HvJ 12-10-2017 Palais Kaiserkron C-549/16

verhuurcontracten rood huis met grote sleutel

HvJ Palais Kaiserkron beschikking

Art. 401 Btw-richtlijn staat niet in de weg staat aan een proportionele registratieheffing over verhuurcontracten van onroerende kapitaalgoederen, zelfs wanneer deze verhuur ook aan btw onderworpen is.

DictumBeschikkingVerzoek

Artikel 401 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een proportionele registratieheffing over contracten voor de verhuur van onroerende kapitaalgoederen als die waarin de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling voorziet, zelfs wanneer deze verhuur ook aan belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is.

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 12 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano – Italië) – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkron Srl

(Zaak C-549/16)1

[Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 401 – Begrip „omzetbelasting” – Verhuur van onroerende goederen die voor de handelsactiviteit worden gebruikt – Onderworpenheid aan een registratieheffing en aan btw]

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Verwerende partij: Palais Kaiserkron Srl

Dictum

Artikel 401 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een proportionele registratieheffing over contracten voor de verhuur van onroerende kapitaalgoederen als die waarin de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling voorziet, zelfs wanneer deze verhuur ook aan belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is.

____________

1 PB C 30 van 30.01.2017.

ECLI:EU:C:2017:761

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italië) op 31 oktober 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

(Zaak C-549/16)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Verwerende partij: Palais Kaiserkron Srl

Prejudiciële vraag

Moet artikel 401 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat de belasting over de toegevoegde waarde en de registratieheffing (over contracten voor de verhuur van onroerende kapitaalgoederen als bedoeld in artikel 40 en in artikel 5, lid 1, sub a bis, van de Tarieflijst, deel een, bij decreto del Presidente della Repubblica nr. 131 van 26 april 1986) cumulatief geïnd mogen worden of aldus dat laatstgenoemde belasting het karakter heeft van omzetbelasting?

____________