HvJ 28-02-2012 Commissie-Frankrijk C-119/11

franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ Commissie-Frankrijk arrest

Toepassing van verlaagd tarief op toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens opvoering etenswaren en drank worden geserveerd

Door sinds 1 januari 2007 een verlaagd btw-tarief van 2,1% toe te passen op de inkomsten uit toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens de opvoering etenswaren en drank kunnen worden geserveerd, is Frankrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 99 en 110 Btw-richtlijn.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 28 februari 2012 — Commissie/Frankrijk

(Zaak C‑119/11)

„Niet-nakoming — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 99 en 110 — Belasting over toegevoegde waarde — Verlaagd tarief — Toepassing van verlaagd tarief op inkomsten uit toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens opvoering etenswaren en drank kunnen worden geserveerd”

Fiscale bepalingen — Harmonisatie van wetgevingen — Omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Mogelijkheid voor lidstaten om bij wijze van overgangsmaatregel verlaagd tarief toe te passen — Herinvoering van verlaagd tarief van 2,10 % op uitkomsten uit toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens opvoering etenswaren en drank kunnen worden geserveerd, na daarop een verlaagd tarief van meer dan 5 % te hebben toegepast — Ontoelaatbaarheid (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 99 en 110) (cf. punten 30, 32, 37 en dictum)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 99 en 110 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Toepassing van verlaagd btw-tarief van 2,10 % op toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens de opvoering etenswaren en drank worden geserveerd — Verbod op verruiming van de werkingssfeer van een aanvankelijke afwijking, na deze werkingssfeer eerst te hebben ingeperkt

Dictum

1) Door sinds 1 januari 2007 een verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 2,10 % toe te passen op de inkomsten uit toegangstickets voor premières van concerten in etablissementen waar tijdens de opvoering etenswaren en drank kunnen worden geserveerd, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 99 en 110 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.
2) De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.

De volledige tekst van deze zaak is alleen in het Frans beschikbaar.

ECLI:EU:C:2012:104