HvJ 19-01-2006 Commissie-Luxemburg C-90/05

luxemburg kaart land

HvJ Commissie-Luxemburg arrest

Door de termijn van zes maanden voor de teruggaaf van de btw aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen niet in acht te nemen is het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 7, lid 4, van de Achtste richtlijn.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 januari 2006.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg.

Niet-nakoming – Richtlijn 79/1072/EEG – BTW – Teruggaaf – Niet in binnenland gevestigde belastingplichtigen.

Zaak C-90/05.

Door de termijn van zes maanden voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen niet in acht te nemen is het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 7, lid 4, van de Achtste richtlijn (79/1072/EEG) van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen.

De volledige tekst is alleen beschikbaar in het Frans.

ECLI:EU:C:2006:58