HvJ 11-07-1985 Commissie-Italie 278/83

Italiaanse vlag in de vorm van Italie

ARREST VAN HET HOF VAN 11 JULI 1985. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – BTW – BELASTING OP MOUSSERENDE WIJNEN. – ZAAK 278/83.

Trefwoorden


FISCALE BEPALINGEN – BINNENLANDSE BELASTINGEN – STELSEL VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN – TOEPASSING VAN VERHOOGD BELASTINGTARIEF OP CATEGORIE MOUSSERENDE WIJNEN DIE ALDUS IS OMSCHREVEN DAT ZIJ GEEN ENKEL NATIONAAL PRODUKT OMVAT – ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 95 )

Samenvatting


VAN KENNELIJKE SCHENDING VAN HET IN ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG NEERGELEGDE FISCAAL NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL IS SPRAKE , WANNEER EEN NATIONALE WETGEVING OP DE CATEGORIE MOUSSERENDE WIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG , WAARVOOR DE DESBETREFFENDE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM BIJ DE BEREIDING HET PROCEDE VAN NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES AAN TE WENDEN , EEN HOGER BTW-TARIEF TOEPASSELIJK MAAKT , TERWIJL BIJ GEBREKE VAN EEN DERGELIJKE REGELING GEEN ENKEL NATIONAAL PRODUKT IN DEZE CATEGORIE KAN VALLEN . ZULK EEN WETTELIJKE REGELING STREKT KENNELIJK ERTOE UITSLUITEND DE INGEVOERDE PRODUKTEN ZWAARDER TE BELASTEN EN DE OVEREENKOMSTIGE NATIONALE PRODUKTEN TE BESCHERMEN DOOR ER AANZIENLIJK LAGERE BELASTINGTARIEVEN OP TOE TE PASSEN .

Partijen


IN ZAAK 278/83 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

FRANSE REPUBLIEK , IN DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE VERTEGENWOORDIGD DOOR F . RENOUARD , ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE BETREKKINGEN , EN TER TERECHTZITTING DOOR P . POUZOULET , SECRETARIS BUITENLANDSE ZAKEN BIJ DE DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE BETREKKINGEN , ALS GEMACHTIGDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER FRANSE AMBASSADE ,

INTERVENIENTE ,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR A . SQUILLANTE , HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN , VERDRAGEN EN WETGEVING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR P . G . FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF OM VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR OP INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN EEN HOGER BTW-TARIEF TOE TE PASSEN DAN OP BINNENSLANDS GEPRODUCEERDE MOUSSERENDE WIJNEN , DE KRACHTENS ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 DECEMBER 1983 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD , STREKKENDE TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR TER ZAKE VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( BTW ) OP UIT ANDERE LID-STATEN INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN EEN HOGER TARIEF TOE TE PASSEN DAN OP BINNENSLANDS GEPRODUCEERDE MOUSSERENDE WIJNEN , DE KRACHTENS ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 BLIJKENS HET DOSSIER BEPAALT DECREET NR . 633 VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK VAN 26 OKTOBER 1972 TOT INSTELLING VAN DE BTW ( GURI , GEWONE BIJLAGE NR . 1 BIJ NR . 292 VAN 11 NOVEMBER 1972 , BLZ . 2 ) IN ARTIKEL 16 IN HET ALGEMEEN , DAT DE BELASTING WORDT BEREKEND VOLGENS DRIE VERSCHILLENDE TARIEVEN :

A ) EEN NORMAAL TARIEF ;

B)EEN VERLAAGD TARIEF , VOOR VERRICHTINGEN BETREFFENDE GOEDEREN EN DIENSTEN BESTEMD OM TE VOORZIEN IN DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN ;

C)EEN VERHOOGD TARIEF , VOOR VERRICHTINGEN BETREFFENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE ALS LUXECONSUMPTIE KUNNEN WORDEN AANGEMERKT .

