HvJ 17-12-2020 BAKATI PLUS C-656/19

Reizigersbagage Bagage Koffers Tassen Vakantie Reis Reizen

HvJ BAKATI PLUS arrest

Van de Hongaarse vennootschap BAKATI PLUS is de jaaromzet vanaf 2015 gestegen van ongeveer 140.000 EUR naar ongeveer 2.784.000 EUR. In 2016 bestond haar activiteit hoofdzakelijk uit leveringen van grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan twintig particulieren.

De afnemers van de goederen vervoerden deze als persoonlijke bagage en in privévoertuigen naar Servië vanuit een opslagruimte die zij in Hongarije, in de buurt van de grens met Servië, hadden gehuurd. Daar werden de door BAKATI PLUS opgestelde facturen en formulieren voor de btw-teruggaaf voor buitenlandse reizigers, samen met de goederen in kwestie, aan hen overhandigd tegen betaling van de aankoopprijs.

Volgens de Hongaarse btw-wet is de levering van goederen die vanuit Hongarije naar een derde land buiten de EU worden verzonden of vervoerd, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. De levering van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van buitenlandse reizigers is volgens deze wet uitdrukkelijk vrijgesteld.

De afnemers profiteerden van deze laatste vrijstelling door het door de douaneautoriteit van uitgang geviseerde formulier voor btw-teruggaaf, waarin stond dat de goederen het grondgebied van de Europese Unie hadden verlaten, aan BAKATI PLUS terug te sturen. Bij ontvangst van dit formulier betaalde BAKATI PLUS hun de btw terug die zij bij de aankoop hadden betaald. In haar btw-aangiften voor 2016 nam BAKATI PLUS de aan diezelfde afnemers terugbetaalde btw (in totaal ongeveer 946.000 EUR) op als bedrag dat op de verschuldigde belasting in mindering moest worden gebracht.

Bij een belastingcontrole stelde de belastingdienst vast dat de aankopen in kwestie de individuele en gezinsbehoeften van de afnemers overschreden en dat zij waren gedaan met het oog op de doorverkoop van de verworven goederen, zodat deze goederen geen persoonlijke bagage konden vormen. De belastingdienst stelde bovendien dat BAKATI PLUS niet in aanmerking kwam voor een vrijstelling, omdat zij de douaneformaliteiten niet had vervuld en niet over de daartoe vereiste documenten beschikte en legde een naheffingsaanslag met boete op.

Het HvJ komt het Hof eerst tot de conclusie dat de vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers niet geldt voor goederen die een niet in de EU gevestigde particulier voor commerciële doeleinden uit de EU meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land.

In de tweede plaats verklaart het HvJ voor recht dat artikel 146 lid 1 onder b en artikel 147 btw-richtlijn niet in de weg staan aan nationale rechtspraak die – wanneer de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers niet zijn vervuld, maar de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – de belastingdienst verplicht te onderzoeken of de btw-vrijstelling van toepassing is, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

Artikel 146 lid 1 onder b en artikel 147 btw-richtlijn, alsook de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid, verzetten zich tegen een nationale praktijk waarbij de belastingdienst een belastingplichtige automatisch de btw-vrijstelling van elk van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de EU hebben verlaten. In die omstandigheden moet de in dat artikel 146 lid 1 onder b bepaalde btw-vrijstelling wel worden geweigerd indien de niet-naleving van een formeel vereiste tot gevolg heeft dat het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling is voldaan, wordt verhinderd of indien wordt vastgesteld dat die belastingplichtige wist of had moeten weten dat de handeling in kwestie deel uitmaakte van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt.

DictumArrestConclusieVerzoek

1) De vrijstelling als bedoeld in artikel 147, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” moet aldus worden uitgelegd dat de goederen die een niet in de Europese Unie gevestigde particulier voor commerciële doeleinden uit de Europese Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land, niet onder die vrijstelling vallen.

2) Artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112 moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan nationale rechtspraak volgens welke de belastingdienst – wanneer hij vaststelt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, maar dat de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – verplicht is te onderzoeken of de btw-vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), kan worden toegepast op de levering in kwestie, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

3) Artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112, alsook de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale praktijk waarbij de belastingdienst een belastingplichtige automatisch de btw-vrijstelling van elk van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben verlaten. In die omstandigheden moet de in dat artikel 146, lid 1, onder b), bepaalde btw-vrijstelling wel worden geweigerd indien de niet-naleving van een formeel vereiste tot gevolg heeft dat het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling is voldaan, wordt verhinderd of indien wordt vastgesteld dat die belastingplichtige wist of had moeten weten dat de handeling in kwestie deel uitmaakte van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt.

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

17 december 2020 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Vrijstellingen bij uitvoer – Artikel 146, lid 1, onder b) – Goederen die door een niet op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Europese Unie – Artikel 147 – ‚Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers’ die niet in de Unie zijn gevestigd – Begrip – Goederen die het grondgebied van de Unie daadwerkelijk hebben verlaten – Bewijs – Weigering van de vrijstelling bij uitvoer – Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel – Fraude”

In zaak C‑656/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Szeged, Hongarije) bij beslissing van 22 augustus 2019, ingekomen bij het Hof op 4 september 2019, in de procedure

BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

tegen

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos en I. Jarukaitis (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., vertegenwoordigd door A. Hajós, A. I. Dobos en L. Horváth, ügyvédek,

– de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér en G. Koós als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door L. Havas, L. Lozano Palacios en F. Clotuche-Duvieusart als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 juli 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 146 en 147 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1; hierna: „btw-richtlijn”) alsook van de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (hierna: „Bakati”) en Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (afdeling bezwaren van de nationale belasting- en douanedienst, Hongarije; hierna: „afdeling bezwaren”) over een besluit tot weigering van vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

3 Sinds 1 april 2020 valt dit geding onder de bevoegdheid van de Szegedi Törvényszék (rechter in eerste aanleg Szeged, Hongarije), zoals deze rechter het Hof heeft meegedeeld, zonder evenwel de door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Szeged, Hongarije) gestelde vragen in te trekken.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Btw-richtlijn

4 Artikel 14, lid 1, van de btw-richtlijn luidt:

„Als ‚levering van goederen’ wordt beschouwd, de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken.”

5 Titel IX van deze richtlijn heeft betrekking op vrijstellingen. Hoofdstuk 1 van titel IX bestaat uitsluitend uit artikel 131 van deze richtlijn, dat luidt als volgt:

„De in de hoofdstukken 2 tot en met 9 geregelde vrijstellingen zijn van toepassing onverminderd andere communautaire bepalingen en onder de voorwaarden die de lidstaten stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen te verzekeren en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen.”

6 Hoofdstuk 6 van deze titel IX heeft als opschrift „Vrijstellingen bij uitvoer” en omvat de artikelen 146 en 147 van de btw-richtlijn. Artikel 146, lid 1, onder b), van deze richtlijn luidt:

„De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen:

[…]

b) de levering van goederen die door of voor rekening van een niet op hun respectieve grondgebied gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap, met uitzondering van door de afnemer zelf vervoerde goederen bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van pleziervaartuigen en sportvliegtuigen of van andere vervoermiddelen voor privégebruik”.

7 Artikel 147 van de btw-richtlijn bepaalt:

„1. Indien de in artikel 146, lid 1, punt b), bedoelde levering betrekking heeft op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, geldt de vrijstelling slechts wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

a) de reiziger is niet in de Gemeenschap gevestigd;

b) de goederen worden naar een plaats buiten de Gemeenschap vervoerd vóór het einde van de derde maand volgende op die waarin de levering geschiedde;

c) het totale bedrag van de levering, btw inbegrepen, is hoger dan [175 EUR] of de tegenwaarde daarvan in nationale munteenheid […].

De lidstaten mogen evenwel een levering waarvan het totale bedrag lager is dan het in de eerste alinea, punt c), genoemde bedrag, van belasting vrijstellen.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder ‚reiziger die niet in de Gemeenschap is gevestigd’ verstaan een reiziger wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet in de Gemeenschap is gelegen. In dat geval wordt onder ‚woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats’ verstaan de plaats die als zodanig is vermeld op het paspoort, de identiteitskaart of enig ander document dat door de lidstaat op het grondgebied waarvan de levering wordt verricht, als identiteitsbewijs wordt erkend.

Het bewijs van de uitvoer wordt geleverd door middel van de factuur, of van een in de plaats daarvan komend bewijsstuk, voorzien van het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap.

[…]”

8 Titel XI van de btw-richtlijn heeft betrekking op „Verplichtingen van de belastingplichtigen en van bepaalde niet-belastingplichtige personen”. In hoofdstuk 7 van titel XI, „Diverse bepalingen”, is artikel 273 van deze richtlijn opgenomen, waarvan de eerste alinea luidt:

„De lidstaten kunnen, onder voorbehoud van gelijke behandeling van door belastingplichtigen verrichte binnenlandse handelingen en handelingen tussen de lidstaten, andere verplichtingen voorschrijven die zij noodzakelijk achten ter waarborging van de juiste inning van de btw en ter voorkoming van fraude, mits deze verplichtingen in het handelsverkeer tussen de lidstaten geen aanleiding geven tot formaliteiten in verband met een grensoverschrijding.”

Gedelegeerde verordening 2015/2446

9 Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB 2015, L 343, blz. 1) bevat in artikel 1 definities die dienen voor de toepassing van deze gedelegeerde verordening.

10 Volgens dit artikel 1, punt 5, ziet het begrip „bagage” op „alle goederen die op enigerlei wijze worden vervoerd in samenhang met een reis van een natuurlijke persoon”.

Hongaars recht

11 De általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (wet CXXVII van 2007 betreffende de belasting over de toegevoegde waarde; hierna: „btw-wet”) bepaalt in § 98 ervan:

„(1) Van de belasting zijn vrijgesteld de leveringen van goederen die per post zijn verstuurd of vanuit het land naar een land buiten de Gemeenschap zijn vervoerd, op voorwaarde dat de verzending of het vervoer:

[…]

b) is verricht door de afnemer zelf of door een derde die voor zijn rekening handelt, indien is voldaan aan de aanvullende voorwaarden van deze paragraaf, leden 3 en 4, of de §§ 99 en 100 van de onderhavige wet.

(2) Lid 1 is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de autoriteit die de goederen het grondgebied van de Gemeenschap doet verlaten moet hebben bevestigd dat zij dat grondgebied op het tijdstip van de levering of uiterlijk binnen negentig dagen na die levering hebben verlaten […];

[…]

(3) Lid 1, onder b), kan onder voorbehoud van het bepaalde in de §§ 99 en 100 worden toegepast indien de afnemer niet in Hongarije is gevestigd of, bij ontstentenis daarvan, hier niet zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft.

[…]”

12 § 99 van de btw-wet luidt als volgt:

„(1) Wanneer de afnemer een buitenlandse reiziger is en de geleverde goederen […] deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage of reisbagage, moeten voor de toepassing van de in § 98, lid 1, bedoelde uitzondering de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) het totale bedrag van de levering, heffingen inbegrepen, is hoger dan 175 EUR of de tegenwaarde daarvan;

b) de buitenlandse reiziger toont zijn hoedanigheid aan met behulp van reisdocumenten of andere documenten die zijn uitgegeven door in Hongarije als bevoegd erkende autoriteiten en die strekken tot identificatie van de persoon […];

c) de autoriteit op de plaats waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap verlaten, bevestigt dat zij dat grondgebied hebben verlaten door op het formulier dat daartoe door de nationale belastingdienst is verstrekt een visum en een stempel aan te brengen […]; de goederen moeten tegelijk met de originele factuur waaruit blijkt dat de goederen zijn geleverd, worden aangeboden.

(2) Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet de verkoper van de goederen, naast de uitreiking van een factuur, op verzoek van de buitenlandse reiziger een formulier voor btw-teruggaaf invullen. […] Het formulier voor btw-teruggaaf wordt in drievoud opgesteld door de verkoper van de goederen, die de eerste twee exemplaren aan de reiziger overhandigt en het derde exemplaar in zijn eigen boekhouding bewaart.

(3) Wanneer de douaneautoriteit bevestigt dat de goederen het grondgebied hebben verlaten als bedoeld in lid 1, onder c), neemt zij van de reiziger het geviseerde en afgestempelde tweede exemplaar van het formulier voor btw-teruggaaf in ontvangst.

(4) Voor de belastingvrijstelling gelden volgende voorwaarden:

a) de verkoper van de goederen is in het bezit van het geviseerde en afgestempelde eerste exemplaar van het formulier voor btw-teruggaaf als bedoeld in lid 1, onder c), en

b) indien de belasting is geïnd op het tijdstip van de levering van de goederen, betaalt de verkoper die belasting overeenkomstig de leden 5 tot en met 8 aan de buitenlandse reiziger terug.

[…]

(6) Voor teruggaaf van de belasting moet de buitenlandse reiziger of zijn gemachtigde:

a) het overeenkomstig lid 1, onder c), geviseerde en afgestempelde eerste exemplaar van het formulier voor btw-teruggaaf aan de verkoper van de goederen overhandigen, en

b) de originele factuur overleggen aan de verkoper van de goederen, ter staving van de levering ervan.

