HvJ 12-11-2009 Commissie-Spanje C-154/08

spanje spaanse vlag

HvJ Commissie-Spanje arrest

Door zich op het standpunt te stellen dat de diensten die de „registradores de la propiedad” in hun hoedanigheid van met heffing belaste functionarissen van een heffingsorgaan voor een bepaald kadastraal gebied („oficina liquidadora de distrito hipotecario”) ten behoeve van een autonome gemeenschap verrichten, niet aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2 en 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 november 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje.

Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikelen 2 en 4, leden 1, 2 en 5 – Harmonisatie van wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag – Belastingplichtigen – Werkzaamheden of handelingen van “registradores de la propiedad” als met heffing belaste functionarissen van heffingsorganen voor bepaald kadastraal gebied – Economische activiteiten – Zelfstandig uitgeoefende activiteit – Publiekrechtelijke instellingen die activiteiten verrichten in kader van uitoefening van openbare taken – Schending van gemeenschapsrecht die kan worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie.

Zaak C-154/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Spaans en Frans.

ECLI:EU:C:2009:695