DE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR HET VERLAAGD TARIEF , EN DIE WELKE WORDEN BELAST VOLGENS HET VERHOOGD TARIEF , ZIJN RESPECTIEVELIJK OPGESOMD IN DE TABELLEN A EN B VAN DE BIJLAGE BIJ VOORNOEMD DECREET . TEN TIJDE VAN HET GEDING BEDROEGEN VORENBEDOELDE TARIEVEN RESPECTIEVELIJK 18% , 10% EN 38% ( BESLUITWET NR . 495 VAN 4 AUGUSTUS 1982 , GURI NR . 212 VAN 4 AUGUSTUS 1982 , BLZ . 5481 ).

3 VOLGENS HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT GELDT HET NORMAAL TARIEF VAN 18% VOOR MOUSSERENDE WIJNEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES , ZONDER DAT EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM DIT PROCEDE TOE TE PASSEN ; HET TARIEF VAN 10% GELDT VOOR NIET IN DE FLES GEGISTE MOUSSERENDE WIJNEN EN HET TARIEF VAN 38% VOOR MOUSSERENDE WIJNEN DIE IN TABEL B VAN DE BIJLAGE BIJ HET DECREET TOT INSTELLING VAN DE BTW ZIJN OMSCHREVEN ALS MOUSSERENDE WIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG , WAARVOOR EEN WETTELIJKE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM BIJ DE BEREIDING HET PROCEDE VAN NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES TOE TE PASSEN ( TEKST GEWIJZIGD BIJ BESLUITWET NR . 46 VAN 18 MAART 1976 , GURI NR . 73 VAN 18 MAART 1976 , BLZ . 2067 , BEKRACHTIGD BIJ WET NR . 249 VAN 10 MEI 1976 , GURI NR . 129 VAN 17 MEI 1976 , BLZ . 3744 ). DEZE REGELING IS SEDERT DE INSTELLING VAN HET BEROEP MEERMALEN GEWIJZIGD , DOCH DE OMSCHRIJVING VAN DE AAN HET HOOGSTE BELASTINGTARIEF ONDERWORPEN MOUSSERENDE WIJNEN IS IN WEZEN ONVERANDERD GEBLEVEN EN DIT TARIEF BEDRAAGT NOG STEEDS 38% ( BESLUITWET NR . 853 VAN 19 DECEMBER 1984 , GURI NR . 347 VAN 19 DECEMBER 1984 , BLZ . 10 582 , BEKRACHTIGD BIJ WET NR . 17 VAN 17 FEBRUARI 1985 , GURI NR . 41 BIS VAN 17 FEBRUARI 1985 , BLZ . 1181 ).

4 DE COMMISSIE IS VAN MENING , DAT ALLE MOUSSERENDE WIJNEN , ONGEACHT OF ZIJ WORDEN VERKREGEN DOOR GISTING IN DE FLES ( ZOGEHETEN ‘ ‘ METHODE CHAMPENOISE ‘ ‘ ) DAN WEL DOOR GISTING IN GESLOTEN FUSTEN , GELIJKSOORTIGE OF CONCURRERENDE PRODUKTEN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 , OMDAT ZIJ ‘ ‘ UIT VERBRUIKERSOOGPUNT SOORTGELIJKE EIGENSCHAPPEN VERTONEN EN AAN DEZELFDE BEHOEFTEN VOLDOEN ‘ ‘ ( ARREST VAN HET HOF VAN 27 FEBRUARI 1980 , ZAAK 169/78 , COMMISSIE/ITALIE , JURISPR . 1980 , BLZ . 385 , INZONDERHEID R.O . 5 EN DE ALDAAR VERMELDE VERWIJZINGEN ). IN DIT VERBAND WIJST DE COMMISSIE EROP , DAT ALLE ‘ ‘ MOUSSERENDE WIJNEN ‘ ‘ EEN HOMOGENE CATEGORIE VORMEN OP GROND VAN VERORDENING NR . 337/79 VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1979 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT , BIJLAGE II , PUNT 13 ( PB 1979 , L 54 , BLZ . 1 ), EN VAN VERORDENING NR . 358/79 VAN DE RAAD VAN DEZELFDE DATUM BETREFFENDE DE MOUSSERENDE WIJNEN OMSCHREVEN IN PUNT 13 VAN BIJLAGE II VAN VERORDENING NR . 337/79 ( IBID ., BLZ . 130 ).