[…]

(9) Ingeval de belasting op grond van lid 4, onder b), is gefactureerd en de verkoper van de goederen deze als te betalen belasting heeft aangemerkt en aangegeven, heeft hij het recht het bedrag van de terugbetaalde belasting […] in mindering te brengen op de […] verschuldigde belasting, mits dat bedrag afzonderlijk in zijn boekhouding wordt vermeld.

[…]”

13 In § 259, punt 10, van de btw-wet wordt het begrip „buitenlandse reiziger” gedefinieerd als „een natuurlijke persoon die geen onderdaan is van een lidstaat […] noch verblijfsrecht heeft in een lidstaat […], alsook een persoon die onderdaan is van een lidstaat […] maar buiten het grondgebied van de Gemeenschap verblijft”.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14 Tot april 2015 was Bakati actief op het gebied van de groothandel in sierplanten. Vervolgens heeft zij zich toegelegd op de detailhandel, die niet in winkels plaatsvond. Vanaf 2015 is haar jaaromzet aanzienlijk gestegen, van 50 miljoen Hongaarse forint (HUF) (ongeveer 140 000 EUR) naar 1 miljard HUF (ongeveer 2 784 000 EUR). In de loop van 2016 bestond haar activiteit voor 95 % uit leveringen van grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan twintig particulieren, die tot drie families behoorden. De aankopen werden telefonisch gedaan en vonden verschillende honderden keren plaats.

15 De goederen in kwestie werden voor rekening van Bakati vanuit haar opslagruimte te Szeged (Hongarije) vervoerd naar een door de afnemers gehuurde opslagruimte te Tompa (Hongarije), in de buurt van de Servisch-Hongaarse grens, waar de facturen en de formulieren voor de btw-teruggaaf voor buitenlandse reizigers – die door Bakati waren opgesteld op basis van de door deze afnemers verstrekte informatie – samen met de betrokken goederen werden overhandigd tegen betaling van de aankoopprijs. De afnemers vervoerden deze goederen vervolgens in privévoertuigen als persoonlijke bagage naar Servië. Zij kwamen voor die goederen in aanmerking voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van buitenlandse reizigers, door het door de douaneautoriteit van uitgang geviseerde exemplaar van het formulier voor btw-teruggaaf, waarin stond dat de goederen in Tompa het grondgebied van de Europese Unie hadden verlaten, naar Bakati terug te sturen. Bij ontvangst van dit formulier betaalde Bakati hun de btw terug die zij bij de aankoop hadden betaald.

16 Overeenkomstig § 99, lid 9, van de btw-wet heeft Bakati in haar btw-aangiften voor het belastingjaar 2016 de aan diezelfde afnemers terugbetaalde btw, die in totaal 339 788 000 HUF (ongeveer 946 000 EUR) bedroeg, als op de verschuldigde belasting in mindering te brengen bedrag opgenomen.

17 De Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (belasting- en douanedienst van de provincie Csongrád, Hongarije) heeft bij een belastingcontrole vastgesteld dat de aankopen in kwestie de individuele en gezinsbehoeften van de afnemers overschreden en dat zij waren gedaan met het oog op de doorverkoop van de verworven goederen. Volgens deze autoriteit sloot dit uit dat deze goederen persoonlijke bagage in de zin van de toepasselijke wetgeving konden vormen. Deze autoriteit was ook van oordeel dat Bakati niet in aanmerking kwam voor de btw-vrijstelling voor de uitvoer, aangezien Bakati voor deze goederen geen uitvoerprocedure bij de douaneautoriteiten had ingeleid en niet over de daartoe vereiste documenten beschikte. Bijgevolg heeft deze autoriteit bij besluit van 27 juni 2018 van Bakati betaling gevorderd van een verschil aan btw ten belope van 340 598 000 HUF (ongeveer 948 200 EUR), vermeerderd met een belastingboete van 163 261 000 HUF (ongeveer 454 500 EUR) en vertragingsrente ten belope van 7 184 000 HUF (ongeveer 20 000 EUR).

18 Nadat dit besluit op 31 oktober 2018 door de afdeling bezwaren was bevestigd, heeft Bakati bij de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság beroep ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van de afdeling bezwaren.

19 Ter ondersteuning daarvan voert Bakati met name aan dat de douaneadministratie, bij gebrek aan een definitie in het fiscaal recht van de begrippen „persoonlijke bagage” of „reis”, de visering van een formulier voor producten die het Hongaarse grondgebied hebben verlaten niet kan weigeren op de enkele grond dat kan worden aangenomen dat de afnemers beogen deze producten door te verkopen. Bovendien was het volgens Bakati geenszins haar bedoeling om de belasting te ontwijken, aangezien zij krachtens § 98 van de btw-wet recht had op vrijstelling van btw wegens uitvoer. Daarenboven kan de fiscale behandeling van de transacties in kwestie niet afhangen van de regels van het douanerecht en is het doel van de vrijstelling bij uitvoer in acht genomen, aangezien de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie daadwerkelijk hebben verlaten.

20 De afdeling bezwaren concludeert tot verwerping van het beroep.

21 De verwijzende rechter benadrukt dat Bakati zonder enige twijfel wist dat de afnemers de goederen in kwestie niet kochten voor individueel gebruik of voor gebruik door leden van hun gezin maar voor doorverkoop op de markten in Servië, en dat de leden van drie families aan de betreffende handelingen deelnamen om te voorkomen dat de tegenwaarde van elke levering een bepaald bedrag overschreed, waardoor het grensoverschrijdende douanevervoer van de goederen tussen Hongarije en Servië werd vergemakkelijkt. Hij preciseert dat het vaststaat dat de goederen in kwestie elke keer het Hongaarse grondgebied hebben verlaten.

22 Wat de grond van de zaak betreft, wijst de verwijzende rechter er om te beginnen op dat er krachtens het arrest van de Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije) van 8 december 2016 waarop het besluit van de afdeling bezwaren is gebaseerd, in soortgelijke omstandigheden als die welke voor hem aan de orde zijn, eerst moet worden onderzocht of er is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van § 99 van de btw-wet. Volgens dat arrest worden enkel goederen die een passagier voor eigen behoefte of als geschenk koopt geacht onder het begrip „bagage” te vallen, zodat voornoemde § 99 niet toestaat goederen waarvan de hoeveelheid een commercieel niveau bereikt, in de vorm van bagage uit te voeren. Aangezien de levering van een goed echter moet worden belast in de staat waar dit goed uiteindelijk wordt verbruikt, verplicht de Kúria de belastingdienst om, indien wordt aangetoond dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben verlaten, na te gaan of een andere in § 98 van de btw-wet bedoelde btw-vrijstelling van toepassing is.

23 Aangezien de §§ 98 en 99 van de btw-wet overeenstemmen met de artikelen 146 en 147 van de btw-richtlijn, vraagt de verwijzende rechter zich in de eerste plaats af hoe het begrip „persoonlijke bagage” moet worden gedefinieerd in het licht van voornoemd arrest van de Kúria. Hij is van mening dat er moet worden uitgegaan van de algemene betekenis van deze woorden en dat het doel van de uitvoer van doorslaggevend belang is. Dit sluit uit dat voor doorverkoop bestemde goederen onder dit begrip kunnen vallen. Bij gebrek aan rechtspraak van het Hof ter zake was het evenwel noodzakelijk het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken.

24 In de tweede plaats is diezelfde rechter van oordeel dat de belastingdienst de leveringen in kwestie niet moest herkwalificeren, aangezien de betrokken afnemers hun voornemen om gebruik te maken van de btw-vrijstelling voor buitenlandse reizigers niet hadden gewijzigd en de goederen niet uit Hongarije zijn uitgevoerd in het kader van een uniforme douaneprocedure.

25 Volgens de verwijzende rechter had Bakati, aangezien zij wist dat het gedrag van de betrokken afnemers frauduleus was en dat er niet was voldaan aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor buitenlandse reizigers, geen formulier voor btw-teruggaaf voor buitenlandse reizigers mogen opstellen. De vraag of deze afnemers de Servische belastingwetgeving daadwerkelijk hebben omzeild, is irrelevant. Het enige wat van belang is, is het feit dat Bakati volgens de verwijzende rechter door haar gedrag bewust de frauduleuze activiteit van deze afnemers heeft vergemakkelijkt en opzettelijk de vereisten van de btw-wet heeft geschonden, en daardoor haar maatstaf van heffing ten onrechte heeft verlaagd op basis van de teruggaaf van de belasting waarvan de buitenlandse reizigers zijn vrijgesteld.

26 Indien de belastingautoriteiten in dergelijke omstandigheden de btw-vrijstelling op een andere rechtsgrondslag dan die betreffende de vrijstelling voor buitenlandse reizigers zouden moeten verlenen door de handelingen in kwestie te herkwalificeren, zou de kwade trouw van Bakati zonder rechtsgevolg blijven. Dit zou Bakati een onrechtmatig verkregen concurrentievoordeel verschaffen, afbreuk doen aan het beginsel van fiscale neutraliteit en in strijd zijn met de in artikel 273 van de btw-richtlijn neergelegde verplichting van de lidstaten om maatregelen te nemen ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking. In dit verband kan volgens de verwijzende rechter de oplossing worden toegepast waarvoor is gekozen in het arrest van 17 mei 2018, Vámos (C‑566/16, EU:C:2018:321), waaruit volgt dat een belastingplichtige na het verstrijken van de daartoe voorgeschreven termijn niet meer kan kiezen voor btw-vrijstelling.

27 Bovendien hebben Bakati en de betrokken afnemers, door de toepasselijke vormvoorwaarden te schenden, hun werkelijke economische activiteiten bewust voor de belasting- en douaneautoriteiten verborgen gehouden. Een dergelijke schending belet de vaststelling dat er aan de materiële voorwaarden voor de btw-vrijstelling was voldaan. De stelling van Bakati dat de afstempeling door de douaneautoriteiten van het formulier voor btw-teruggaaf voor buitenlandse reizigers kan dienen als rechtvaardiging voor de toepassing van de vrijstelling uit hoofde van exportleveringen, is onjuist. De btw-vrijstelling voor buitenlandse reizigers betreft immers een bepaalde categorie personen, die verschilt van die waarvoor de vrijstelling bij uitvoer geldt, en er moet worden bepaald op welke grond de betrokken afnemer recht heeft op teruggaaf.

28 In deze omstandigheden heeft de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság de behandeling van de zaak geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht over de volgende vragen:

„1) Is de nationale praktijk waarbij het begrip ‚persoonlijke bagage’, dat deel uitmaakt van de definitie van een van btw vrijgestelde levering aan een buitenlandse reiziger, gelijk wordt gesteld met het begrip ‚persoonlijke goederen’ van het Verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer [(United Nations Treaty Series, deel 276, blz. 230)] en het aanvullend protocol, en met het begrip ‚bagage’ in artikel 1, punt 5, van [gedelegeerde verordening 2015/2446], verenigbaar met artikel 147 van [de btw-richtlijn]?

2) Zo neen, hoe moet het begrip ‚persoonlijke bagage’ in artikel 147 van de btw-richtlijn dan worden gedefinieerd, gelet op het feit dat die richtlijn geen definitie van dit begrip bevat? Is de nationale praktijk waarbij de belastingautoriteiten van de lidstaat uitsluitend verwijzen naar de ‚algemene betekenis van de woorden’ verenigbaar met de bepalingen van het Unierecht?

3) Dienen de bepalingen van de artikelen 146 en 147 van de btw-richtlijn aldus te worden uitgelegd dat wanneer een belastingplichtige geen recht heeft op vrijstelling bij levering aan een buitenlandse reiziger krachtens artikel 147 van de btw-richtlijn, in voorkomend geval moet worden onderzocht of de vrijstelling bij uitvoer overeenkomstig artikel 146 van de btw-richtlijn van toepassing is, ook wanneer de douaneformaliteiten van het douanewetboek van de Unie en de gedelegeerde verordening niet in acht zijn genomen?

4) Indien het antwoord op de vorige vraag luidt dat de betrokken transactie niet als levering aan een buitenlandse reiziger, maar wel als uitvoertransactie voor vrijstelling in aanmerking kan komen, kan deze transactie dan tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de koper op het moment van aankoop in als vrijgestelde uitvoertransactie worden aangemerkt?

5) Indien het antwoord op de derde en de vierde vraag bevestigend luidt, is dan in een geval als het onderhavige – waarin de opsteller van de factuur op het tijdstip van de levering wist dat de goederen waren aangekocht voor doorverkoop en dat de buitenlandse koper de goederen desondanks als buitenlandse reiziger wenste mee te nemen, met andere woorden, waarin de opsteller van de factuur het formulier voor btw-teruggaaf over de verkoop aan de buitenlandse koper te kwader trouw heeft opgesteld en de in rekening gebrachte btw op grond van de vrijstelling die een buitenlandse reiziger geniet te kwader trouw heeft teruggevraagd – de nationale praktijk waarbij de belastingdienst ten onrechte aangegeven en betaalde belasting over leveringen van goederen aan buitenlandse reizigers weigert terug te betalen, zonder die transacties aan te merken als de levering van goederen met het oog op uitvoer en de overeenkomstige correctie uit te voeren, ook al staat onomstotelijk vast dat de bewuste goederen Hongarije als reisbagage hebben verlaten, verenigbaar met de artikelen 147 en 146 van de btw-richtlijn en met de Unierechtelijke beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

29 Om te beginnen zij opgemerkt dat Bakati de uiteenzetting van de feiten door de verwijzende rechter betwist op grond dat die uiteenzetting onvolledig of zelfs onjuist is. Bijgevolg heeft Bakati het Hof in overweging gegeven twee aanvullende vragen te beantwoorden, die zij in haar schriftelijke opmerkingen formuleert, of in het kader van het onderzoek van de vragen van de verwijzende rechter ambtshalve rekening te houden met het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, aangezien daarmee volgens haar in elk geval, gelet op de door haar voorgelegde feiten, rekening moet worden gehouden om deze rechter een nuttig antwoord te geven.

