Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

Op 3 maart 2021 hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2020 gepubliceerd.

In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe.

Onderwerpen waarover in 2020 is gesproken:

 • COVID-19 gerelateerde vragen
 • Verzendtheorie van toepassing op alle geregistreerde postaanbieders

Een bezwaar- of (hoger) beroepschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Onder andere postaanbieder wordt verstaan ieder bij de Autoriteit Consument en Markt geregistreerd postvervoerbedrijf.

 • Eisen postregistratiesystemen

Bij een – handmatig – verzendproces, waarbij in de postkamer brieven in een postzak van PostNL worden gedeponeerd, biedt een postregistratiesysteem pas voldoende waarborgen om te kunnen aannemen dat brieven daadwerkelijk op die wijze aan PostNL zijn aangeboden als in het systeem voor iedere brief wordt geregistreerd dat en wanneer de brief in de postzak is gedaan.

 • Gevolgen niet overleggen van het bestreden besluit bij het instellen van beroep
 • Hoger beroep tegen afwijzende beslissing op een verzoek om herziening
 • Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Verzoeken om beperking van de kennisneming (artikel 8:29 Awb)

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een overzicht van de wijze waarop zij verzoeken om toepassing van artikel 8:29 Awb behandelt uiteengezet in de overzichtsuitspraak van 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1367.

 • Weigering gemachtigde (artikel 8:25 Awb)
 • Inroepen artikel 8:42 in cassatie
 • Uitbreiding toetsingsmaatstaf buitenwettelijk begunstigend beleid in relatie tot fundamentele rechten
 • Rol rechtszekerheid bij begrenzing betalingsverplichting in de tijd
 • Bevrijdende betaling