HvJ 28-02-2013 Forvards V C-563/11

btw fraude preventie oplichting alarm

HvJ Forvards V beschikking

Weigering recht op aftrek – Factuur uitgereikt door als fictief beschouwde vennootschap

De ontvanger van een factuur mag niet het recht op aftrek van de voorbelasting worden geweigerd op grond dat, gelet op fraude of onregelmatigheden die de opsteller van deze factuur heeft gepleegd, de met deze factuur overeenkomende handeling wordt geacht niet daadwerkelijk te zijn verricht, tenzij aan de hand van objectieve gegevens wordt aangetoond, zonder dat van de ontvanger van deze factuur wordt verlangd dat hij controles uitvoert die hij niet behoeft uit te voeren, dat deze ontvanger wist of behoorde te weten dat deze transactie deel uitmaakte van btw-fraude, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 28 februari 2013.

Forvards V SIA tegen Valsts ieņēmumu dienests.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Augstākās tiesas Senāts – Letland.

Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Fiscale bepalingen – Btw – Zesde richtlijn – Recht op aftrek – Weigering – Factuur uitgereikt door als fictief beschouwde vennootschap.

Artikel 17, lid 2, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de ontvanger van een factuur het recht op aftrek van de voorbelasting wordt geweigerd op grond dat, gelet op fraude of onregelmatigheden die de opsteller van deze factuur heeft gepleegd, de met deze factuur overeenkomende handeling wordt geacht niet daadwerkelijk te zijn verricht, tenzij aan de hand van objectieve gegevens wordt aangetoond, zonder dat van de ontvanger van deze factuur wordt verlangd dat hij controles uitvoert die hij niet behoeft uit te voeren, dat deze ontvanger wist of behoorde te weten dat deze transactie deel uitmaakte van fraude ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Zaak C-563/11.

ECLI:EU:C:2013:125