30 Volgens de vaste rechtspraak van het Hof behoort in een procedure volgens artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, elke waardering van de feiten tot de bevoegdheid van de nationale rechter. Het Hof is dus uitsluitend bevoegd om zich op basis van de door de nationale rechterlijke instantie vermelde feiten over de uitlegging of rechtsgeldigheid van een rechtsvoorschrift van de Unie uit te spreken (arrest van 21 juli 2016, Argos Supply Trading, C‑4/15, EU:C:2016:580, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 De door Bakati aangevoerde aanvullende feiten kunnen bijgevolg niet door het Hof in overweging worden genomen. Overigens blijkt uit geen enkel ander element in het aan het Hof overgelegde dossier dan deze beweringen dat een dergelijke inaanmerkingneming noodzakelijk is om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven.

32 Voorts is het in het kader van de in artikel 267 VWEU neergelegde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van het aan hem voorgelegde geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, te beoordelen. De bevoegdheid om de aan het Hof voor te leggen vragen te formuleren, komt dus alleen aan de nationale rechter toe, en partijen kunnen de inhoud daarvan niet wijzigen (arrest van 16 oktober 2014, Welmory, C‑605/12, EU:C:2014:2298, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 Het beantwoorden van aanvullende, door partijen geformuleerde vragen zou daarenboven onverenigbaar zijn met de verplichting van het Hof om de regeringen van de lidstaten en de belanghebbende partijen in staat te stellen opmerkingen in te dienen overeenkomstig artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, aangezien ingevolge deze bepaling alleen de verwijzingsbeslissingen ter kennis van de belanghebbende partijen worden gebracht (zie in die zin arrest van 16 oktober 2014, Welmory, C‑605/12, EU:C:2014:2298, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Hieruit volgt dat het Hof niet kan ingaan op het verzoek van Bakati om de aanvullende vragen die zij stelde, te beantwoorden.

Eerste en tweede vraag

35 Met zijn eerste en tweede vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de vrijstelling als bedoeld in artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn voor „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” aldus moet worden uitgelegd dat goederen die een niet in de Unie gevestigde particulier voor commerciële doeleinden uit de Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land, onder die vrijstelling vallen.

36 Artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor de levering van goederen die door of voor rekening van een niet op hun respectieve grondgebied gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Unie, met uitzondering van door de afnemer zelf vervoerde goederen bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van pleziervaartuigen en sportvliegtuigen of van andere vervoermiddelen voor privégebruik.

37 Artikel 147, lid 1, van deze richtlijn preciseert dat ingeval de in artikel 146, lid 1, onder b), bedoelde levering betrekking heeft op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, de vrijstelling slechts van toepassing is wanneer de reiziger niet in de Unie is gevestigd, wanneer de goederen buiten de Unie worden vervoerd vóór het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin de levering heeft plaatsgevonden en wanneer de totale waarde van de levering, inclusief btw, meer bedraagt dan 175 EUR of de tegenwaarde ervan in nationale munteenheid, waarbij de lidstaten evenwel toch een vrijstelling kunnen verlenen als die waarde lager ligt.

38 Met betrekking tot de vraag of de vrijstelling ten gunste van „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” in de zin van dat artikel 147, lid 1, kan worden toegepast op goederen die worden vervoerd in omstandigheden als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, zij in herinnering gebracht dat de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel vereisen dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd (arresten van 18 oktober 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 23 april 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18, EU:C:2020:289, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

39 Bovendien moeten de betekenis en de draagwijdte van begrippen waarvoor het recht van de Unie geen definitie geeft, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin zij worden gebruikt en de door de regeling waarvan zij deel uitmaken beoogde doelstellingen (arresten van 18 oktober 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 23 april 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18, EU:C:2020:289, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

40 Er zij verder aan herinnerd dat de in de btw-richtlijn opgenomen vrijstellingen autonome begrippen van Unierecht zijn, die in het algemene kader van het bij deze richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke btw-stelsel moeten worden geplaatst tenzij de Uniewetgever de omschrijving van bepaalde termen ervan aan de lidstaten heeft overgelaten (zie in die zin arresten van 18 oktober 2007, Navicon, C‑97/06, EU:C:2007:609, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 7 maart 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a., C‑424/11, EU:C:2013:144, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

41 Deze vrijstellingen moeten daarenboven strikt worden uitgelegd, aangezien zij een uitzondering vormen op het algemene beginsel dat btw wordt geheven over elke levering van goederen en elke dienst die door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht (arresten van 18 oktober 2007, Navicon, C‑97/06, EU:C:2007:609, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 29 juni 2017, L.Č., C‑288/16, EU:C:2017:502, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

42 Gelet op deze elementen en op het ontbreken van een verwijzing naar het recht van de lidstaten en van een relevante definitie in de btw-richtlijn, moeten de bewoordingen „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” in de zin van artikel 147, lid 1, van deze richtlijn worden uitgelegd in overeenstemming met hun gebruikelijke betekenis in de omgangstaal, rekening houdend met de context waarin zij worden gebruikt en de door de regeling waarvan zij deel uitmaken beoogde doelstellingen.

43 In dit verband moet, gelet op de twijfel die de verwijzende rechter heeft geuit in zijn eerste vraag en in het tweede deel van zijn tweede vraag, al meteen worden vastgesteld dat de term „persoonlijke bagage” in de zin van artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn niet kan worden gedefinieerd door rechtstreekse toepassing van het begrip „persoonlijke goederen” dat wordt gebruikt in het Verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer en het aanvullend protocol bij dat verdrag – waar overigens noch de Unie noch alle lidstaten partij bij zijn – omdat een dergelijke toepassing niet verenigbaar zou zijn met de in de punten 38 tot en met 40 van dit arrest in herinnering gebrachte vaste rechtspraak van het Hof en in het bijzonder niet met het feit dat de in de btw-richtlijn bedoelde vrijstellingen autonome begrippen van het Unierecht zijn. Gelet op deze vaste rechtspraak kan de term „persoonlijke bagage” bovendien evenmin worden uitgelegd door uitsluitend te verwijzen naar de „algemene betekenis van de woorden”.

44 Voorts kan deze term evenmin worden gelijkgesteld met het begrip „bagage” in de zin van artikel 1, punt 5, van gedelegeerde verordening 2015/2446. Overeenkomstig de in punt 40 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak moeten de vrijstellingen van de btw-richtlijn immers in het algemene kader van het bij deze richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke btw-stelsel worden geplaatst. Bovendien vertonen dit gemeenschappelijke stelsel en de Unieregeling voor de inning van douanerechten verschillen in opzet, voorwerp en doel, die in beginsel uitsluiten dat de onder dat gemeenschappelijk stelsel vallende vrijstellingen worden gedefinieerd door te verwijzen naar de definities die zijn vastgesteld bij en voor de Unieregeling inzake de inning van douanerechten (zie in die zin arrest van 21 februari 2008, Netto Supermarkt, C‑271/06, EU:C:2008:105, punt 28).

45 Aangaande de uitlegging die moet worden gegeven aan de uitdrukking „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” moet worden vastgesteld dat deze uitdrukking, in de gebruikelijke betekenis in de omgangstaal, betrekking heeft op – in het algemeen – kleine goederen of kleine hoeveelheden goederen die een natuurlijke persoon op reis meeneemt, die hij tijdens die reis nodig heeft en die voor zijn privégebruik of dat van zijn gezin dienen. Ook goederen die deze persoon tijdens deze reis verkrijgt, kunnen hiertoe behoren.

46 Wat de context van artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn betreft, moet worden opgemerkt dat deze bepaling de toepassing van de vrijstelling waarin dit artikel voorziet, niet alleen afhankelijk stelt van het feit dat de levering betrekking heeft op „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers”, maar ook van de naleving van de cumulatieve voorwaarden die zijn opgesomd in lid 1, onder a) tot en met c), van deze bepaling, te weten dat de reiziger niet in de Unie is gevestigd, dat de goederen naar een plaats buiten de Unie worden vervoerd vóór het einde van de derde maand volgende op die waarin de levering geschiedde en dat het totale bedrag van de levering, btw inbegrepen, in beginsel hoger is dan 175 EUR of de tegenwaarde daarvan in nationale munteenheid.

47 Artikel 147, lid 2, eerste alinea, bepaalt dat onder „reiziger die niet in de [Unie] is gevestigd” wordt verstaan „een reiziger wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet in de [Unie] is gelegen” en dat het begrip „woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats” verwijst naar „de plaats die als zodanig is vermeld op het paspoort, de identiteitskaart of enig ander document dat door de lidstaat op het grondgebied waarvan de levering wordt verricht, als identiteitsbewijs wordt erkend”.

48 Uit deze in artikel 147 vermelde elementen, in het bijzonder in lid 1, eerste alinea, onder a), en lid 2 ervan, blijkt dat de mogelijke begunstigde van de vrijstelling waarin dat artikel voorziet dus wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die niet als marktdeelnemer handelt, waardoor het uitgesloten lijkt dat deze vrijstelling wordt verleend ten gunste van marktdeelnemers en het bijgevolg uitgesloten lijkt dat zij van toepassing is op uitvoer van commerciële aard.

49 Gelet op deze vaststelling en op de in punt 41 van dit arrest in herinnering gebrachte vaste rechtspraak van het Hof, volgens welke btw-vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd, kan de vrijstelling van artikel 147, lid 1, van deze richtlijn voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, dus niet worden toegepast op goederen die door een particulier voor commerciële doeleinden uit de Unie worden meegenomen met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land.

50 Deze uitlegging wordt gestaafd door de specifieke doelstelling die met de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn wordt nagestreefd. In het algemeen strekt die vrijstelling er – net als de vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn – inderdaad toe om in het kader van de internationale handel het beginsel in acht te nemen dat de betrokken goederen op hun plaats van bestemming worden belast en om op die manier te waarborgen dat de betrokken handeling uitsluitend wordt belast op de plaats waar de betrokken producten zullen worden verbruikt (zie in die zin arresten van 29 juni 2017, L.Č., C‑288/16, EU:C:2017:502, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

51 Zoals de advocaat-generaal in de punten 67 tot en met 71 van zijn conclusie in wezen heeft uiteengezet, wordt met dit artikel 147 evenwel daarenboven het specifieke doel van bevordering van het toerisme nagestreefd, zoals wordt geïllustreerd door de mogelijkheid die in de tweede alinea van lid 1 ervan aan de lidstaten wordt geboden om leveringen van goederen waarvan het totale bedrag lager is dan het in de eerste alinea, onder c), van dat lid genoemde bedrag, vrij te stellen van belasting. Het toekennen van de vrijstelling van dat artikel 147 voor producten die met een commercieel oogmerk zijn uitgevoerd met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land houdt evenwel geen verband met deze doelstelling om het toerisme te bevorderen, welke nauw samenhangt met een niet-economische activiteit van de afnemer.

52 Deze uitlegging vindt bovendien steun in de wetsontwikkeling van de thans in artikel 147 van de btw-richtlijn opgenomen bepaling. Zoals ook de advocaat-generaal in de punten 43 tot en met 59 en 63 van zijn conclusie in wezen heeft uiteengezet, hield deze richtlijn aanvankelijk verband met de vrijstellingsregelingen voor de invoer van goederen, zonder handelskarakter, die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en met in het kleinhandelsstadium verrichte leveringen. De Uniewetgever heeft, bij de verschillende wijzigingen die hij in deze bepaling heeft aangebracht, niet aangegeven dat hij wenst af te zien van dat verband.

53 Gelet op een en ander dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat de in artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn bedoelde vrijstelling voor „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” aldus moet worden uitgelegd dat de goederen die een niet in de Unie gevestigde particulier voor commerciële doeleinden uit de Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land, niet onder die vrijstelling vallen.

