HvJ 21-11-2017 Kerr C-615/16

Laptop Kantoor Hand Schriftelijk Onderhandeling Bemiddeling Document

HvJ Kerr beschikking

Gebruiksrechten voor onroerende zaken – Begrip “bemiddeling”

Het begrip „bemiddeling” kan zien op een activiteit als het werven van klanten en promoten van diensten betreffende gebruiksrechten voor onroerende zaken die voor verkoop zijn bestemd, op voorwaarde dat het gaat om de activiteit van een tussenpersoon die wordt bezoldigd voor een dienst ten behoeve van een van de partijen bij een overeenkomst betreffende financiële verrichtingen inzake waardepapieren, waarbij deze dienst erin bestaat, het nodige te doen opdat de verkoper en de koper deze overeenkomst sluiten, zonder dat de tussenpersoon zelf deze overeenkomst ondertekent en in elk geval zonder dat hij een eigen belang heeft bij de inhoud van die overeenkomst. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie om na te gaan of in het bij hem aanhangige geding aan deze voorwaarden is voldaan.

DictumBeschikkingVerzoek

Artikel 15, lid 2, en artikel 135, lid 1, onder f), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moeten aldus worden uitgelegd dat het begrip „bemiddeling” in de zin van laatstgenoemde bepaling kan zien op een activiteit als die welke verzoekster in het hoofdgeding uitoefent, op voorwaarde dat het gaat om de activiteit van een tussenpersoon die wordt bezoldigd voor een dienst ten behoeve van een van de partijen bij een overeenkomst betreffende financiële verrichtingen inzake waardepapieren, waarbij deze dienst erin bestaat, het nodige te doen opdat de verkoper en de koper deze overeenkomst sluiten, zonder dat de tussenpersoon zelf deze overeenkomst ondertekent en in elk geval zonder dat hij een eigen belang heeft bij de inhoud van die overeenkomst. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie om na te gaan of in het bij hem aanhangige geding aan deze voorwaarden is voldaan.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 28 november 2016 – Giovanna Judith Kerr / Fazenda Pública

(Zaak C-615/16)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Giovanna Judith Kerr

Verwerende partij: Fazenda Pública

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 135, lid 1, onder f), en 15, lid 2, van richtlijn 2006/112/EG1 van de Raad […] aldus worden uitgelegd dat zij enkel zien op de partijen bij een contract betreffende de verkoop van een gebruiksrecht op onroerend goed dat zij hebben afgesloten, of kunnen deze bepalingen ook aldus worden uitgelegd dat zij eveneens zien op de door verzoekster uitgeoefende activiteit, bestaande in het aantrekken van klanten en promoten van diensten teneinde ervoor te zorgen dat de onderneming die de diensten aanbiedt, de betrokken verkoop sluit, volgens vooraf vastgestelde instructies en binnen bepaalde grenzen inzake kortingen en promotiegeschenken?

____________

1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).