HvJ 18-12-2014 Commissie-Polen C-639/13

Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ Commissie-Polen arrest

Verlaagd tarief – Artikelen bestemd voor brandbeveiliging

Polen is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 Btw-richtlijn juncto bijlage III bij die richtlijn, door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van voor brandbeveiliging bestemde goederen als vermeld in bijlage 3 bij de wet van 11 maart 2004 inzake de belasting op goederen en diensten.

DictumArrestVerzoek

De Republiek Polen is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde juncto bijlage III bij die richtlijn, door een verlaagd tarief voor de belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op de levering van voor brandbeveiliging bestemde goederen als vermeld in bijlage 3 bij de wet van 11 maart 2004 inzake de belasting op goederen en diensten.

Dit arrest is niet volledig in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 december 2014 –
Commissie/Polen

(Zaak C‑639/13) 1(1)

„Niet-nakoming – Richtlijn 2006/112/EG – BTW – Verlaagd tarief – Artikelen bestemd voor brandbeveiliging”

1.                     Recht van de Europese Unie – Uitlegging – Bepaling die een afwijking vormt – Strikte uitlegging (cf. punt 16)

2.                     Fiscale bepalingen – Harmonisatie van de wetgevingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen – Toepassing van een verlaagd tarief op goederen bestemd voor brandbeveiliging – Producten die niet onder bijlage III bij richtlijn 2006/112 vallen – Niet-nakoming – Rechtvaardiging – Geen (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 96, 97 en 98, bijlage III) (cf. punten 23‑26 en dictum)

Dictum

1) De Republiek Polen is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde juncto bijlage III bij die richtlijn, door een verlaagd tarief voor de belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op de levering van voor brandbeveiliging bestemde goederen als vermeld in bijlage 3 bij de wet van 11 maart 2004 inzake de belasting op goederen en diensten.
2) De Republiek Polen wordt verwezen in de kosten.

1      PB C 45 van 15.2.2014.

ECLI:EU:C:2014:2468

Beroep ingesteld op 3 december 2013 – Europese Commissie / Republiek Polen

(Zaak C-639/13)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Lozano Palacios en M. Owsiany-Hornung, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Polen, door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de in bijlage 3 bij de wet van 11 maart 2004 inzake de belasting over de toegevoegde waarde vermelde goederen bestemd voor brandbeveiliging, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 98 van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde1 juncto bijlage III bij deze richtlijn;

de Republiek Polen verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter staving van haar beroep voert de Commissie aan dat de Republiek Polen een verlaagd btw-tarief toepast op goederen die niet zijn vermeld in bijlage III bij de richtlijn. Op deze goederen dient evenwel het normale tarief te worden toegepast, daar zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 98, lid 2, van de richtlijn. Bovendien heeft het betoog van de Republiek Polen uitsluitend betrekking op het economische beleid, dat niet in aanmerking kan worden genomen als rechtvaardigingsgrond voor schending van de bepalingen van de richtlijn. Volgens de Commissie kan derhalve niet worden betwist dat de bepalingen van het Poolse recht niet werden aangepast aan de vereisten van de richtlijn.

____________

1 PB L 347, blz. 1.