HvJ 20-03-2014 Gmina Wroclaw C-72/13

0
9
gemeente Wrocław Neder-Silezië Polen

HvJ Gmina Wroclaw beschikking

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staat dat belasting over de toegevoegde waarde wordt geheven ter zake van handelingen zoals die welke de gmina Wrocław (gemeente Wrocław) op het oog heeft, voor zover de verwijzende rechterlijke instantie vaststelt dat deze handelingen een economische activiteit in de zin van artikel 9, lid 1, van deze richtlijn vormen en dat deze handelingen door die gemeente niet als overheid zijn verricht in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn. Als deze handelingen moeten worden beschouwd als handelingen die de gemeente als overheid heeft verricht, staan de bepalingen van richtlijn 2006/112 er echter niet aan in de weg dat zij aan de belasting worden onderworpen voor zover de verwijzende rechterlijke instantie vaststelt dat vrijstelling van deze handelingen tot een verstoring van de mededinging van enige betekenis in de zin van artikel 13, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn zou leiden.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 20 maart 2014.

Gmina Wrocław tegen Minister Finansów.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Naczelny Sąd Administracyjny – Polen.

Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Afstoten door gemeente van vermogensbestanddelen.

Zaak C-72/13.

ECLI:EU:C:2014:197