Uitvoering noodspoor implementatie richtlijnen btw elektronische handel op schema

E-commerce elektronische handel ipad

Uitvoering noodspoor implementatie richtlijnen btw elektronische handel op schema

Op 25 juni 2021 hebben Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over het verloop van de implementatie van het EU-wetgevingspakket voor heffing van btw op elektronische handel.

Het goede nieuws is dat de uitvoering van de nieuwe regels via het zogenaamde noodspoor waarmee de implementatie per 1 juli 2021 wordt gerealiseerd, op schema ligt. De gesignaleerde risico’s hebben zich tot dusver niet gemanifesteerd.

Stand van zaken noodspoor implementatie btw e-commerce

De eerste IV-voorzieningen voor de registratie van bedrijven zijn binnen het noodspoor opgeleverd, zijn getest en functioneren naar behoren.

Binnen de Belastingdienst is een tijdelijke organisatie voor de uitvoering van het proces gestart. Er zijn ruim 50 medewerkers voor het primaire proces van de behandeling van registratieverzoeken ingestroomd, die een introductie en opleiding hebben gekregen.

Vanwege de beperkte volumes is tot nu toe geen sprake van verdringing van ander uitvoerend werk bij de Belastingdienst. Ook bij grotere volumes wordt dat niet meteen verwacht omdat het grootste deel van het werk wordt gedaan door uitzendkrachten. Het aantal telefonische vragen bij de BelastingTelefoon is tot nu toe beperkt en verdringt geen ander werk.

Specifiek voor alle fiscaal dienstverleners is begin maart jl. een webinar georganiseerd over de nieuwe regels. Meer dan 1.000 fiscaal dienstverleners hebben deelgenomen aan het webinar. Ook is voor professionals een zogenaamd whitepaper btw e-commerce ontwikkeld en beschikbaar gesteld met verdiepingsinformatie en worden regelmatig berichten geplaatst op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Voor de Nederlandse webshopondernemers is informatie geplaatst op de website. Verder is ingezet op het beschikbaar stellen van informatie-artikelen voor stakeholders en vakmedia die zich richten op webshophouders. In de tweede helft van april jl. is een webinar bezocht door meer dan 2.000 ondernemers. Wel bleek dat er nog veel behoefte is aan achtergrondinformatie met het oog op een goede voorbereiding en het maken van keuzes in de eigen bedrijfsvoering. Mede met het oog hierop is een toolbox ontwikkeld met communicatiemiddelen. Daarnaast heeft de Douane de relevante informatie over e-commerce bij elkaar gebracht op een aparte landingspagina op de site van de Douane.

Stand van zaken hoofdspoor

Het hoofdspoor voorziet in de structurele voorzieningen ter vervanging van het noodspoor. Aan het hoofdspoor wordt doorgewerkt parallel aan het noodspoor. De huidige verwachting is dat alle IT van het hoofdspoor in de tweede helft van 2023 in gebruik wordt genomen.