5 VOLGENS DE COMMISSIE HEEFT HET ITALIAANSE BELASTINGSTELSEL TOT GEVOLG , DAT INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN WORDEN BENADEELD TEN GUNSTE VAN BINNENSLANDS GEPRODUCEERDE MOUSSERENDE WIJNEN . ALLE ITALIAANSE MOUSSERENDE WIJNEN ZOUDEN IMMERS TOT DE TWEE CATEGORIEEN BEHOREN DIE HET MINST WORDEN BELAST , TE WETEN DE CATEGORIE VAN DE IN GESLOTEN FUSTEN GEGISTE MOUSSERENDE WIJNEN ( 10%-TARIEF ), RESPECTIEVELIJK DE CATEGORIE VAN DE MOUSSERENDE WIJNEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES ( 18%-TARIEF ), ZONDER DAT EEN DWINGENDE WETTELIJKE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM DIT PROCEDE TOE TE PASSEN , AANGEZIEN IN ITALIE GISTING IN DE FLES VOOR GEEN ENKELE CATEGORIE MOUSSERENDE WIJNEN VERPLICHT IS . EEN AANZIENLIJK GEDEELTE VAN DE INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN ZOU DAARENTEGEN BEHOREN TOT DE CATEGORIE DIE HET ZWAARST WORDT BELAST ( 38%-TARIEF ), AANGEZIEN ENKEL DE IN HET BUITENLAND GELDENDE WETTELIJKE REGELINGEN AAN HET GEBRUIK VAN EEN BEPAALDE BENAMING VAN OORSPRONG DE VERPLICHTING VERBINDEN OM BIJ DE BEREIDING HET PROCEDE VAN GISTING IN DE FLES TOE TE PASSEN ; FRANSE CHAMPAGNE ZOU HIERVAN HET MEEST KENMERKENDE VOORBEELD ZIJN . DE COMMISSIE MEENT DERHALVE , DAT HIER SPRAKE IS VAN EEN FLAGRANT GEVAL VAN EEN MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG STRIJDIGE DISCRIMINATIE .

6 DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE WORDEN ONDERSTEUND DOOR DE FRANSE REPUBLIEK , INTERVENIENTE IN DE ONDERHAVIGE ZAAK . DE FRANSE REGERING BETWIST OP ZICH NIET HET RECHT VAN DE LID-STATEN OM VOOR BEPAALDE PRODUKTEN OP GROND VAN OBJECTIEVE CRITERIA EEN SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGHEFFING IN TE VOEREN . VOORTS IS ZIJ VAN MENING , DAT DE ITALIAANSE REGERING GERECHTIGD IS OM FISCALE MAATREGELEN VAST TE STELLEN DIE TOT DOEL HEBBEN OM REDENEN VAN VERDELENDE RECHTVAARDIGHEID EEN ZWAARDERE LAST TE LEGGEN OP PRODUKTEN DIE ZIJ ALS LUXE BESCHOUWT , DOCH SLECHTS VOOR ZOVER DEZE MAATREGELEN VERENIGBAAR ZIJN MET ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG . IN CASU ZOU HET ITALIAANSE BELASTINGSTELSEL DISCRIMINEREND ZIJN TEN OPZICHTE VAN INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN WAARVOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN HET PRODUCERENDE LAND DE VERPLICHTING OPLEGT OM HET PROCEDE VAN GISTING IN DE FLES TOE TE PASSEN , EN VOORNAMELIJK TEN OPZICHTE VAN FRANSE CHAMPAGNE , OMDAT DIT STELSEL EEN REMMEND EFFECT HEEFT OP DE AANKOOP VAN DEZE WIJNEN , WAARVAN DE PRODUKTIEKOSTEN BETREKKELIJK HOOG ZIJN .

