Top 10 BTW arresten HvJ 2023

Top 10 btw-arresten HvJ 2023

Top 10 BTW arresten HvJ 2023

Voor de vijfde keer hierbij weer ons jaarlijkse overzicht van de meest populaire arresten over btw van het Europese Hof van Justitie uit 2023 onder lezers van btwjurisprudentie.nl in onderstaande top 10!

Ben je benieuwd wat in de voorgaande jaren ook alweer de meest populaire arresten waren? Lees dan nogmaals onze top 10 van 2022, 2021, 2020 en 2019.

10 HvJ 23-11-2023 Westside Unicat C-532/22

Op nummer 10 naar aanleiding van een vraag door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) is geëindigd het Westside Unicat arrest. Artikel 53 btw-richtlijn is volgens het HvJ niet van toepassing op diensten die door een opnamestudio voor videochats worden geleverd aan de exploitant van een online-streamingplatform en die erin bestaan digitaal materiaal te produceren in de vorm van interactieve erotische videosessies die door deze opnamestudio worden gefilmd, met het oog op de terbeschikkingstelling van deze sessies aan die exploitant voor streaming op dat platform.

9 HvJ 05-10-2023 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (TVA pour boissons chaudes lactées) C-146/22

Nummer 9 is voor het Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (TVA pour boissons chaudes lactées) arrest (ook wel YD arrest genoemd) van 5 oktober 2023. De Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) stelde een vraag over de toepassing van een verlaagd btw-tarief op een drank genaamd „Classic Hot Chocolate”.

8 HvJ 30-03-2023 Gmina L C-616/21

Op nummer 8 een Poolse zaak. De vraag was of het uitvoeren van een programma voor asbestverwijdering door de gemeente en economische activiteit is?

7 HvJ 30-03-2023 Gmina O C-612/21

Van dezelfde datum, uit hetzelfde land en uit dezelfde categorie op de zevende plaats het arrest Gmina O. Hier speelde de vraag of de installatie van gesubsidieerde hernieuwbare energiesystemen (zoals zonnepanelen) door de gemeente een economische activiteit is.

6 HvJ 05-10-2023 Deco Proteste – Editores C-505/22

Nummer 6 is een Portugese zaak, Deco Proteste. De Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) aldaar wilde van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of wanneer aan nieuwe abonnees een geschenk (een „gadget”) wordt gegeven wanneer zij een tijdschriftenabonnement afsluiten, hoe dat geschenk moet worden beschouwd:
a) als een levering om niet die losstaat van de handeling van het afsluiten van een tijdschriftenabonnement,
b) als een onderdeel van een enkele handeling onder bezwarende titel, of
c) als een onderdeel van een commercieel pakket bestaande uit een hoofdhandeling (het abonnement op het tijdschrift) en een nevenhandeling (het verstrekken van het geschenk), waarbij deze laatste handeling wordt beschouwd als een levering onder bezwarende titel ten behoeve van het abonnement op het tijdschrift?

5 HvJ 27-04-2023 Fluvius Antwerpen C-677/21

Nummer 5 is een Belgische zaak, het Fluvius Antwerpen arrest. Het vredegerecht te Antwerpen had een vraag over de onrechtmatige afname van energie: is dat een levering van goederen, zijnde de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken?

4 HvJ 20-04-2023 Dyrektor Krajowej lnformacji Skarbowej C-282/22

De vierde plaats is voor het Poolse Dyrektor Krajowej lnformacji Skarbowej arrest, ook wel P. w W. arrest genoemd. P. w W. heeft laadstations voor elektrische voertuigen. Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker kunnen de volgende prestaties worden verricht: het beschikbaar stellen van laadapparatuur, het leveren van elektriciteit en het verlenen van de nodige technische bijstand. De vraag is of dat leveringen zijn of diensten?

3 HvJ 28-02-2023 Fenix International C-695/20

In de top 3 is de derde plaats voor het Verenigd Koninkrijk. Een vraag van de First-tier Tribunal (Tax Chamber). Is artikel 9 bis van de btw-verordening ongeldig op grond dat het verder gaat dan de bij artikel 397 btw-richtlijn vastgestelde uitvoeringsbevoegdheid of -plicht, voor zover het artikel 28 btw-richtlijn aanvult en/of wijzigt?

2 HvJ 09-02-2023 Euler Hermes C-482/21

Op 2 is geëindigd een zaak naar aanleiding van een vraag van de Fővárosi Törvényszék (Hongarije). De in artikel 90 lid 1 btw-richtlijn bedoelde verlaging van de maatstaf van heffing in geval van niet-betaling en het beginsel van fiscale neutraliteit verzetten zich volgens het HvJ niet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan deze verlaging niet wordt toegepast ten aanzien van een verzekeraar die in het kader van een verzekeringsovereenkomst voor commerciële schuldvorderingen aan een verzekerde, bij wijze van schadeloosstelling wegens niet-betaling van een schuldvordering, een deel van het bedrag van de maatstaf van heffing van de betrokken belastbare handeling – inclusief btw – betaalt, hoewel dat deel van de schuldvordering en alle daaraan verbonden rechten in overeenstemming met die overeenkomst aan die verzekeraar zijn overgedragen.

1 HvJ 09-03-2023 Belgische Staat en Promo 54 C-239/22

Als laatste de onbetwiste winnaar van deze ranglijst. Het meest door jullie gelezen arrest van het Hof van Justitie in 2023 op btwjurisprudentie.nl was het Belgische Staat en Promo arrest. Een zaak naar aanleiding van een vraag van het Hof van Cassatie (België). Wanneer de lidstaat heeft nagelaten de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van het criterium van de eerste ingebruikneming op de verbouwing van gebouwen, blijft dan de levering, na verbouwing, van een gebouw waarvan een eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden vóór de verbouwing, vrijgesteld van btw?