Derde en vierde vraag

54 Met zijn derde en vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van de btw-richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan nationale rechtspraak volgens welke de belastingdienst – wanneer hij vaststelt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, maar dat de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – verplicht is te onderzoeken of de btw-vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), kan worden toegepast op de levering in kwestie, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

55 Dienaangaande zij in herinnering gebracht dat de lidstaten volgens artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn vrijstelling verlenen voor de levering van goederen die door of voor rekening van een niet op hun respectieve grondgebied gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Unie, met uitzondering van – in wezen – de levering van door de afnemer zelf vervoerde goederen bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van vervoermiddelen voor privégebruik. Die bepaling moet worden gelezen in samenhang met artikel 14, lid 1, van die richtlijn, dat bepaalt dat als „levering van goederen” wordt beschouwd, de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken (arresten van 28 februari 2018, Pieńkowski, C‑307/16, EU:C:2018:124, punt 24, en 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

56 Uit deze bepalingen en in het bijzonder de in artikel 146, lid 1, onder b), gebruikte term „verzonden” volgt dat een goed is uitgevoerd en de exportlevering wordt vrijgesteld wanneer de macht om als eigenaar te beschikken over dat goed op de afnemer is overgegaan en de leverancier aantoont dat dit goed naar een plaats buiten de Unie is verzonden of vervoerd en het grondgebied van de Unie ingevolge deze verzending of dit vervoer fysiek heeft verlaten (arresten van 28 februari 2018, Pieńkowski, C‑307/16, EU:C:2018:124, punt 25, en 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

57 In casu staat vast dat er leveringen van goederen in de zin van artikel 14 van de btw-richtlijn hebben plaatsgevonden, dat de goederen waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelingen betrekking hebben door de afnemers ervan naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd en dat het daadwerkelijke vertrek van deze goederen uit het grondgebied van de Unie voor elk van de betrokken leveringen blijkt uit een visum dat door de douaneautoriteit van uitgang is aangebracht op een formulier dat in het bezit is van de belastingplichtige.

58 Indien de in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn bedoelde levering betrekking heeft op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, geldt de vrijstelling daarenboven inderdaad slechts wanneer de in artikel 147 van deze richtlijn vastgestelde, bijkomende voorwaarden vervuld zijn (arrest van 28 februari 2018, Pieńkowski, C‑307/16, EU:C:2018:124, punt 27).

59 Zoals evenwel uitdrukkelijk blijkt uit de bewoordingen van artikel 147, lid 1, eerste alinea, van de btw-richtlijn en de in het vorige punt in herinnering gebrachte rechtspraak, vormt artikel 147 van deze richtlijn echter slechts een specifieke toepassing van de vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), ervan en vormen de in dat artikel 147 gestelde voorwaarden een aanvulling op die van artikel 146, lid 1, onder b). Hieruit volgt dat het feit dat er niet is voldaan aan deze specifieke voorwaarden van artikel 147, niet kan uitsluiten dat er wel is voldaan aan de voorwaarden die alleen zijn vastgesteld in dat artikel 146, lid 1, onder b).

60 Overigens voorziet artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn niet in een voorwaarde volgens welke de douaneformaliteiten bij uitvoer in acht moeten worden genomen opdat de in deze bepaling neergelegde vrijstelling bij uitvoer van toepassing is (zie naar analogie arrest van 28 maart 2019, Vinš, C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 26).

61 Voorts heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat het begrip „levering van goederen” objectief van aard is en onafhankelijk van het oogmerk en het resultaat van de betrokken handelingen wordt toegepast, zonder dat de belastingautoriteiten de bedoeling van de betrokken belastingplichtige hoeven te onderzoeken en zonder dat zij rekening hoeven te houden met het oogmerk van een andere marktdeelnemer dan de betrokken belastingplichtige die deel uitmaakt van dezelfde keten van leveringen (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

62 Uit het voorgaande volgt dat een handeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is een levering van goederen in de zin van artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn vormt, indien zij voldoet aan de in punt 56 van dit arrest in herinnering gebrachte objectieve criteria waarop dit begrip is gebaseerd (zie naar analogie arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 23).

63 De kwalificatie van een handeling als „exportlevering” in de zin van deze bepaling kan bijgevolg niet afhangen van de inachtneming van de douaneformaliteiten die van toepassing zijn bij uitvoer (zie naar analogie arrest van 28 maart 2019, Vinš, C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak), noch van het feit dat de afnemer bij aankoop de bedoeling had om geen gebruik te maken van de vrijstelling van die bepaling, maar van de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn. Deze omstandigheden sluiten immers niet uit dat aan voornoemde objectieve criteria is voldaan.

64 Gelet op een en ander moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van de btw-richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan nationale rechtspraak volgens welke de belastingdienst – wanneer hij vaststelt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, maar dat de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – verplicht is te onderzoeken of de btw-vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), kan worden toegepast op de levering in kwestie, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

Vijfde vraag

65 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van de btw-richtlijn, alsook de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale praktijk waarbij de belastingdienst een belastingplichtige automatisch de btw-vrijstelling van elk van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben verlaten.

66 Zoals in wezen blijkt uit de analyse van de eerste en de tweede vraag, is de btw-vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn niet van toepassing op goederen die door de afnemer voor commerciële doeleinden uit de Unie worden meegenomen met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land. Zoals in punt 59 van dit arrest reeds is opgemerkt, vormt de vrijstelling als bedoeld in dat artikel 147 echter slechts een specifieke toepassing van de vrijstelling in artikel 146, lid 1, onder b), van deze richtlijn en sluit het feit dat er niet is voldaan aan de specifieke voorwaarden van dat artikel 147 niet uit dat de voorwaarden van dat artikel 146, lid 1, onder b), wel zijn vervuld.

67 Bijgevolg kan het feit dat een belastingdienst vaststelt dat de uitvoer in kwestie voor commerciële doeleinden heeft plaatsgevonden en dus niet in aanmerking komt voor de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn, niet automatisch tot de slotsom leiden dat ook de vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), van deze richtlijn moet worden geweigerd.

68 Zoals ook in de punten 62 en 63 van dit arrest in wezen reeds in herinnering is gebracht, hangt de kwalificatie van een handeling als „levering van goederen” in de zin van artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn bovendien af van de vraag of zij voldoet aan de in punt 56 van dit arrest in herinnering gebrachte objectieve criteria waarop dit begrip is gebaseerd, en mag die kwalificatie niet afhangen van de naleving van douaneformaliteiten, noch van het oogmerk van de belastingplichtige of van een andere marktdeelnemer die deel uitmaakt van dezelfde toeleveringsketen.

69 Zoals evenwel blijkt uit artikel 131 van de btw-richtlijn, zijn de vrijstellingen die zijn geregeld in de hoofdstukken 2 tot en met 9 van titel IX van die richtlijn, waar de artikelen 146 en 147 deel van uitmaken, van toepassing onder de voorwaarden die de lidstaten stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen te verzekeren en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen. Artikel 273 van de btw-richtlijn bepaalt bovendien dat de lidstaten andere verplichtingen kunnen voorschrijven die zij noodzakelijk achten ter waarborging van de juiste inning van de btw en ter voorkoming van fraude.

70 Dienaangaande heeft het Hof al geoordeeld dat de lidstaten bij de uitoefening van de hun door de vermelde artikelen 131 en 273 verleende bevoegdheden de algemene rechtsbeginselen moeten naleven die deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie, waaronder met name het evenredigheidsbeginsel (zie in die zin arresten van 28 februari 2018, Pieńkowski, C‑307/16, EU:C:2018:124, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 26).

71 Wat dit beginsel betreft, dient eraan te worden herinnerd dat een nationale praktijk verder gaat dan noodzakelijk is om de juiste heffing van de belasting te verzekeren indien het recht op btw-vrijstelling in wezen afhankelijk wordt gesteld van de naleving van formele verplichtingen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de materiële voorwaarden, en met name zonder dat er hoeft te worden nagegaan of daaraan is voldaan. Handelingen moeten namelijk worden belast met inachtneming van hun objectieve kenmerken (zie naar analogie arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

72 Het beginsel van fiscale neutraliteit vereist dat de btw-vrijstelling wordt verleend wanneer aan de materiële voorwaarden daarvoor is voldaan, zelfs wanneer de belastingplichtigen niet hebben voldaan aan bepaalde formele vereisten (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

73 Volgens de rechtspraak van het Hof bestaan er slechts twee gevallen waarin niet-eerbiediging van een formeel vereiste tot verlies van het recht op btw-vrijstelling kan leiden (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

74 In de eerste plaats kan niet-naleving van een formeel vereiste tot de weigering van de btw-vrijstelling leiden wanneer deze niet-naleving het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden is voldaan, verhindert (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75 Gelet op de door de verwijzende rechter geformuleerde vragen, moet in dit verband in herinnering worden gebracht dat de in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn neergelegde vrijstelling inderdaad een „vrijstelling bij uitvoer” vormt en dat het dus noodzakelijk is dat ten genoegen van de bevoegde belastingautoriteiten wordt vastgesteld dat deze uitvoer werkelijk heeft plaatsgevonden. Een dergelijk vereiste, dat dus betrekking heeft op de materiële voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om die vrijstelling te kunnen verlenen, kan derhalve niet worden aangemerkt als een zuiver formele verplichting in de zin van de in punt 71 van dit arrest vermelde rechtspraak (zie in die zin arresten van 8 november 2018, Cartrans Spedition, C‑495/17, EU:C:2018:887, punten 47 en 48, en 28 maart 2019, Vinš, C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 36).

76 Een bewijslevering waarbij alle andere bewijsmiddelen worden uitgesloten kan evenwel niet worden opgelegd en alle bewijsmiddelen die de bevoegde belastingautoriteit kunnen overtuigen, moeten worden aanvaard (zie in die zin arrest van 8 november 2018, Cartrans Spedition, C‑495/17, EU:C:2018:887, punten 49 en 50).

77 Zoals reeds is opgemerkt in punt 57 van dit arrest, staat in casu niettemin vast dat er leveringen van goederen in de zin van artikel 14 van de btw-richtlijn hebben plaatsgevonden, dat de goederen waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelingen betrekking hebben door de afnemers ervan naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd en dat de daadwerkelijke verplaatsing van deze goederen uit het grondgebied van de Unie voor elk van de betrokken leveringen blijkt uit een visum dat door de douaneautoriteit van uitgang is aangebracht op een formulier dat in het bezit is van de belastingplichtige.

78 Het feit dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde formulier bestemd is voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn sluit niet uit dat op basis van het daarop aangebrachte visum kan worden aangenomen dat er is voldaan aan de materiële voorwaarde dat de goederen het grondgebied van de Unie daadwerkelijk hebben verlaten. Het aanbrengen van een dergelijk visum op een factuur of op een in de plaats daarvan komend bewijsstuk vormt immers een in artikel 147, lid 2, van de btw-richtlijn uitdrukkelijk toegestane vorm van bewijs dat de goederen in kwestie uit de Unie zijn uitgevoerd. Voorts vormt het onder de douaneregeling voor uitvoer plaatsen van de betrokken goederen, of dit nu vóór of ná de uitvoer plaatsvindt, een formele verplichting die bovendien niet tot het gemeenschappelijke btw-stelsel, maar tot de douaneregeling behoort. De niet-naleving van deze verplichting sluit dus als zodanig niet uit dat de materiële voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling zijn vervuld (zie in die zin arrest van 28 maart 2019, Vinš, C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 39).

79 In die omstandigheden is het onverenigbaar met het evenredigheidsbeginsel wanneer geen vrijstelling wordt toegekend voor een levering van goederen bij uitvoer op grond dat de betrokken belastingplichtige de douaneprocedure bij uitvoer van die goederen niet heeft nageleefd en niet over de nodige documenten beschikt, hoewel het vaststaat dat die goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd overeenkomstig de in punt 56 van dit arrest in herinnering gebrachte criteria, wat blijkt uit een door de douaneautoriteit van uitgang aangebracht visum, en deze levering dus, gelet op haar objectieve kenmerken, voldoet aan de in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn bepaalde vrijstellingsvoorwaarden (zie naar analogie arrest van 28 maart 2019, Vinš, C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 30). Het staat aan de verwijzende rechter om de daarvoor vereiste controles te verrichten.

80 In de tweede plaats kan een belastingplichtige die opzettelijk aan belastingfraude heeft deelgenomen en zo de goede werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar heeft gebracht, zich niet op het beginsel van fiscale neutraliteit beroepen om vrijstelling van de btw te verkrijgen. Volgens de rechtspraak van het Hof is het niet in strijd met het Unierecht om te eisen dat een marktdeelnemer te goeder trouw handelt en alles doet wat redelijkerwijs kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat hij door de handeling die hij verricht niet betrokken raakt bij belastingfraude. Ingeval de betrokken belastingplichtige wist of had moeten weten dat de door hem verrichte handeling deel uitmaakte van fraude door de afnemer en hij niet alle hem ter beschikking staande redelijke maatregelen heeft genomen om deze fraude te voorkomen, moet hem het recht op de btw-vrijstelling worden geweigerd (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

81 Daarentegen kan de leverancier, ongeacht of hij al dan niet bij de fraude van de afnemer betrokken is, niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betaling van de btw. Het is immers kennelijk onevenredig om een belastingplichtige aan te spreken voor het verlies aan belastinginkomsten dat is veroorzaakt door frauduleus handelen van derden waarop hij geen enkele invloed heeft (arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

82 In dit verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat in een situatie waarin is voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling bij uitvoer zoals bedoeld in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn, met name het vertrek van de betrokken goederen uit het douanegebied van de Unie, over die levering geen btw is verschuldigd en dat in dergelijke omstandigheden in principe geen gevaar meer bestaat voor belastingfraude of belastingderving dat kan rechtvaardigen dat de betrokken transactie wordt belast (arresten van 19 december 2013, BDV Hungary Trading, C‑563/12, EU:C:2013:854, punt 40, en 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 35).

83 Er zij ook aan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat het feit dat de frauduleuze handelingen in een derde staat zijn gepleegd niet voldoende is om elke vorm van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt uit te sluiten en dat het in een dergelijke situatie aan de nationale rechter staat om na te gaan of de aan de orde zijnde handelingen daadwerkelijk deel uitmaakten van een dergelijke fraude en, indien dat zo was, te beoordelen of de belastingplichtige wist of had moeten weten dat dit het geval was (zie in die zin arrest van 17 oktober 2019, Unitel, C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 37).

