HvJ 24-11-1987 Commissie-Italie 125/86

Italiaanse vlag in de vorm van Italie

ARREST VAN HET HOF VAN 24 NOVEMBER 1987. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – NIET-OMZETTING IN NATIONAAL RECHT VAN RICHTLIJN NR. 83/181 VAN DE RAAD – VRIJSTELLING VAN BTW VOOR DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN. – ZAAK 125/86.

Trefwoorden


++++

LID-STATEN – VERPLICHTINGEN – UITVOERING VAN RICHTLIJNEN – NIET-NAKOMING – RECHTVAARDIGING – ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL*169 )

Samenvatting


EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE BEROEPEN OP NATIONALE BEPALINGEN, PRAKTIJKEN OF SITUATIES TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN IN DE RICHTLIJNEN BESLOTEN LIGGENDE VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN .

Partijen


IN ZAAK*125/86,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR S.*FABRO, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERZOEKSTER,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK, VERTEGENWOORDIGD DOOR L.*FERRARI*BRAVO, HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN, VERDRAGEN EN WETGEVING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR I.*BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF OM VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN*83/181/EEG VAN DE RAAD VAN 28*MAART*1983 HOUDENDE BEPALING VAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL*14, LID*1, SUB*D, VAN RICHTLIJN 77/388/EEG MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN ( PB*1983, L*105, BLZ.*38 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

ADVOCAAT-GENERAAL : C.*O.*LENZ

GRIFFIER : B.*PASTOR, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 1*APRIL*1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN DEZELFDE DATUM,

HET NAVOLGENDE

ARREST

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 26*MEI*1986, HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN*83/181/EEG VAN DE RAAD VAN 28*MAART*1983 HOUDENDE BEPALING VAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL*14, LID*1, SUB*D, VAN RICHTLIJN*77/388/EEG MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN ( PB*1983, L*105, BLZ.*38 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 ARTIKEL*93, LID*2, VAN RICHTLIJN*83/181/EEG BEPAALT, DAT DE LID-STATEN UITERLIJK OP 1*JULI*1984 DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN WERKING DOEN TREDEN EN DE COMMISSIE IN KENNIS STELLEN VAN DE IN DIT VERBAND GETROFFEN MAATREGELEN .

3 DAAR DE COMMISSIE VAN DE ITALIAANSE REGERING GEEN ENKELE MEDEDELING HAD ONTVANGEN BETREFFENDE MAATREGELEN TOT OMZETTING VAN DE BETROKKEN RICHTLIJN, HEEFT ZIJ HAAR BIJ BRIEF VAN 21*DECEMBER*1984 IN GEBREKE GESTELD EN UITGENODIGD HAAR OPMERKINGEN TE MAKEN . NA OP 18*JULI*1985 EEN MET REDENEN OMKLEED ADVIES TE HEBBEN UITGEBRACHT EN TE ZIJN INGEGAAN OP DRIE VERZOEKEN VAN DE ITALIAANSE REGERING OM VERLENGING VAN DE TERMIJN VOOR HET OPVOLGEN VAN DIT ADVIES, TEN EINDE HAAR IN DE GELEGENHEID TE STELLEN EEN WETSONTWERP BETREFFENDE DE RICHTLIJN TE LATEN GOEDKEUREN, HEEFT DE COMMISSIE HET ONDERHAVIGE BEROEP INGESTELD .

4 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN, HET PROCESVERLOOP EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

5 DE ITALIAANSE REGERING GEEFT TOE DAT ZIJ HAAR VERPLICHTINGEN NOG NIET IS NAGEKOMEN . TER TERECHTZITTING HEEFT ZIJ VERKLAARD, DAT HET WETSONTWERP TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN IN NATIONAAL RECHT BIJ HET PARLEMENT IN BEHANDELING IS EN DAT HIEROVER REEDS EEN GUNSTIG ADVIES IS UITGEBRACHT DOOR DE BEGROTINGSCOMMISSIE . DE WETGEVINGSPROCEDURE WORDT VOORTGEZET, MAAR POLITIEKE MOEILIJKHEDEN ZOUDEN HEBBEN BELET DAT ZIJ VOOR DE TERECHTZITTING TOT EEN GOED EINDE WERD GEBRACHT .

6 ER ZIJ AAN HERINNERD, DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF EEN LID-STAAT ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE KAN BEROEPEN OP NATIONALE BEPALINGEN, PRAKTIJKEN OF SITUATIES TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN IN DE RICHTLIJNEN BESLOTEN LIGGENDE VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN .

7 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN*83/181/EEG VAN DE RAAD VAN 28*MAART*1983 HOUDENDE BEPALING VAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL*14, LID*1, SUB*D, VAN RICHTLIJN*77/388 MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN, DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

8 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERKLAART :

1 ) DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN*83/181/EEG VAN DE RAAD VAN 28*MAART*1983 HOUDENDE BEPALING VAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL*14, LID*1, SUB*D, VAN RICHTLIJN*77/388/EEG MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN, IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2 ) DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

ECLI:EU:C:1987:506