HvJ 07-07-2010 Curia C-381/09

0
21

HvJ Curia arrest

De activiteit van verlening van woekerleningen, die naar nationaal recht strafbaar is, valt, ook al is zij illegaal, binnen de werkingssfeer van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag. Artikel 13, B, sub d, punt 1, van die richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat die activiteit niet aan belasting over de toegevoegde waarde kan onderwerpen terwijl de overeenkomstige activiteit waarbij leningen tegen niet-excessieve rente worden verstrekt, van die belasting is vrijgesteld.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010.

Gennaro Curia tegen Ministero dell’Economia e delle Finanze en Agenzia delle Entrate.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Corte suprema di cassazione – Italië.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Werkingssfeer – Btw-vrijstellingen – Artikel 13, B, sub d, punt 1 – Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten – Woekerleningen – Naar nationaal recht illegale activiteit.

Zaak C-381/09.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2010:406