84 In casu preciseert de verwijzende rechter echter niet de aard van de door Bakati gepleegde fraude, in het bijzonder de mate waarin haar gedrag tot fiscale verliezen heeft geleid of de werking van dit gemeenschappelijke stelsel in gevaar zou hebben gebracht. In dit verband kan de loutere eventuele verhoging van de omzet van deze onderneming ten nadele van die van haar concurrenten als zodanig op het eerste gezicht geen dergelijk gevaar vormen.

85 Voorts zij opgemerkt dat de toepassing van een vrijstelling bij uitvoer in de zin van artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn niet afhangt van de uitoefening van een keuzemogelijkheid door de belastingplichtige, aangezien het recht op een dergelijke vrijstelling in beginsel bestaat wanneer er is voldaan aan de daartoe gestelde materiële voorwaarden, overeenkomstig de in punt 56 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak. Anders dan de verwijzende rechter lijkt te overwegen, kunnen de lessen die voortvloeien uit het arrest van 17 mei 2018, Vámos (C‑566/16, EU:C:2018:321) – betreffende de mogelijkheid voor een lidstaat om de toepassing met terugwerkende kracht van de bijzondere btw-regeling die voorziet in een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, uit te sluiten voor een belastingplichtige die wel voldoet aan de daartoe vereiste materiële voorwaarden, maar die niet heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van deze regeling op het ogenblik dat hij opgave deed van het begin van zijn economische activiteiten –, bijgevolg niet worden toegepast in omstandigheden als die van het hoofdgeding.

86 Uit de bewoordingen van de vijfde prejudiciële vraag en de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt echter dat Bakati heeft deelgenomen aan de inbreuk op artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn.

87 Een dergelijke gerichte inbreuk op een bepaling van de btw-richtlijn, die niet leidt tot een verlies van belastinginkomsten voor de Unie, kan echter niet worden geacht de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar te brengen.

88 Bijgevolg kan een dergelijke schending niet worden bestraft door weigering van de btw-vrijstelling voor de daadwerkelijk verrichte uitvoer, zonder de mogelijkheid uit te sluiten dat voor dergelijke inbreuken op grond van het nationale recht evenredige administratieve sancties worden opgelegd, zoals het opleggen van geldboeten.

89 Gelet op een en ander moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van de btw-richtlijn, alsook de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale praktijk waarbij de belastingdienst een belastingplichtige automatisch de btw-vrijstelling van elk van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben verlaten. In die omstandigheden moet de in dat artikel 146, lid 1, onder b), bepaalde btw-vrijstelling wel worden geweigerd indien de niet-naleving van een formeel vereiste tot gevolg heeft dat het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling is voldaan, wordt verhinderd of indien wordt vastgesteld dat die belastingplichtige wist of had moeten weten dat de handeling in kwestie deel uitmaakte van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt.

Kosten

90 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1) De vrijstelling als bedoeld in artikel 147, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor „goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers” moet aldus worden uitgelegd dat de goederen die een niet in de Europese Unie gevestigde particulier voor commerciële doeleinden uit de Europese Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land, niet onder die vrijstelling vallen.

2) Artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112 moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan nationale rechtspraak volgens welke de belastingdienst – wanneer hij vaststelt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, maar dat de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – verplicht is te onderzoeken of de btw-vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), kan worden toegepast op de levering in kwestie, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

3) Artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112, alsook de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale praktijk waarbij de belastingdienst een belastingplichtige automatisch de btw-vrijstelling van elk van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben verlaten. In die omstandigheden moet de in dat artikel 146, lid 1, onder b), bepaalde btw-vrijstelling wel worden geweigerd indien de niet-naleving van een formeel vereiste tot gevolg heeft dat het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling is voldaan, wordt verhinderd of indien wordt vastgesteld dat die belastingplichtige wist of had moeten weten dat de handeling in kwestie deel uitmaakte van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt.

ondertekeningen

* Procestaal: Hongaars.

ECLI:EU:C:2020:1045

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

van 16 juli 2020 (1)

Zaak C‑656/19

BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

tegen

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

[verzoek van de Szegedi Törvényszék (regionale rechter Szeged, Hongarije), voorheen Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Szeged), om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Vrijstellingen bij uitvoer – Goederen die deel uitmaken van persoonlijke bagage van niet in de Unie gevestigde reizigers – Begrip ‚persoonlijke bagage’ – Fraude – Weigering van het recht op btw-aftrek”

 

 

 

1. In richtlijn 2006/112/EG(2) is bepaald dat leveringen van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers naar buiten de Europese Unie onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: „btw”).

2. De verwijzende rechter verzoekt het Hof om uitlegging van het begrip „persoonlijke bagage van reizigers”. Hij vraagt zich in het bijzonder af of hij gebruik mag maken van de douanewetgeving waarin dezelfde of een soortgelijke uitdrukking wordt gebruikt(3), dan wel of hij uitsluitend rekening dient te houden met de „algemene betekenis van de woorden”.

I. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht – Richtlijn 2006/112

3. Artikel 146, lid 1, luidt:

„De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen:

[…]

b) de levering van goederen die door of voor rekening van een niet op hun respectieve grondgebied gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap […];

[…]”

4. Artikel 147 luidt als volgt:

„1. Indien de in artikel 146, lid 1, [onder] b), bedoelde levering betrekking heeft op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, geldt de vrijstelling slechts wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

a) de reiziger is niet in de Gemeenschap gevestigd;

b) de goederen worden naar een plaats buiten de Gemeenschap vervoerd vóór het einde van de derde maand volgende op die waarin de levering geschiedde;

c) het totale bedrag van de levering, btw inbegrepen, is hoger dan […] 175 [EUR] of de tegenwaarde daarvan in nationale munteenheid die eenmaal per jaar op basis van de op de eerste werkdag van de maand oktober geldende wisselkoers wordt vastgesteld en met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar van toepassing is.

De lidstaten mogen evenwel een levering waarvan het totale bedrag lager is dan het in de eerste alinea, [onder] c), genoemde bedrag, van belasting vrijstellen.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder ‚reiziger die niet in de Gemeenschap is gevestigd’ verstaan een reiziger wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet in de Gemeenschap is gelegen. In dat geval wordt onder ‚woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats’ verstaan de plaats die als zodanig is vermeld op het paspoort, de identiteitskaart of enig ander document dat door de lidstaat op het grondgebied waarvan de levering wordt verricht, als identiteitsbewijs wordt erkend.

[…]”

B. Nationaal recht – Btw-wet

5. § 98 van de Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(4) luidt als volgt:

„(1) Van de belasting zijn vrijgesteld de leveringen van producten die per post zijn verstuurd of vanuit het land naar een land buiten de Gemeenschap zijn vervoerd, op voorwaarde dat de verzending of het vervoer:

[…]

b) is verricht door de afnemer zelf of door een derde die voor zijn rekening handelt, indien is voldaan aan de aanvullende voorwaarden van dit artikel, leden 3 en 4, of de artikelen 99 en 100 van de onderhavige wet.

[…]

(3) Lid 1, onder b), kan onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 99 en 100 worden toegepast indien de afnemer niet in Hongarije is gevestigd of, bij ontstentenis daarvan, hier niet zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft.

[…]”

6. § 99 luidt:

„(1) Wanneer de afnemer een buitenlandse reiziger is en de geleverde goederen […] deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage of reisbagage, moeten voor de toepassing van de in § 98, lid 1, bedoelde uitzondering de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) het totale bedrag van de levering, heffingen inbegrepen, is hoger dan 175 EUR of de tegenwaarde daarvan;

b) de buitenlandse reiziger toont zijn hoedanigheid aan met behulp van reisdocumenten of andere documenten die zijn uitgegeven door in Hongarije als bevoegd erkende autoriteiten en die strekken tot identificatie van de persoon;

c) de autoriteit op de plaats waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap verlaten, bevestigt dat zij dat grondgebied hebben verlaten door op het formulier dat daartoe door de nationale belastingdienst is verstrekt een visum en een stempel aan te brengen […]; de goederen moeten tegelijk met de originele factuur waaruit blijkt dat de goederen zijn geleverd, worden aangeboden.

[…]”

7. In § 259, lid 10, is het begrip „buitenlandse reiziger” als volgt gedefinieerd:

„[…] een natuurlijke persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Gemeenschap noch verblijfsrecht heeft in een lidstaat van de Gemeenschap, alsook een persoon die onderdaan is van een lidstaat van de Gemeenschap maar buiten het grondgebied van de Gemeenschap verblijft”.

II. Feiten (volgens de verwijzende rechter)(5) en prejudiciële vragen

8. BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (hierna: „Bakati Plus”) is een onderneming die actief is in de groothandel in sierplanten en de detailhandel in andere producten. De detailhandel vindt plaats buiten de gebouwen van de onderneming. In de jaren na 2015 steeg haar jaaromzet van 50 miljoen Hongaarse forint (HUF) naar 1 miljard HUF per jaar.

9. In de loop van 2016, het jaar waarop de feiten betrekking hebben, hield Bakati Plus zich nagenoeg uitsluitend bezig met de verkoop van grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan een twintigtal particulieren in Servië, die tot drie families behoorden.

10. De producten werden door een gemachtigde van Bakati Plus van haar opslagplaats naar een andere, door de Servische kopers gehuurde opslagruimte in Hongarije gebracht. Die opslagruimte bevond zich in de buurt van de Hongaars-Servische grens.

11. Daar overhandigde de chauffeur die zorgde voor het vervoer de goederen aan de afnemers, tegen betaling van de koopprijs, samen met de door de vertegenwoordiger van Bakati Plus opgestelde facturen en de formulieren voor btw-teruggaaf. De goederen werden vervolgens als reisbagage in personenauto’s naar Servië vervoerd.

12. Het mechanisme om btw-vrijstelling te verkrijgen, werkte als volgt: a) Bakati Plus vulde het formulier voor btw-teruggaaf in, dat vervolgens door het douanekantoor van uitgang van de goederen werd geviseerd en van een stempel werd voorzien; b) een tweede exemplaar van het formulier werd teruggestuurd naar Bakati Plus; c) Bakati Plus betaalde de btw terug aan de kopers overeenkomstig de btw-wet, en d) Bakati Plus bracht de terugbetaalde btw in mindering op haar btw-aangifte.

13. Bakati Plus wist dat haar klanten de goederen kochten voor doorverkoop op Servische markten. Zij wist ook dat bij de transacties verschillende leden van dezelfde familie waren ingeschakeld om te bewerkstelligen dat de waarde van elke levering niet meer dan 1 miljoen HUF zou bedragen. Op die manier konden de goederen in overeenstemming met de Hongaarse douanevoorschriften de grens tussen Hongarije en Servië zonder problemen passeren.

14. De Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (belastingdienst van de provincie Csongrád, Hongarije) heeft bij een belastingcontrole vastgesteld dat de door de drie Servische families bij Bakati Plus gekochte goederen niet voor privé- of gezinsgebruik, maar voor doorverkoop waren aangeschaft en daarom niet als „reisbagage” konden worden aangemerkt. De belastingdienst oordeelde voorts dat verzoekster evenmin recht had op vrijstelling om andere redenen.

15. Naar aanleiding van die controle heeft de belastingdienst Bakati Plus bij besluit van 27 juni 2018 veroordeeld tot het betalen van het belastingverschil, met vertragingsrente, en haar een belastingboete opgelegd.

16. Bij besluit van 31 oktober 2018 heeft de Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (afdeling bezwaren van de nationale belasting- en douanedienst, Hongarije) het besluit van 27 juni 2018, waartegen Bakati Plus bezwaar had aangetekend, bekrachtigd. Zij heeft het bezwaar van Bakati Plus afgewezen onder verwijzing naar een arrest van de Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije) waarin het volgende is verklaard:

– Voor de afbakening van de definitie van het begrip „reisbagage” zijn zowel de hoeveelheid van de betrokken goederen als de frequentie van de aankopen relevant. Aangezien het begrip „persoonlijke bagage” noch in de btw-wet, noch in richtlijn 2006/112 is gedefinieerd, zijn in de nationale praktijk goederen die als reisbagage kunnen worden aangemerkt, goederen die de reiziger aankoopt voor privédoeleinden of als geschenk, doch uitdrukkelijk geen goederen die dienen voor commerciële doeleinden.

– Bakati Plus kwam ook niet in aanmerking voor belastingvrijstelling op basis van de levering van goederen voor uitvoer, aangezien zij met betrekking tot de transacties bij de douaneautoriteiten geen uitvoerprocedure had ingeleid en de transacties volgens haar eigen verklaringen nimmer als uitvoertransacties had beschouwd: de kopers hadden namelijk uitdrukkelijk om toepassing van de belastingvrijstelling voor buitenlandse reizigers gevraagd.

