Samenvatting Gmina Wroclaw arrest C-276/14

Het Gmina Wroclaw arrest kan als volgt worden samengevat.

Feiten en omstandigheden

De gemeente (Gmina) Wrocław verricht haar taken met behulp van 284 begrotingseenheden en begrotingsinstellingen met zelfbestuur (scholen, cultuurcentra, districtsdiensten, inspectie en politie).

De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Een gemeentelijke begrotingseenheid is een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid.

Over de oprichting, bevoegdheden, samenvoeging en opheffing van een gemeentelijke begrotingseenheid beslist de gemeente.

Een gemeentelijke begrotingseenheid heeft geen eigen goederen, maar beheert wel bepaalde goederen uit het vermogen van de gemeente, die deze aan haar heeft toevertrouwd.

Alle handelingen die aan btw onderworpen kunnen zijn, worden verricht in naam en voor rekening van de gemeente, binnen de grenzen van de middelen die de gemeente haar toewijst bij een begrotingsbesluit voor een gegeven jaar.

Bovendien worden de uitgaven van een dergelijke eenheid rechtstreeks betaald uit de begroting van de gemeente en worden haar inkomsten aan de gemeente overgemaakt.

Op financieel gebied bestaat er dus geen verband tussen het financiële resultaat van de door een gemeentelijke begrotingseenheid verrichte economische activiteiten en de uitgaven die daardoor zijn veroorzaakt, waardoor er evenmin sprake is van een financieel risico verbonden aan het verrichten van belastbare handelingen.

Evenmin is een begrotingseenheid aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door haar activiteiten, aangezien die aansprakelijkheid uitsluitend op de gemeente rust.

 

Het Hof van Justitie

Het begrip belastingplichtige
Door de gebruikte bewoordingen, met name „eenieder”, wordt het begrip „belastingplichtige” ruim gedefinieerd met de nadruk op de zelfstandigheid in de uitoefening van een economische activiteit, in die zin dat alle natuurlijke personen en (zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke) rechtspersonen als btw-plichtigen worden beschouwd.

Publiekrechtelijke lichamen
In afwijking van art. 9 lid 1 btw-richtlijn worden publiekrechtelijke lichamen echter overeenkomstig art. 13 lid 1 btw-richtlijn niet als belastingplichtigen aangemerkt voor economische activiteiten of handelingen die zij als overheid verrichten, tenzij een behandeling als niet-belastingplichtige tot een verstoring van de mededinging van enige betekenis leidt.

Een publiekrechtelijk lichaam kan dus enkel als belastingplichtige in de zin van de btw-richtlijn worden beschouwd als het overeenkomstig art. 9 lid 1 btw-richtlijn zelfstandig een economische activiteit verricht.

Zelfstandigheid
In dit verband moet worden opgemerkt dat dezelfde beoordelingscriteria voor het vereiste van zelfstandigheid in de uitoefening van de economische activiteiten kunnen gelden voor publiekrechtelijke personen en particulieren.

Beoordeling
De begrotingseenheden verrichten de economische activiteiten waarmee zij zijn belast in naam en voor rekening van de gemeente Wrocław en zij zijnniet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door die activiteiten, aangezien die aansprakelijkheid uitsluitend op deze gemeente rust.

Deze begrotingseenheden dragen niet het aan die activiteiten verbonden economisch risico, omdat zij geen eigen vermogen hebben, geen eigen inkomsten verwerven en de door die activiteiten veroorzaakte kosten niet dragen, aangezien de ontvangen inkomsten aan de gemeente Wrocław worden overgemaakt en de uitgaven direct uit de begroting van die gemeente worden gefinancierd.

Conclusie Gmina Wroclaw arrest
Een gemeente zoals de gemeente Wrocław en haar begrotingseenheden moeten worden beschouwd als één belastingplichtige.

Voor de complete tekst van het arrest zie onderstaande link.

HvJ 29 september 2015 Gmina Wroclaw C-276/14