7 DE ITALIAANSE REGERING VOERT TE HARER VERDEDIGING AAN , DAT HET HOF IN HET ARREST VAN 15 MAART 1983 ( ZAAK 319/81 , COMMISSIE/ITALIE , ‘ ‘ BELASTING OP GEDISTILLEERDE DRANKEN ‘ ‘ , JURISPR . 1983 , BLZ . 601 ) ZIJN VASTE RECHTSPRAAK HEEFT BEVESTIGD VOLGENS WELKE HET DE LID-STATEN VRIJSTAAT OM VOOR BEPAALDE PRODUKTEN EEN SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGHEFFING OP GROND VAN OBJECTIEVE CRITERIA IN TE VOEREN . IN DIT ARREST ZOU HET HOF EVENEENS HEBBEN ERKEND , DAT DE LID-STATEN HET RECHT HEBBEN OM LUXEPRODUKTEN VOLGENS EEN HOGER TARIEF TE BELASTEN . TEN EINDE HET ONDER HET BELASTINGTARIEF VOOR LUXEPRODUKTEN TE BRENGEN , ZOU DE ITALIAANSE BELASTINGWETGEVING IN CASU EEN PRODUKT HEBBEN OMSCHREVEN DAT – MET NAME WEGENS ZIJN HOGE PRIJS – DOOR EEN BEVOORRECHT CLIENTEEL ALS EEN PRESTIGEPRODUKT EN STATUSSYMBOOL BIJ UITSTEK WORDT BESCHOUWD EN GECONSUMEERD . AANGEZIEN HET HIERBIJ OM EEN OBJECTIEF CRITERIUM GAAT , ZOU MEN DE ITALIAANSE WETGEVER NIET KUNNEN VERWIJTEN DAARMEE EEN FISCALE DISCRIMINATIE IN HET LEVEN TE HEBBEN GEROEPEN .

8 DE COMMISSIE BETWIST DE ZIENSWIJZE VAN DE ITALIAANSE REGERING MET BETREKKING TOT DE BEPALING VAN LUXEPRODUKTEN . ZIJ WIJST EROP , DAT HET HOF IN HET DOOR DE ITALIAANSE REGERING AANGEVOERDE ARREST VAN 15 MAART 1983 JUIST HEEFT GEWEIGERD , EEN BENAMING VAN OORSPRONG OF HERKOMST TE ERKENNEN ALS GELDIG CRITERIUM VOOR DE KWALIFICATIE VAN EEN GOED ALS LUXEPRODUKT . ZIJ VESTIGT EVENEENS DE AANDACHT OP HET GEVAAR DAT IS VERBONDEN AAN DE KEUZE VAN DE PRIJS ALS CRITERIUM VOOR HET LUXEKARAKTER VAN GOEDEREN : PRIJSVERSCHILLEN KUNNEN IMMERS HET GEVOLG ZIJN VAN TAL VAN FACTOREN , ZOALS DE GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN , HET TOEGEPASTE FABRICAGEPROCEDE EN HET VERVOER , HETGEEN JUIST HET GEVAL ZOU ZIJN VOOR DE IN ITALIE INGEVOERDE CHAMPAGNE . DE KWALIFICATIE ALS LUXEPRODUKT ZOU IN GEEN GEVAL KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN OBJECTIEVE PARAMETER VOOR EEN FISCALE PROGRESSIVITEIT DIE AFBREUK DOET AAN DE DOOR ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG VEREISTE GELIJKE BEHANDELING VAN INGEVOERDE PRODUKTEN OP BELASTINGGEBIED .