17. Bakati Plus heeft tegen dit tweede besluit beroep ingesteld bij de Szegedi Törvényszék (regionale rechter Szeged, voorheen Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság(6), Hongarije), die het Hof heeft verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Is de nationale praktijk waarbij het begrip ‚persoonlijke bagage’, dat deel uitmaakt van de definitie van een van btw vrijgestelde levering aan een buitenlandse reiziger, gelijk wordt gesteld met het begrip ‚persoonlijke goederen’ van het Verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer en het aanvullend protocol, en met het begrip ‚bagage’ in artikel 1, punt 5, van gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 [van de Commissie van 28 juli 2015] tot aanvulling van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie[(7)], verenigbaar met artikel 147 van richtlijn [2006/112]?

2) Zo neen, hoe moet het begrip ‚persoonlijke bagage’ in artikel 147 van [richtlijn 2006/112] dan worden gedefinieerd, gelet op het feit dat [die richtlijn] geen definitie van dit begrip bevat? Is de nationale praktijk waarbij belastingautoriteiten uitsluitend verwijzen naar de ‚algemene betekenis van de woorden’ verenigbaar met de bepalingen van het Unierecht?

3) Dienen de bepalingen van de artikelen 146 en 147 van [richtlijn 2006/112] aldus te worden uitgelegd dat wanneer een belastingplichtige overeenkomstig artikel 147 van [richtlijn 2006/112] geen recht heeft op vrijstelling bij levering aan een buitenlandse reiziger, in voorkomend geval moet worden onderzocht of de vrijstelling bij uitvoer overeenkomstig artikel 146 van die richtlijn van toepassing is, ook wanneer de douaneformaliteiten van het douanewetboek van de Unie en de gedelegeerde verordening niet in acht zijn genomen?

4) Indien het antwoord op de vorige vraag luidt dat de betrokken transactie niet als levering aan een buitenlandse reiziger, maar wel als uitvoertransactie voor vrijstelling in aanmerking kan komen, kan deze transactie dan tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de koper op het moment van aankoop in als vrijgestelde uitvoertransactie worden aangemerkt?

5) Indien het antwoord op de derde en de vierde vraag bevestigend luidt, is dan in een geval als het onderhavige – waarin de opsteller van de factuur op het tijdstip van de levering wist dat de goederen waren aangekocht voor doorverkoop en dat de buitenlandse koper de goederen desondanks als buitenlandse reiziger wenste uit te voeren, met andere woorden, waarin de opsteller van de factuur het formulier voor btw-teruggaaf over de verkoop aan de buitenlandse koper te kwader trouw heeft opgesteld en de in rekening gebrachte btw op grond van de vrijstelling die een buitenlandse reiziger geniet te kwader trouw heeft teruggevraagd – de nationale praktijk waarbij de belastingdienst ten onrechte aangegeven en betaalde belasting over leveringen van goederen aan buitenlandse reizigers weigert terug te betalen, zonder die transacties aan te merken als de levering van goederen met het oog op uitvoer en de overeenkomstige correctie uit te voeren, ook al staat onomstotelijk vast dat de bewuste goederen Hongarije als reisbagage hebben verlaten, verenigbaar met de artikelen 146 en 147 van [richtlijn 2006/112] en met de Unierechtelijke beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid?”

III. Procedure bij het Hof

18. De verwijzingsbeslissing is bij het Hof ingekomen op 4 september 2019.

19. Bakati Plus, de Hongaarse regering en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

IV. Beoordeling

20. Op aangeven van het Hof zal deze conclusie uitsluitend betrekking hebben op de eerste en de tweede prejudiciële vraag, die verband houden met het begrip „persoonlijke bagage van reizigers” in de zin van artikel 147 van richtlijn 2006/112.

21. Ik acht het evenwel noodzakelijk te verduidelijken dat de beslechting van het geding, ongeacht de uitlegging van dat begrip als bedoeld in artikel 147 van richtlijn 2006/112, van andere elementen zou kunnen afhangen indien de feiten, zoals de verwijzende rechter lijkt te suggereren, worden geacht tot stand te zijn gekomen door collusie tussen de verkoper van de goederen en zijn Servische kopers om de Hongaarse belastingregels te omzeilen.(8)

22. Ik zal eerst ingaan op het tweede onderdeel van de tweede prejudiciële vraag, waarop het antwoord naar mijn oordeel kan worden afgeleid uit de rechtspraak van het Hof. Vervolgens zal ik uitleggen hoe het begrip „persoonlijke bagage van reizigers” uit artikel 147 van richtlijn 2006/112 mijns inziens moet worden uitgelegd.

23. In de rechtspraak van het Hof betreffende btw-vrijstellingen is erop gewezen dat dergelijke vrijstellingen autonome begrippen van Unierecht zijn(9), die (strikt) moeten worden uitgelegd(10) rekening houdend met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en met de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaken(11).

A. Letterlijke uitlegging – Algemene betekenis van de woorden „persoonlijke bagage van reizigers” als uitgangspunt (tweede onderdeel van de tweede prejudiciële vraag)

24. Wat de letterlijke uitlegging betreft van de bepalingen waarin de btw-vrijstellingen zijn opgenomen, heeft het Hof aangegeven dat de betekenis en de strekking van begrippen waarvan het Unierecht geen omschrijving geeft, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van die begrippen. Het Hof nuanceert evenwel meteen dat „de context waarin zij worden gebruikt en de doelstellingen die worden nagestreefd door de regeling waarvan zij deel uitmaken”(12) daarbij in acht moeten worden genomen.

25. Aan de verwijzende rechter moet derhalve worden geantwoord dat een nationale praktijk waarbij het in artikel 147 van richtlijn 2006/112 gebruikte begrip „persoonlijke bagage” wordt uitgelegd onder uitsluitende verwijzing naar de „algemene betekenis van woorden”, niet strookt met deze rechtspraak. Die „algemene betekenis” mag niet worden losgekoppeld van de specifieke context van de regel, noch van de doelstellingen ervan.

26. Wanneer de bewoordingen van een regel niet slechts één „algemene betekenis” hebben, is het noodzakelijk dat de uitlegging wordt gebaseerd op de context en doelstellingen van die regel. Dat is het geval voor het hier aan de orde zijnde begrip.

27. Op het eerste gezicht omvat de „persoonlijke bagage” van reizigers (intuïtief) de voorwerpen die zij gewoonlijk bij zich dragen voor privégebruik, alsmede andere kleine voorwerpen die bedoeld zijn als geschenk of als souvenir.

28. Volgens die uitlegging zouden goederen voor handelsdoeleinden die de reiziger bij zich draagt wanneer hij het grondgebied van de Europese Unie verlaat, uitgesloten zijn van artikel 147 van richtlijn 2006/112. Dat is echter niet de enige mogelijke uitlegging.

29. Er kan ook worden betoogd dat de zinsnede „persoonlijke bagage” eerder betrekking heeft op de manier waarop de goederen van reizigers worden overgebracht. Vanuit dat oogpunt is de „persoonlijke bagage van reizigers” de bagage die samen met de reizende persoon van een plek naar een andere wordt verplaatst, ongeacht de inhoud van die bagage.(13) Dit zou dan zowel de „handbagage” als de „begeleide bagage”(14) betreffen, te weten de overige koffers die het traject met hetzelfde vervoersmiddel als hun eigenaar afleggen en die in een daartoe voorziene ruimte worden geplaatst (ruim van een vliegtuig, bagageruimte). Of de uitvoer al dan niet een handelskarakter heeft, zou vanuit dat oogpunt irrelevant zijn.

30. Het criterium van een letterlijke uitlegging levert dus geen eenduidig antwoord op. Zoals ik reeds heb uitgelegd, moet gebruik worden gemaakt van de criteria van systematische en teleologische uitlegging.

B. Context en doelstellingen van de btw-vrijstelling voor de uitvoer van goederen in de persoonlijke bagage van reizigers

1. Contextuele uitlegging

31. Artikel 147 van richtlijn 2006/112 is het tweede van de twee artikelen waaruit hoofdstuk 6 („Vrijstellingen bij uitvoer”) van titel IX („Vrijstellingen”) bestaat. In werkelijkheid is artikel 147 niets meer dan een verdere uitwerking van in het bijzonder artikel 146, lid 1, onder b).

32. Richtlijn 2006/112, en dan met name titel IX en vooral hoofdstuk 6, dat de artikelen 146 en 147 bevat, vormt mijns inziens de basis voor de interpretatie van het in laatstgenoemd artikel gebruikte begrip „persoonlijke bagage” van reizigers. Die interpretatiebasis kan daarnaast ook andere regels van het btw-stelsel omvatten.

33. De verwijzende rechter en voor een deel ook de Commissie(15) plaatsen echter de regels op douanegebied op de voorgrond. Ik zal eerst naar die regels verwijzen, en naar hun rol als „context”.

a) Btw-regeling en douaneregeling

34. In de nationale praktijk waarvan de verenigbaarheid met richtlijn 2006/112 in het geding ter discussie staat, worden twee douanebegrippen gebruikt:

– het begrip „persoonlijke goederen” uit het Verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer en het aanvullend protocol(16);

– het begrip „bagage” uit de gedelegeerde verordening, die ter uitvoering van het douanewetboek van de Unie is vastgesteld(17).

35. Er dient meteen op te worden gewezen dat de Europese Unie geen partij is bij het Verdrag van New York van 1954, dat thans ook niet voor alle lidstaten bindend is.

36. Daarentegen is bij besluit van de Raad van 15 maart 1993 wel de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990, namens de (toenmalige) Gemeenschap goedgekeurd en zijn de bijlagen bij die overeenkomst aanvaard, met enkele punten van voorbehoud.(18) In die overeenkomst is het Verdrag van New York van 1954 overgenomen, zij het niet in zijn geheel.

37. Welke aspecten van de overeenkomst en van de gedelegeerde verordening relevant zouden kunnen zijn voor deze zaak, hoef ik hier evenwel niet te bespreken.

38. Er bestaat stellig een nauw verband tussen het douanestelsel en het btw-stelsel, wat onder meer het gecoördineerde beheer van belastingen vergemakkelijkt. Dat onderlinge verband betekent echter niet dat de premisse van de verwijzende rechter, die het Hof in andere arresten heeft verworpen „gezien de verschillen in opzet, voorwerp en doel tussen dat [btw-stelsel] en het communautaire stelsel voor de heffing van douanerechten”(19), zonder meer kan worden aangenomen.

39. Een van die verschillen betreft de manier waarop „persoonlijke bagage van reizigers” in beide stelsels wordt opgevat.

– Op douanegebied wordt met „persoonlijke bagage van reizigers” verwezen naar het grensoverschrijdende vervoer van alle goederen, ongeacht hun karakter. Elke component van de bagage is onderworpen aan de regelgeving op douanegebied. Of goederen al dan niet bestemd zijn voor handelsdoeleinden kan (naast andere factoren, zoals de hoeveelheid of het gewicht van de goederen) relevant zijn in een latere fase, bij het bepalen van de toepasselijke douaneregeling.(20)

– De btw-vrijstelling voor het vervoer van goederen die worden ingevoerd door uit derde landen komende reizigers is daarentegen op de eerste plaats uitdrukkelijk afhankelijk van de voorwaarde dat de invoer geen handelskarakter heeft. Zo staat het in artikel 4 van richtlijn 2007/74/EG(21): „De lidstaten verlenen, in de vorm van drempelbedragen of kwantitatieve beperkingen, vrijstelling van btw en accijnzen voor in de persoonlijke bagage van reizigers ingevoerde goederen, mits de invoer geen handelskarakter heeft.”(22)

40. Wat hier aan de orde is, is nu juist of het in het voorgaande punt vermelde vereiste (dat er geen sprake is van een handelskarakter) niet alleen geldt voor de btw-vrijstelling bij invoer, maar ook voor de btw-vrijstelling bij levering van goederen die in de persoonlijke bagage van reizigers worden uitgevoerd naar landen buiten de Europese Unie.

41. Op basis van een analyse van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de communautaire btw-regels (die zijn uitgemond in artikel 147 van richtlijn 2006/112) en van de manier waarop die regels zich verhouden tot de regels die golden vóór richtlijn 2007/74, kom ik tot de conclusie dat het de btw-regeling is, en niet de douaneregeling, die de juiste context verschaft om de uitleggingsproblemen op te lossen.(23)

42. Dit is overigens ook het criterium waarop de desbetreffende rechtspraak van het Hof is gebaseerd: de uitlegging van de vrijstellingen van deze belasting moet „in het algemene kader van het […] gemeenschappelijke btw-stelsel […] worden geplaatst”.(24)

b) Eerdere regelgeving – Richtlijn 69/169

1) Vrijstelling bij invoer

43. Om de reikwijdte van artikel 147 van richtlijn 2006/112 te bepalen, moet worden teruggegaan naar het begin van de harmonisatie van de omzetbelastingen die bij invoer worden geheven in het internationale reizigersverkeer (richtlijn 69/169/EEG(25)).

