jagiełło beschikking

Factuur uitgereikt door vennootschap die als stroman optreedt – weigering recht op aftrek

Een belastingplichtige mag niet het recht op aftrek van de btw die verschuldigd is of is voldaan voor aan hem geleverde goederen, worden geweigerd op grond dat, gelet op fraude of onregelmatigheden die is of zijn gepleegd door de uitreiker van de factuur voor deze levering, deze levering wordt geacht niet daadwerkelijk door de uitreiker van deze factuur te zijn verricht, tenzij aan de hand van objectieve gegevens is bewezen, zonder dat van de belastingplichtige wordt verlangd dat hij controles verricht die niet aan hem staan, dat deze belastingplichtige wist of behoorde te weten dat deze levering deel uitmaakte van btw-fraude, hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie dient na te gaan.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 februari 2014.

Marcin Jagiełło tegen Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Polen.

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering van het Hof – Belastingwetgeving – Btw – Zesde richtlijn – Recht op aftrek – Weigering – Factuur uitgereikt door vennootschap die als stroman optreedt.

De Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/115/EG van de Raad van 20 december 2001, moet aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzet dat een belastingplichtige het recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is of is voldaan voor aan hem geleverde goederen, wordt geweigerd op grond dat, gelet op fraude of onregelmatigheden die is of zijn gepleegd door de uitreiker van de factuur voor deze levering, deze levering wordt geacht niet daadwerkelijk door de uitreiker van deze factuur te zijn verricht, tenzij aan de hand van objectieve gegevens is bewezen, zonder dat van de belastingplichtige wordt verlangd dat hij controles verricht die niet aan hem staan, dat deze belastingplichtige wist of behoorde te weten dat deze levering deel uitmaakte van fraude in de belasting over de toegevoegde waarde, hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie dient na te gaan.

Zaak C-33/13.

ECLI:EU:C:2014:184