9 VOORAF DIENT EEN OPMERKING TE WORDEN GEMAAKT OVER DE TERMEN WAARIN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT IS GESTELD . DE ALDAAR GEFORMULEERDE CONCLUSIES STREKKEN ERTOE TE DOEN VASTSTELLEN , DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ‘ ‘ DOOR OP INGEVOERDE MOUSSERENDE WIJNEN EEN HOGER BTW-TARIEF TOE TE PASSEN DAN OP BINNENSLANDS GEPRODUCEERDE MOUSSERENDE WIJNEN ‘ ‘ . UIT HET DOSSIER BLIJKT , DAT HET DE COMMISSIE IN FEITE SLECHTS GAAT OM HET VERSCHIL TUSSEN ENERZIJDS DE BELASTING OP MOUSSERENDE WIJNEN DIE , ZONDER DAT DEZE METHODE IN HET LAND VAN OORSPRONG VERPLICHT IS , ZIJN VERKREGEN DOOR GISTING IN DE FLES ( 18%-TARIEF ) OF IN GESLOTEN FUSTEN ( 10%-TARIEF ), EN ANDERZIJDS DIE OP MOUSSERENDE WIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG , DIE INGEVOLGE EEN WETTELIJKE VERPLICHTING WORDEN BEREID VOLGENS HET PROCEDE VAN NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES ( 38%-TARIEF ). DE VERHOUDING TUSSEN DE BELASTING OP MOUSSERENDE WIJNEN DIE AAN HET TARIEF VAN 18% ZIJN ONDERWORPEN , EN DIE OP MOUSSERENDE WIJNEN WAARVOOR HET TARIEF VAN 10% GELDT , IS DAARENTEGEN DOOR DE COMMISSIE NIET TER DISCUSSIE GESTELD .

10 NU HET ONDERWERP VAN HET GESCHIL ALDUS IS AFGEBAKEND , BLIJKT DUIDELIJK , DAT DE CATEGORIE VAN DE MOUSSERENDE WIJNEN DIE AAN HET HOOGSTE BELASTINGTARIEF ZIJN ONDERWORPEN , IN DE ITALIAANSE WETTELIJKE REGELING ZODANIG IS OMSCHREVEN , DAT UITSLUITEND INGEVOERDE PRODUKTEN DAARONDER VALLEN , EN DAT DEZE OMSCHRIJVING ERTOE STREKT , DE OVEREENKOMSTIGE NATIONALE PRODUKTEN TE BESCHERMEN DOOR ER AANZIENLIJK LAGERE BELASTINGTARIEVEN OP TOE TE PASSEN . DIT IS ONMISKENBAAR EEN SCHENDING VAN HET IN ARTIKEL 95 NEERGELEGDE VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP BELASTINGGEBIED .

11 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN IS NIET VAN BELANG , OF EEN BEPAALD TYPE MOUSSERENDE WIJN EEN ‘ ‘ LUXEPRODUKT ‘ ‘ IS , GELET OP HET FEIT DAT SOORTGELIJKE NATIONALE PRODUKTEN IN DE ITALIAANSE WETTELIJKE REGELING NIET ALS ZODANIG ZIJN AANGEMERKT . BIJGEVOLG BEHOEFT NIET TE WORDEN INGEGAAN OP DE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN BETREFFENDE DE PASSENDE CRITERIA VOOR DE DEFINITIE VAN ‘ ‘ LUXEPRODUKTEN ‘ ‘ , NOCH OP DE DOOR DE COMMISSIE AAN DE ORDE GESTELDE VRAAG BETREFFENDE DE GEVOLGEN VAN DIT BEGRIP VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER .

12 MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR OP MOUSSERENDE WIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG , WAARVOOR EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM BIJ DE BEREIDING HET PROCEDE VAN NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES AAN TE WENDEN , EEN HOGER BTW-TARIEF TOE TE PASSEN DAN OP VERGELIJKBARE MOUSSERENDE WIJNEN UIT HET EIGEN LAND , DE KRACHTENS ARTIKEL 95 EEG- VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

13 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN DE ITALIAANSE REPUBLIEK IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 ) DOOR OP MOUSSERENDE WIJNEN MET AANDUIDING VAN OORSPRONG , WAARVOOR EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING DE VERPLICHTING OPLEGT OM BIJ DE BEREIDING HET PROCEDE VAN NATUURLIJKE GISTING IN DE FLES AAN TE WENDEN , EEN HOGER BTW-TARIEF TOE TE PASSEN DAN OP VERGELIJKBARE MOUSSERENDE WIJNEN UIT HET EIGEN LAND , IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2)DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN , DAARONDER BEGREPEN DIE VAN DE INTERVENIERENDE PARTIJ .

ECLI:EU:C:1985:325