44. In richtlijn 69/169 werd uitgegaan van de destijds geldende status quo met betrekking tot de harmonisatie van indirecte belastingen en werd erop gewezen dat, in afwachting van een verdergaande harmonisatie, de belastingheffing bij invoer en het ontheffen van belasting bij uitvoer in het handelsverkeer tussen de lidstaten zouden worden gehandhaafd.(26)

45. Teneinde ervoor te zorgen dat „de bevolking […] zich meer bewust wordt van de realiteit van de gemeenschappelijke markt”(27) werden bij richtlijn 69/169 de bepalingen inzake de vrijstellingen van omzetbelastingen geharmoniseerd voor de invoer door reizigers. De goederen werden in het land van uitreis verworven inclusief belasting; het door het land van inreis afzien van de heffing van omzetbelasting vermeed dat dubbele belastingheffing zou plaatsvinden. Zulks mocht er echter niet toe leiden dat er geen belasting werd geheven.(28)

46. De vrijgestelde invoer gold voor goederen die deel uitmaakten van de persoonlijke bagage van reizigers, mits die goederen geen handelskarakter hadden en hun totale waarde een bepaald bedrag niet overschreed.(29)

47. In artikel 3 van richtlijn 69/169 werd „invoer waaraan elk handelskarakter vreemd is”, omschreven als invoer welke een incidenteel karakter draagt en uitsluitend betrekking heeft op goederen, bestemd voor persoonlijk gebruik van de reizigers dan wel voor gebruik door leden van hun gezin of bestemd om ten geschenke te worden aangeboden, mits blijkens de aard en de hoeveelheid der goederen aan die invoer geen commerciële overwegingen ten grondslag liggen.

2) Belastingontheffing bij uitvoer – Niet-commerciële uitvoer

48. De vrijstelling bij invoer in het grensoverschrijdende handelsverkeer mocht er niet toe leiden dat er geen belasting werd geheven. Daarom behelsde artikel 6 van richtlijn 69/169, in zijn oorspronkelijke versie, een verplichting voor de lidstaten om maatregelen te treffen om te voorkomen dat leveringen aan reizigers die in een lidstaat hun woonplaats of hun gewone verblijfplaats, dan wel het centrum van hun beroepsbezigheden hadden en die van de regeling voor vrijstelling bij invoer gebruikmaakten, van belasting zouden worden ontheven.

49. Het verbod op belastingontheffing bij uitvoer werd geleidelijk aan versoepeld vanwege de technische problemen die het opleverde en om dubbele belastingheffing te vermijden.(30) Voor zover hier van belang werd artikel 6 van richtlijn 69/169 gewijzigd bij richtlijn 72/230/EEG(31) om het de lidstaten mogelijk te maken onder bepaalde voorwaarden, met betrekking tot de verkoop in de kleinhandelsfase, ontheffing van omzetbelasting te verlenen voor leveringen van goederen welke de reizigers bij het verlaten van een lidstaat in hun persoonlijke bagage meevoeren.

50. Voor reizigers die hun verblijfplaats in een andere lidstaat hadden, was belastingontheffing mogelijk vanaf een bepaalde waarde, die hoe dan ook hoger moest zijn dan het bedrag van de vrijstelling bij invoer in het intracommunautaire reizigersverkeer overeenkomstig diezelfde richtlijn. Voor reizigers van buiten de Gemeenschap hadden de lidstaten de bevoegdheid om die minimale waarde vast te stellen.

51. Hoewel niet specifiek wordt verwezen naar het feit dat de uitvoer geen handelskarakter mag hebben, moet uit de context van artikel 6 van richtlijn 69/169 worden begrepen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is op uitvoer waaraan elk handelskarakter vreemd is, zoals gedefinieerd in artikel 3 van die richtlijn.

3) Schrapping van artikel 6 van richtlijn 69/169 en verdere ontwikkelingen

52. In 1977 werd de Zesde richtlijn aangenomen, waarvan titel X betrekking had op belastingvrijstellingen. Binnen die titel kwamen in artikel 15, lid 2, de vrijstellingen bij uitvoer en voor met uitvoer gelijkgestelde handelingen aan bod. Dat artikel bevatte geen specifieke verwijzing naar het vervoer in de persoonlijke bagage van reizigers.

53. De btw-vrijstellingen bij invoer bleven krachtens artikel 14, lid 1, onder d), van de Zesde richtlijn geregeld bij richtlijn 69/169.

54. Artikel 6 van richtlijn 69/169 werd met ingang van 1 januari 1993 geschrapt overeenkomstig artikel 1, punt 25, van richtlijn 92/111/EEG(32).

55. Bij richtlijn 92/111 werd in artikel 15 van de Zesde richtlijn een aanvullende alinea toegevoegd inzake de regeling voor reizigers, waarbij de Commissie werd opgedragen voorstellen in te dienen bij de Raad om de wijze van toepassing uit te werken van de vrijstelling voor in het kleinhandelsstadium verrichte leveringen van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

56. In de versie van artikel 15 die vervolgens werd goedgekeurd (bij richtlijn 95/7/EG(33)), werd in lid 2 gekozen voor een formulering die nagenoeg overeenkomt met artikel 147 van de huidige richtlijn 2006/112. Er wordt derhalve, anders dan in richtlijn 69/169 en – ook nu nog – in richtlijn 2007/74 (die richtlijn 69/169 vervangt wat de vrijstellingen bij invoer uit derde landen betreft), niet verwezen naar de omstandigheid dat er geen sprake mag zijn van „commerciële overwegingen”.

57. Ondanks dat stilzwijgen is er niets in het wetgevingsproces dat tot artikel 15, lid 2, van de Zesde richtlijn – in zijn versie van 1995 – heeft geleid, dat erop wijst dat het de bedoeling was om de vrijstelling uit te breiden naar leveringen van goederen (met het oog op het vervoer van die goederen in de persoonlijke bagage van reizigers) die bestemd waren om te worden verkocht. Mijns inziens had een wijzing van die omvang moeten worden aangegeven; zij kan niet zonder meer worden afgeleid uit een weglating.

58. Voor het overige werd het verband tussen deze bepaling en richtlijn 69/169 behouden:

– ten eerste werd voor de berekening van de totale waarde van de uitvoer in nationale valuta verwezen naar artikel 7, lid 2, van richtlijn 69/169;

– ten tweede werden de minimumwaarde voor de in artikel 15, lid 2, van de Zesde richtlijn bedoelde vrijstelling en de maximumwaarde voor de vrijstelling bij invoer van goederen in de persoonlijke bagage bij reizen naar de Gemeenschap uit een derde land, zoals geregeld bij richtlijn 69/169, vastgesteld op hetzelfde bedrag(34).

59. Artikel 15, lid 2, van de Zesde richtlijn moet kortom aldus worden opgevat dat het uitsluitend van toepassing was op leveringen van goederen die in de persoonlijke bagage van reizigers worden vervoerd en geen commercieel karakter hebben. Zo werd de parallel gehandhaafd met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling bij invoer van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers uit derde landen.

c) Van de Zesde richtlijn naar richtlijn 2006/112

60. In artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112 is de tekst overgenomen van artikel 15, lid 2, van de Zesde richtlijn.(35) De ontstaansgeschiedenis die ik heb uiteengezet, bevestigt dat de geldende richtlijn, en niet de douanewetgeving, de geschikte context is om de reikwijdte te bepalen van de vrijstelling voor de levering van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

61. Artikel 147 van richtlijn 2006/112 is geen op zichzelf staande bepaling, maar betreft, zoals ik reeds heb aangegeven, een specifiek geval van de vrijstelling bij „indirecte uitvoer”(36), waarop artikel 146, lid 1, onder b), betrekking heeft.

62. Hoewel om die reden op het eerste gezicht zou kunnen worden gesteld dat beide artikelen betrekking hebben op leveringen voor de uitvoer, los van het (al dan niet commerciële) karakter daarvan, is dat volgens mij niet het geval.

63. Ten eerste is tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor richtlijn 2006/112 niet verwezen naar de bestemming van uitgevoerde goederen die deel uitmaken van de bagage van reizigers. Aangezien in deze richtlijn de eerdere regeling slechts is overgenomen, leid ik dan ook af dat dezelfde voorwaarden gelden.(37)

64. Ten tweede wordt aan de hand van de voorwaarden die in artikel 147 van richtlijn 2006/112 zijn opgesomd, een situatie geschetst die wordt gekenmerkt door persoonlijke elementen (met betrekking tot de reiziger) en objectieve elementen (met betrekking tot de reis en de goederen) die niet stroken met wat commerciële uitvoer inhoudt:

– wat de reiziger betreft, blijkt uit de verwijzing naar het bewijs (identiteitskaart of gelijkwaardig) van zijn verblijfplaats buiten de Unie dat het om een natuurlijke persoon gaat;

– het vereiste dat de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de reiziger niet in de Unie is gelegen, geeft aan dat er wordt gedacht aan iemand die geen marktdeelnemer is (waarschijnlijk een toerist, hoewel er ook andere mogelijkheden zijn)(38);

– die idee (van een gelegenheidsreiziger) wordt bevestigd door het vooruitzicht dat de reiziger zich binnen de Unie zou kunnen verplaatsen(39), en door de maximumtermijn van drie maanden vanaf de levering van de goederen, waarna het recht op vrijstelling vervalt(40);

– het moet om een beperkt volume en een beperkte hoeveelheid voorwerpen gaan, aangezien de reiziger ze bij zijn verplaatsingen op het grondgebied van de Unie bij zich moet dragen tot hij dat grondgebied verlaat indien hij van de vrijstelling gebruik wil maken;

– de goederen moeten samen minstens een bepaalde waarde hebben (hoewel de lidstaten een lagere waarde kunnen voorschrijven). Het beperkte bedrag dat is vastgesteld in richtlijn 2006/112 en het feit dat er een überhaupt een bedrag is vastgesteld(41), bevestigen dat de uitvoer geen commerciële doeleinden mag hebben.

65. Het tijdstip en de manier waarop de vrijstelling wordt toegepast, onderbouwen dit betoog. Juist omdat artikel 147 doorgaans goederen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de reiziger betreft, kan niet worden uitgesloten dat die reiziger de goederen zelf verbruikt terwijl hij zich in de Unie bevindt, wat betekent dat hij dan hier btw dient te betalen. De vrijstelling geldt daarom pas op een later tijdstip, in de vorm van een btw-teruggaaf waarvoor moet worden aangetoond dat de goederen het grondgebied van de Unie hebben verlaten, en niet wanneer de goederen worden aangeschaft.

2. Teleologische uitlegging

66. Artikel 147 sluit aan op de gemeenschappelijke theoretische grondslag voor vrijstellingen bij uitvoer: aangezien de btw een verbruiksbelasting binnen de fiscale jurisdictie is en de uitgevoerde goederen buiten die jurisdictie zullen worden verbruikt, dient zij niet van toepassing te zijn op de leveringen van die goederen.(42) Zo wordt een dubbele belastingheffing vermeden.

67. Daar komt bij dat met artikel 147 van richtlijn 2006/112 ook nog een andere specifieke doelstelling wordt nagestreefd, die verband houdt met het feit dat de lidstaten ervoor kunnen kiezen om leveringen van goederen waarvan de totale waarde lager is dan is vastgesteld in dat artikel, vrij te stellen van de belasting.

68. Zo kunnen lidstaten die dit wensen, afzien van de ontvangsten afkomstig van aankopen van geringe waarde en in plaats daarvan de aankoop van producten stimuleren door het scala van producten die in aanmerking komen voor btw-teruggaaf uit te breiden.

69. Aangezien het daarmee gewoonlijk de bedoeling is om het toerisme te bevorderen, versterkt dit het argument dat met de „persoonlijke bagage van reizigers” in de zin van artikel 147 van richtlijn 2006/112 geen uitvoer voor de handel wordt bedoeld.

70. Een andere uitlegging, waarbij de vrijstelling voor leveringen van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers ook zou gelden voor de uitvoer van dergelijke goederen wanneer zij bestemd zijn om te worden doorverkocht, zou de ratio van de bij artikel 147 van richtlijn 2006/112 opgezette bijzondere regeling op losse schroeven zetten.

71. Dat er een afzonderlijke regeling bestaat voor de vrijstelling voor leveringen van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, is een bewuste keuze van de Uniewetgever geweest, die de desbetreffende regels niet op één lijn heeft willen stellen met die voor de normale uitvoer voor de handel, maar juist daarvan heeft willen onderscheiden. Beide regelingen dienen een verschillend doel.

72. Een andere uitlegging zou van artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van richtlijn 2006/112 bovendien alternatieven maken, met alle gevolgen van dien waar het gaat om het bewijs dat de goederen het grondgebied van de Unie hebben verlaten, en om de uitvoercontrole.

73. Om het handelskarakter te bepalen met het oog op de toepassing van de vrijstelling, stel ik tot slot voor om (mutatis mutandis) gebruik te maken van het in artikel 6 van richtlijn 2007/74 vastgestelde criterium met betrekking tot de vrijstelling bij invoer die geldt voor reizigers uit derde landen. Volgens dat criterium zou de incidentele uitvoer van goederen voor persoonlijk gebruik, voor gebruik door gezinsleden of bestemd om ten geschenke te worden aangeboden geen handelskarakter hebben. Uit de aard of de hoeveelheid van de goederen moet blijken dat aan die uitvoer geen commerciële overwegingen ten grondslag liggen.

V. Conclusie

74. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging op de eerste en de tweede prejudiciële vraag van de Szegedi Törvényszék te antwoorden als volgt:

– „Het begrip ‚persoonlijke bagage van reizigers’ als bedoeld in artikel 147 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde mag niet uitsluitend worden uitgelegd aan de hand van de algemene betekenis van de woorden, maar moet ook worden uitgelegd met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de doelstellingen die worden nagestreefd door de regeling ter zake van die belasting.

