HvJ 14-03-2013 Commissie-Ierland C-108/11

ierland ierse vlag

 

HvJ Commissie-Ierland arrest

Verlaagd tarief – Levering van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie, verhuur van paarden en inseminatiediensten

Door een verlaagd btw-tarief van 4,8 % toe te passen op leveringen van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor de bereiding van levensmiddelen, op de verhuur van paarden en op bepaalde inseminatiediensten, is Ierland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96, 98, juncto bijlage III, en 110 Btw-richtlijn.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 maart 2013 – 
Commissie/Ierland

(Zaak C‑108/11)

„Niet-nakoming – Btw – Verlaagd tarief – Levering van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie, verhuur van paarden en inseminatiediensten – Richtlijn 2006/112/EG – Schending van de artikelen 96, 98, juncto bijlage III, en artikel 110”

1.                     Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor lidstaten om verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen – Toepassing van verlaagd tarief op levering van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor bereiding van levensmiddelen, op verhuur van paarden en op inseminatiediensten – Niet-nakoming (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 96, 98 en 110, en bijlage III) (cf. punten 38‑40, 42, 49, 50, 55, 58, 59)

2.                     Harmonisatie van de belastingwetgeving – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Eindverbruiker – Begrip – Persoon die betaalde belasting over toegevoegde waarde op andere personen kan afwentelen – Daarvan uitgesloten (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 110) (cf. punten 51, 52)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 96, 98 (juncto bijlage III) en 110 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Nationale wettelijke regeling die een verlaagd tarief toepast op de leveringen van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor de bereiding of de productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie, op de verhuur van paarden en op bepaalde inseminatiediensten

Dictum

1) Door een verlaagd btw-tarief van 4,8 % toe te passen op leveringen van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor de bereiding van levensmiddelen, op de verhuur van paarden en op bepaalde inseminatiediensten, is Ierland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96, 98, juncto bijlage III, en 110 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.
2) Ierland wordt verwezen in de kosten.
3) De Franse Republiek draagt haar eigen kosten.

ECLI:EU:C:2013:161