– Het Verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer en het aanvullend protocol, en artikel 1, punt 5, van gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie, vormen niet de context aan de hand waarvan artikel 147 van richtlijn 2006/112 moet worden uitgelegd.

– De vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor leveringen van goederen die naar een plaats buiten de Europese Unie worden vervoerd in de persoonlijke bagage van reizigers als bedoeld in artikel 147 van richtlijn 2006/112, is onder meer verbonden aan de voorwaarde dat de uitvoer geen handelskarakter heeft.”

1 Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 Richtlijn van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).

3 In eerdere zaken werd deze kwestie vanuit andere invalshoeken benaderd: arresten van 9 juni 1992, Commissie/Spanje (C‑96/91, EU:C:1992:253); 21 februari 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105), en 28 februari 2018, Pieńkowski (C‑307/16, EU:C:2018:124).

4 Wet nr. CXXVII van 2007 betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: „btw-wet”).

5 Bakati Plus betwist het feitenrelaas in haar schriftelijke opmerkingen en verstrekt aanvullende gegevens. Zoals het Hof in het arrest van 2 april 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267, punt 22), heeft aangegeven, geldt echter dat „[a]angezien de verwijzende rechter bij uitsluiting bevoegd is de feiten van het bij hem aanhangige geding vast te stellen en te beoordelen, […] het Hof zijn onderzoek in beginsel [dient] te beperken tot de elementen die de verwijzende rechter hem ter beoordeling heeft voorgelegd en zich daaraan [dient] te houden. Het mag zich enkel laten leiden door de feiten die de verwijzende rechter als vaststaand beschouwt […].”

6 Bestuurs- en arbeidsrechter Szeged, Hongarije.

7 PB 2015, L 343, blz. 1; hierna: „gedelegeerde verordening”.

8 Volgens artikel 131 van richtlijn 2006/112 „[zijn] [d]e in de hoofdstukken 2 tot en met 9 geregelde vrijstellingen […] van toepassing onverminderd andere communautaire bepalingen en onder de voorwaarden die de lidstaten stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen te verzekeren en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen”. Cursivering van mij.

9 Arrest van 18 oktober 2007, Navicom (C‑97/06, EU:C:2007:609, punt 20). Daarin werd de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB 1977, L 145, blz. 1; hierna: „Zesde richtlijn”) onderzocht, die onmiddellijk voorafging aan de huidige richtlijn en waarvan de uitlegging dient te worden overgenomen (met uitzonderingen die thans niet relevant zijn). Zie met betrekking tot het verband tussen beide richtlijnen, in het algemeen, de overwegingen 1 en 3 van richtlijn 2006/112.

10 Ibidem, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

11 Arrest van 26 mei 2016, Envirotec Denmark (C‑550/14, EU:C:2016:354, punt 27).

12 Ibidem.

13 Dit is in wezen de uitlegging die de Commissie voorstelt, en waarover de verwijzende rechter twijfels heeft.

14 Zie met betrekking tot het begrip „begeleide bagage” voetnoot 22.

15 Punten 45 e.v. van haar opmerkingen. Ook de Hongaarse regering volgt dat standpunt, zij het iets voorzichtiger.

16 Hierna: „Verdrag van New York van 1954”. Het verdrag is bindend voor Hongarije. Volgens artikel 2 van dit verdrag worden onder „persoonlijke goederen” verstaan „alle kledingstukken en alle andere nieuwe of gebruikte goederen, welke een toerist redelijkerwijze en voor zich persoonlijk nodig kan hebben, rekening houdende met alle omstandigheden van zijn reis, doch met uitzondering van alle goederen welke voor handelsdoeleinden worden ingevoerd”.

17 Volgens artikel 1, lid 5, van de gedelegeerde verordening wordt onder „bagage” verstaan „alle goederen die op enigerlei wijze worden vervoerd in samenhang met een reis van een natuurlijke persoon”.

18 Besluit 93/329/EEG betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer en de aanvaarding van de daarbij behorende bijlagen (PB 1993, L 130, blz. 1).

19 Arrest van 21 februari 2008, Netto Supermarkt (C‑271/06, EU:C:2008:105, punt 28). Naar dit tweeledige stelsel heb ik verwezen in mijn conclusie van 12 januari 2016 in de gevoegde zaken Eurogate Distribution en DHL Hub Leipzig (C‑226/14 en C‑228/14, EU:C:2016:1, punt 91) en in mijn conclusie van 13 december 2016 in de zaak Wallenborn Transports (C‑571/15, EU:C:2016:944, punt 66).

20 Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de douanestatus [artikel 119, lid 3, onder f), van de gedelegeerde verordening] of wanneer goederen aan een bepaalde regeling voor de douaneaangifte moeten worden onderworpen [artikel 135, lid 1, onder b), en artikel 137, lid 1, onder b), van de gedelegeerde verordening].

21 Richtlijn van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen (PB 2007, L 346, blz. 6).

22 Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door het feit dat „persoonlijke bagage” volgens artikel 5 van die richtlijn wordt gedefinieerd aan de hand van de bagagestukken die de reiziger bij de douane aangeeft. Overeenkomstig dat artikel „wordt onder persoonlijke bagage verstaan alle bagage die de reiziger bij zijn aankomst bij de douane kan aangeven, alsmede de bagage die hij later bij die douane aangeeft, mits hij kan bewijzen dat deze bij zijn vertrek als begeleide bagage is ingeschreven bij de maatschappij die zijn vervoer heeft verzorgd”.

23 Dat wil niet zeggen dat bepaalde aspecten van de douaneregeling niet zouden kunnen worden aangevoerd ter bevestiging van een uitlegging van de btw-regels die tot hetzelfde resultaat leidt als de uitlegging van de douanebepalingen.

24 Arrest van 18 oktober 2007, Navicom (C‑97/06, EU:C:2007:609, punt 20).

25 Richtlijn van de Raad van 28 mei 1969 inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de vrijstellingen van omzetbelastingen en accijnzen die bij invoer worden geheven in het internationale reizigersverkeer (PB 1969, L 133, blz. 6).

26 Eerste overweging.

27 Tweede overweging.

28 Vierde overweging.

29 Artikel 1, lid 1, voor reizigers uit derde landen en artikel 2, lid 1, voor het intracommunautaire reizigersverkeer.

30 Dit wordt uitgelegd in het arrest van 9 juni 1992, Commissie/Spanje (C‑96/91, EU:C:1992:253, punt 5).

31 Tweede richtlijn van de Raad van 12 juni 1972 inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de in het internationale reizigersverkeer geldende regeling inzake omzetbelastingen en accijnzen (PB 1972, L 139, blz. 28).

32 Richtlijn van de Raad van 14 december 1992 tot wijziging van richtlijn 77/388 en tot invoering van vereenvoudigingsmaatregelen op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (PB 1992, L 384, blz. 47).

33 Richtlijn van de Raad van 10 april 1995 tot wijziging van richtlijn 77/388 en tot invoering van nieuwe vereenvoudigingsmaatregelen op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (PB 1995, L 102, blz. 18).

34 175 ECU. Deze parallel bestaat ondertussen niet meer, aangezien de bovengrens voor de vrijstelling bij invoer krachtens artikel 7 van richtlijn 2007/74 300 EUR bedraagt (of 430 EUR, afhankelijk van het vervoermiddel), terwijl de ondergrens voor het totale bedrag van leveringen die in aanmerking komen voor vrijstelling bij uitvoer krachtens artikel 147 van richtlijn 2006/112 175 EUR is; dat bedrag kan bovendien door de lidstaten worden verlaagd.

35 Zie de concordantietabel van richtlijn 2006/112.

36 Het is de afnemer van de goederen, of een derde die namens hem optreedt, die de goederen verzendt of vervoert, in tegenstelling tot directe uitvoer in de zin van artikel 146, lid 1, onder a), waarbij de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de verkoper.

37 Zie in lijn met wat ik reeds heb uiteengezet aangaande het verband tussen de huidige richtlijn en de voorgaande, voetnoot 9.

38 Andere voorbeelden zouden kunnen zijn: bemanningsleden van een luchtvaartuig of cruiseschip, studenten of immigranten uit een derde land, voor goederen die zijn aangekocht in de drie maanden voorafgaand aan het vertrek uit de Unie.

39 De laatste alinea van artikel 147, lid 2, van richtlijn 2006/112 volgt, zoals ik reeds heb aangegeven, uit de wijziging van de Zesde richtlijn bij richtlijn 95/7. In een document van 2 maart 1992 legt de Commissie het doel van die alinea uit: het gemakkelijker maken om de douane te passeren voor reizigers die, nadat zij goederen hebben aangekocht in een lidstaat, het grondgebied van de Gemeenschap verlaten via een andere lidstaat, waar zij de formaliteiten voor btw-teruggaaf vervullen. In het voorstel dat een week later in het Publicatieblad is bekendgemaakt [COM(94) 58 def., PB 1994, C 107, blz. 7], is die toelichting niet overgenomen.

40 Er wordt geen minimumtermijn geëist. Wat de vrijstelling bij invoer betreft, heeft het Hof verklaard dat een bijzonder korte reisduur, en daarmee ook het onderscheid tussen „echte” en „fiscale” reizigers, niet relevant is om in aanmerking te komen voor de vrijstelling (arrest van 12 juni 1980, Commissie/Ierland, C‑158/88, EU:C:1990:242). Naar mijn oordeel is die oplossing ook van toepassing op de vrijstelling die hier aan de orde is.

41 Zodra het doel wegvalt te vermijden dat er geen belasting wordt geheven, door het maximumbedrag van de btw-vrijstelling bij invoer te laten samenvallen met het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor de vrijstelling bij uitvoer (zie voetnoot 34), vindt de vaststelling van een minimumbedrag haar bestaansrecht in de vereenvoudiging van de administratie. Zo wordt getracht te voorkomen dat de aan de inning van de belasting verbonden kosten buitensporig zijn in verhouding tot het bedrag van de belasting zelf. Zie naar analogie arrest van 2 juli 2009, Har Vaessen Douane Service (C‑7/08, EU:C:2009:417, punt 35).

42 Zie onder meer arresten van 28 maart 2019, Vinš (C‑275/18, EU:C:2019:265, punt 23), en 17 oktober 2019, Unitel (C‑653/18, EU:C:2019:876, punt 20).

ECLI:EU:C:2020:599

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 4 september 2019 – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zaak C-656/19)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Verwerende partij: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciële vragen

Is de nationale praktijk waarbij het begrip „persoonlijke bagage”, dat deel uitmaakt van de definitie van een van btw vrijgestelde levering aan een buitenlandse reiziger, gelijk wordt gesteld met het begrip „persoonlijke goederen” van het verdrag van New York van 4 juni 1954 inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toeristenverkeer en aanvullend protocol, en met het begrip „bagage” in artikel 1, punt 5, van gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie, verenigbaar met artikel 147 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde1 (hierna: btw-richtlijn)?

Zo neen, hoe moet het begrip „persoonlijke bagage” in artikel 147 van de btw-richtlijn dan worden gedefinieerd, gelet op het feit dat de btw-richtlijn geen definitie van dit begrip bevat? Is de nationale praktijk waarbij belastingautoriteiten uitsluitend verwijzen naar de „algemene betekenis van de woorden” verenigbaar met de bepalingen van het Unierecht?

Dienen de bepalingen van de artikelen 147 en 146 van de btw-richtlijn aldus te worden uitgelegd dat wanneer een belastingplichtige overeenkomstig artikel 147 van de btw-richtlijn geen recht heeft op vrijstelling bij levering aan een buitenlandse reiziger, in voorkomend geval moet worden onderzocht of de vrijstelling bij uitvoer overeenkomstig artikel 146 van die richtlijn van toepassing is, ook wanneer de douaneformaliteiten van het douanewetboek van de Unie en de gedelegeerde verordening niet in acht zijn genomen?

Indien het antwoord op de vorige vraag luidt dat de betrokken transactie niet als levering aan een buitenlandse reiziger, maar wel als uitvoertransactie voor vrijstelling in aanmerking kan komen, kan deze transactie dan tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de koper op het moment van aankoop in als vrijgestelde uitvoertransactie worden aangemerkt?

Indien het antwoord op de derde en de vierde vraag bevestigend luidt, is dan in een geval als het onderhavige – waarin de opsteller van de factuur op het tijdstip van de levering wist dat de goederen waren aangekocht voor doorverkoop en dat de buitenlandse koper de goederen desondanks als buitenlandse reiziger wenste uit te voeren, met andere woorden, waarin de opsteller van de factuur het formulier voor btw-teruggaaf over de verkoop aan de buitenlandse koper te kwader trouw heeft opgesteld en de in rekening gebrachte btw op grond van de vrijstelling die een buitenlandse reiziger geniet te kwader trouw heeft teruggevraagd – de nationale praktijk waarbij de belastingdienst ten onrechte aangegeven en betaalde belasting over leveringen van goederen aan buitenlandse reizigers weigert terug te betalen, zonder die transacties aan te merken als de levering van goederen met het oog op uitvoer en de overeenkomstige correctie uit te voeren, ook al staat onomstotelijk vast dat de bewuste goederen Hongarije als reisbagage hebben verlaten, verenigbaar met de artikelen 147 en 146 van de btw-richtlijn en met de Unierechtelijke beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid?

____________

1 PB 2006, L 347, blz. 1.